Anasayfa » Yazar Arşivi: pendik yol yardım

Yazar Arşivi: pendik yol yardım

çöl tilkisi

çöl tilkisi (Fennecus zerda), Catıidae (köpekgiller) familyasından, çölde yâ’şayan tilki türü. Kuzey Afrika’da, Sina ve Arabistan Amman yakınlarındaki Kasr Amre, 712-715, Ürdün Holle Blldarchiv Çöl tilkisi (Fennecus zerda) Anthony Mercİeca – The National Audubon Society Collection / Photo R e se a rch e rs yarımadalarında bulunur. Uzunluğu 36-41 cm, ağırlığı 1,5 kg dolayındadır; iri kulaklarının uzunluğu 15 cm’yi aşabilir. ...

Devamını Oku »

Çöl tilkisi

çöl tilkisi (Fennecus zerda), Catıidae (köpekgiller) familyasından, çölde yâ’şayan tilki türü. Kuzey Afrika’da, Sina ve Arabistan Amman yakınlarındaki Kasr Amre, 712-715, Ürdün Holle Blldarchiv Çöl tilkisi (Fennecus zerda) Anthony Mercİeca – The National Audubon Society Collection / Photo R e se a rch e rs yarımadalarında bulunur. Uzunluğu 36-41 cm, ağırlığı 1,5 kg dolayındadır; iri kulaklarının uzunluğu 15 cm’yi aşabilir. ...

Devamını Oku »

Çöl kasrı

çöl kasrı, Suriye, Ürdün- ve Filistin’de Emeviler döneminde (İS 661-750) yönetici m ı ve soyluların kent dışında yaptıkları konaklara verilen ad. Önceleri kent yaşamından usanan göçebe kabile reisleriyle hanedan üyeleri için birer inziva yeri olarak yapıldığı düşünülen bu kasırların, sulama yapılan bölgelerde, kışlaların yakınında ve ticaret merkezlerinde kurulmuş olduğu göz önünde tutulunca, aynı zamanda kale ve av köşkü olarak kullanıldıktan ...

Devamını Oku »

Çöl kaldırımı

çöl kaldırımı, kurak bölgelerde, kırılmış ince çakıl, çakıl ya da kocataş parçalannın pekişmesiyle oluşan yüzey şekli. Çöl kaldırımları, düz ya da hafif eğimli çöl düzlüklerinde, çöl yelpazelerinde ya da bahadalarda ve Pleyistosen Bölümden (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) kalma eski göl ya da ırmak sekilerinde oluşur. Ender görülen yağmurlar içeri doğru süzülürken, toprak yüzeyinin altındaki mil (incekum) parçacıklarım yanal ...

Devamını Oku »

Çöl kakırcası

çöl kakırcası (Selevirıia betpakdalaensis), b e t p a k d a l a k a k i r c a s i olarak da bilinir, Kazakistan’daki Betpak-Dala Çölünde yaşayan ve ilk kez 1939’da bulunan küçük, kemirici memeli. Rodentia (kemiriciler) takımının Seleviniidae familyasının tek üyesidir ve büyük olasılıkla Gıiridae familyasından kakırcalarla akrabadır. Uzun tüylü ve boz renkli kalın kürküyle tıkız ...

Devamını Oku »

Çöl engereği

Îöl engereği (Echis carinatus), Viperidae engerekgiller) familyasından zehirli yılan. Afrika’nın kuzeyinden Sri Lanka’ya İcadar uzanan çöllerde ve kurak-bölgelerde yaşar. Uzunluğu ender olarak 60 cm’yi aşan çöl engereği, engerek türlerinin en zehirlisidir ve ısırığı genellikle öldürücüdür. Sinirli ve saldırgan olan çöl engereği, çöl kemiricilerinin kazdığı oyuklarda ve taşların altlarında gizlenir. Rengi boz ya da gridir; sırtında bir dizi ak benek, her ...

Devamını Oku »

Çöküntü vadisi

çöküntü vadisi, r îf t v a d is i ya da t e k t o n ik ç ö k ü n t ü olarak da bilinir, eğim atımlı ya da normal kırıklar (fay) arasındaki yerkabuğu bölümünün çökmesiyle oluşan uzun çukurluk. Bu tür kmklar Yer yüzeyinde oluşur ve kırık düzleminin üst kesimindeki kayaç malzeme, kınk zeminindeki kayacın daha ...

