Yazar Arşivi: Kursistem

Utbe’ye Gulâm

Evliyânm büyüklerinden. Doğum ve Ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muharebede şehid düştü. Vera’ (şüphelilerden sakınmak), takvâ (haramlardan uzak durmak) ve zühd (şüpheli olmak korkusu ile mübahlann çoğunu terk edip, onları lüzumu kadar kullanmak) sâhibi bir zâttır. Kıymetli sözleri pekçoktur. Buyurdular ki; Birisi, Rebâh el-Kaysî’ye “Utbe’ye Gulâm denmesinin sebebini bana izah eder misin?” diye sordu. ...

Devamını Oku »

Ubeydullah bin Utbe

Tabiinden olup, Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi Ebû Abdullah’dır. 98 (m. 716) senesinde vefât etti. 103, 104 yılında da vefât ettiği bildirilmiştir. Hüzelî kabîlesindendir. Hüzelîler, büyük bir kabiledir. Mekke’ye bitişik olan Nahle vâdisi sâkinlerinin çoğunu bunlar teşkil ederdi. Babasının ismi Abdullah olup, hicretin seksenaltıncı senesinde vefât etti. Dedesi Subh bin Kâhil, câhiliye devrinde kabilesinin reisi idi. Ubeydullah bin ...

Devamını Oku »

Ubeyde bin Muhâcir Hz. Muâviye

Tâbiînin meş- hûrlanndan. İsmi kaynaklarda Abdülceb- bâr bin Ubeyde bin Müsliman ve Abdurrahmân bin Ebî Abdullah şeklinde kaydedilmiştir. Künyesi Ebû Abdürrab’ dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Ebû Zür’a Dimaşkî, Ebû Misher’den şöyle nakletmış- tir. “O aslen Rumdur, ismi Kostantm idiMüslüman olduktan sonra ona Abdurrah- mân ismi verildi.,, Ubeyde bin Muhâcir Hz. Muâviye’den, Fâzıle bin Ubeyd’den, ...

Devamını Oku »

Hz. Tâvûs bin Keysân

Tâbiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Aslen Iranhdır. Kendisine Tâvûs-i Himyeri de denir. Kendisi” Eshâb-ı kirâmdan yetmiş kişiyi gördüğünü söylerdi. Hz. Tâvûs bin Keysân, büyük bir hadis âlimi olup, aynı zamanda da fıkıh ve tefsîr ilminde pek ileri dereceye sâhipti. Sika (güvenilir, sağlam) olduğunda, hadis-i şerîf âlimleri söz birliği etmişlerdir. Hadîs-i şerîf ilmini; Hz. Âişe, Hz. Abdullah Ibn-i Ömer, Hz. Ebû Hüreyre, ...

Devamını Oku »

TALHA BİN MUSARRIF

Tabiînden tanınmış bir hadîs ve kırâat âlimi. Ebû Muhammed, Ebû Abdullah künyeleri vardır. Doğum târihi bilinmemektedir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Zamamnda, Kûfe’nin en büyük kırâat âlimi idi. Kendisine. “Seyyid-ül-kurrâ: Kurrâlann (Kur’â- n-ı kerîmi ezbere bilenlerin) efendisi” denirdi. Vera’sı (şüphelilerden sakınması) çok idi. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ubey, Hayseme bin Abdurrahmân, Zeyd ...

Devamını Oku »

Şumeyt bin Açlan

Buyurdu İd “Allahü teâlâya kulluk için yaratılmış olan bir kulun şehvetleri onu ibâdetten alıkoyarsa, o ne kötü bir kuldur.” “Âhıret için yaratılıp, dünyânın kendisini âhıretten alıkoyduğu kul ne kötü bir kuldur. Halbuki dünyâ fânî âhıret ise bâkîdir.” Buyurdu ki, “Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte, sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar nzık verilmekte, fakat sen, sana verilen ...

Devamını Oku »

ŞUMEYT BİN ACLÂN

Tâbiînin büyüklerinden âlim ve velî bir zât. Hikmetli sözleri, güzel huylan ile herkesin sevgilisi olmuş bir Allah adamı. İsmi Şumeyt bin Aclân olup, künyesi Ebû Htimâm’dır. (Ebû Ubeydullah da denildi). Büyük tasavvuf âlimlerinden olan Şumeyt bin Aclân’m hayatı, tahsili ve ölüm tarihi hakkında kesin bilgi olmayıp, hicri ikinci asırda yaşamıştır. Yaşayışı, hâli, hikmetli sözleri ile birçok kimselerin haramlan terk edip, ...