Devamını Oku »

çöktürme

çöktürme, bir çözelti içindeki herhangi bir maddeyi, çözücüsünden aynlarak dipte çökelecek biçimde katı hale dönüştürme. Bunun için, ya çöktürülerek aynlacak olan madde çözünmez hale getirilir ya da çözücünün bileşimi değiştirilerek, içindeki maddenin çözünürlüğü azaltılır. Çöktürme ile kristalleştirme arasındaki aynm, çözünürlüğün azaltılmasına ya da katı maddenin yapısının düzenli hale getirilmesine yönelik yöntem farkından kaynaklanır. Genellikle metal iyonlannı sulu çözeltilerden ayırmak için ...

Devamını Oku »

çökerten

çökerten, f İd e k ö k ç ü r ü k l ü ğ ü ya da f İd e b a y g in l iö i olarak da bilinir, fideliklerde, tohum ya da toprak yoluyla fidelere bulaşan Rhizoctonia solani ve Aphanomyces cochlioid. es ile Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium, Cylindrocladium, Diplodia, Phoma ve Alterrıaria cinsinden mantarlann yol açtığı ...

Devamını Oku »

çökeltmeyle sertleştirme

çökeltmeyle sertleştirme, metal alaşımların bileşenlerinden birinin çökeltilmesiyle sertleştirilmesi işlemi. Metal alaşımlarda görülen yaşlanma(*) olayının hızlandırılarak bir işlem halinde uygulanması nedeniyle, kimi zaman yapay yaşlandırma olarak da adlandırılır. Aşın doymuş katı çözeltiler oluşturabilen alaşımlarda yararlanılan bu yöntemlerde, çökeltilecek bileşenin alaşım içinde yüksek sıcaklıktaki çözünürlüğünün düşük sıcakhktakinden yüksek olması gerekir. Çökeltmeyle sertleştirme işleminde alaşım önce ısıtılarak tek faz haline getirilir ve çözünebilir ...

Devamını Oku »

çökelme

çökelme, toprak mekaniğinde, suyun içinde asılı durumdaki katı parçacıkların dibe çökmesiyle oluşan tortulaşma olayı. Çökelme hızı, parçacıkların boyutuna, biçimine, yoğunluğuna ve suyun ağdalılığma bağlıdır. Parçacıkların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında bazen bunların göreli çökelme hızlarından yararlanılır. Çökelme, aynı zamanda, derin yumuşak kil yataklarının üstünde yer alan yapıların hareketini de tanımlar. Bu hareket, belirli bir yapının oluşumu tamamlandıktan sonra birkaç yıl daha sürebilir. ...

Devamını Oku »

çökelek

çökelek, e k ş îm İ k ya da k e s Ik olarak da bilinir, yağı alınmış süt ya da ayranın kaynatılmasıyla elde edilen bir tür peynir. Çökelek yapılacak sütün önce,yağı alınır, sonra harlı ateşte kaynatılır. İçindeki su yavaş yavaş buharlaşır, asıl süt katılaşıp dibe çöker. Bunu hızlandırmak için sütün içine bir parça limon sıkılır ya da limon tuzu ...

Devamını Oku »

ç e v g â n

ç e v g â n ya da ç e v g e n olarak da bilinir, at üzerinde top ve ucu eğri uzun sopalarla oynanan eski bir spor. Çöğen, topu çelmeye yarayan sopanın da adıdır. Ortaçağda Üzakdoğu ve Yakındoğu’da çeşitli halklann oynadığı çöğen, Haçlı Seferleri sırasında Batı’ya da geçerek polo ve golfa 517 çökeltme tankı kaynaklık etmiştir. Günümüzde Anadolu’ ...

Devamını Oku »

Çoybalsan

Çoybalsan, b a y a n t ü m e n olarak da bilinir, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin doğu kesiminde, Dornod (Doğu) ilinin (aymag) yönetim merkezi kent. Kerulen Irmağı üzerinde yer alır. Bir manastır merkezi olarak kuruldu ve zamanla Sibirya-Çin yolu üzerinde bir ticaret merkezi durumuna geldi. Adı, 1921’deki devrimin komünist kahramanlarından Khorloghiyin Çoybalsan onuruna verildi. 1939’da Trans-Sibirya Demiryolu’ nun bir ...

Devamını Oku »

Çorum Suyu,

Çorum Suyu, Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünde, Çekerek Çayının önemli bir kolu olan akarsu. Uzunluğu 121 km’dir. Çorum’un kuzeybatısındaki Köse Dağının yamaçlarından, Kızılırmak yakınlarından doğar. Güneye doğru akarak Çorum’un batısından geçer. Güneybatıdan gelen Ahilyas Deresini, sonra da güneyden gelen Alaca Suyunu alıp kuzeydoğuya yönelir. Daha sonra Mecitözü ilçe topraklarım akaçlayan Tanözü Suyunu alır ve Amasya Ovasının tam güneybatısında, Yeşilırmak’a boşalan Çekerek ...

Devamını Oku »

Çorum Olayları

Çorum Olayları, Temmuz 1980’de Çorum’da sağ-sol ayrımı temelinde, mezhep çatışması biçiminde çıkan kanlı olaylar. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan yardımcısı Gün Sazak’ın 27 Mayıs 1980’de öldürülmesi üzerine Çorum’da da gerginlik arttı. Alevi ve Sünni mahalleler arasına barikatlar kuruldu ve sokağa çıkma yasağına karşın, çatışmalar oldu. 4 Temmuz’da Alaeddin Camisi’nin bombalandığı yolunda çıkarılan söylentiler üzerine, Alevi mahalleleri saldırıya uğradı, evler ...

Devamını Oku »

Çorum depremi

Çorum depremi, 26 Kasım 1943’te, Çorum, Samsun, Ladik ve Vezirköprü’yü kapsayan bir alanı etkileyen yersarsıntısı. Richter ölçeğine göre 7,2 şiddetinde 20 sn kadar süren deprem, Çorum kentine büyük zarar vermiş, 2.554 evin yıkılmasına, 618 kişinin ölümüne ve 217 kişinin de yaralanmasına neden olmuş, ayrıca 5.375 hayvanın da ölümüne yol açmıştır. Konumu 41° 05′ kuzey enlemi, 33° 72′ doğu boylamı ve ...

Devamını Oku »

Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu

Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu, Karadeniz Bölgesi’nin doğu ve orta bölümlerinde, kıyıya paralel iki dağ sırasını birbirinden ayıran vadi sistemi. Kelkit ile Bayburt arasındaki düz tabanlı çöküntü alanında Çoruh doğuya, Kelkit ise batıya yönelir. Daha doğuda ve daha batıda Çoruh ile Kelkit ırmakları gittikçe gömülürler. Oluğun en, çok derinleşen kesimi Çoruh Vadisinde, İspir yöresindedir. Kelkit Vadisinde yer yer genişleme ve darlaşma noktalan ...

Devamını Oku »

Çoruh-Kelkit Dağları

Çoruh-Kelkit Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümünde, kıyıya paralel iki dağ sırasından iç kesimde kalana verilen genel ad. Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu ile Kuzey Anadolu Dağlannın kıyı sıradağlanndan ayrılır. Kuzeydoğudaki Yalnızçam Dağlanndan başlayıp İspir’in güneyindeki Mescit Dağında 3.239 m’ye kadar yükselir. En batıda Kop Dağı (2.918 m) ile sona erer. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan dağlar, Paleozoyik (Birinci) Zamana (y. 570-225 .milyon yıl önce) ...

Devamını Oku »

Çoruh Irmağı

Çoruh Irmağı, Anadolu’dan doğup Karadeniz’e dökülen akarsuların en doğuda olanı. Uzunluğu 466 km’dir ve bunun 442 km’si Türkiye sınırları içindedir. Çoruh Çoruh Irmağı Oral Ül kümen Irmağı, Erzurum-Kars Platosunun kuzeybatısındaki Mescit Dağının batı yamaçlarından doğar. Başlangıçta doğu-batı doğrultusunda akarken Bayburt önlerinde bir yay çizerek kuzeye yönelir. Bayburt’un içinden geçer ve hemen kuzeydeki Düzüker Övasında, batıdan Gökçedere ile Beşpınar Deresinin birleşmesiyle ...

Devamını Oku »