Devamını Oku »

Şu’be bin Haccâc (r.a.)

Tâbiînin büyüklerinden, meşhûr tefsir ve hadîs âlimi. 82 (m. 701) senesinde Vâsıt’ta doğdu. 160 (m. 777) de Basra’da vefât etti. İsmi Şu’be bin H^c- câc bin el-Verde el-Atakî el-Ezdî’dir. Basra’ da yerleşip ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. Bu bakımdan “Basrî” de denilmiştir. Eshâb-ı kirâmdan Enes bin Mâlik’i ve Ömer bin Selemey’i görmüştür. Muâviye bin Kurre, Enes bin Şîrîn, Sâbit-i Bennânî, ...

Devamını Oku »

ŞEHR BİN HAVŞEB

Tâbiînden, fıkıh ve kırâat âlimi, muhaddis. Rivâyet ettiği hadîslerin ekserisi Hasen derecesindedir. Şehr bin Havşeb (r.a) dünyâya düşkün olmayan ve çok ibâdet eden büyük bir âlimdir, ismi, Şehr bin Havşeb el-Eş’arî olup, Künyesi, Ebû Sa’îd’dir. (Ebû Abdullah veya Abdurrahmân da denildi). Aslen Şamlı olup 20 (m. 641) de doğdu. Irak’a yerleşti. Beyt-ül-mâl emirliği yaptı ve 100 (m. 718) de vefât ...

Devamını Oku »

ŞEFİ BİN MÂYI

Tâbiîn devrinde Mısır’ da yetişen hadîs âlimlerinden Adı, Şefi bm Mâti’ bin Abdullah el-Esbahî’dır. Ebû Osmân, Ebû Sehl ve Ebû Ubeyd el-Mısrî künyeleri ile anılmıştır Eshâb-ı kırâm ile görüştü, onlardan ılım alıp rivâyetlerde bulundu. 105 (m. 723; yılında vefât etti. Eshâb-ı kirâmdan olduğu da söylendi ise de, bu rivâyet zayıftır Hadîs ilminde büyük âlım ve rivayetle rinde sika (güvenilir, sağlam; ...

Devamını Oku »

ŞAKÎK-I BELHÎ

Tebe-i tâbiînden. Evliyâ- mn büyüklerindendir. Künyesi Ebû Ali olup, babasımn ismi îbrâhim’dir. îbrâhim Edhem’in (r.a.) talebesi, Hâtim-i Esâm’m (r.a.; hocasıdır. Dünyâya gönül bağlama- yıp, haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçardı. Şüpheli korkusuyla mübahlarm da çoğuna yaklaşmadı. Ticâretle uğraşırdı. 174 (m. 790) senesinde vefât etti. Hz. Şakîk’in tövbe etmesine Türkistan’ daki bir putperest8 sebeb oldu. Ticâret için Tütkistan’a gitti. Merak edip bir ...

Devamını Oku »

ŞA’Bl

Tabiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim, ismi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nis- beti, Şa’bî’dir. Hemdân kabilesinin bir kolu olan Şa’b kabîlesine mensup olduğu için, Şa’bî denmiştir. 20 (m. 641) senesinde, Basra’da doğup, 104 (m. 723; yılında Küfe’de ansızın vefât etmiştir. Aslen Yemenlidir. Babasımn isminin Abdullah olduğunu spy- liyenler de vardır. Şa’bî hazretleri, büyük bir âlim, fakih (fıkıh ilmi âlimi, ...

Devamını Oku »

SÜLEYMÂN BİN YESÂR

Tâbiînin büyüklerinden. Medîne-i münevveredeki fukaha-i seb’şdan (yedi büyük fıkıh âlimi) biridir. Künyesi Ebû Eyyûb’dür. Hz. Osman’ın halifeliği sırasında doğdu. 104 (m. 722) senesinde 73 yaşında iken vefât etti. Ümmül-mü’minîn Hz. Meymûne’nin azâtlısı idi. Fıkıh ve hadîs ilminde meşhûr âlimdir. Hz. Meymûrie’den, Hz. Âişe’den, Hz. Ümmü Seleme’den, Ebû Hüreyre’den, îbn-i Abbâs’dan, Zeyd bin Sâbit, Mikdad bin Esved ve diğer pek çok ...

Devamını Oku »

Süleyman bin tarhân

Hadîs âlimlerinden. Tâbiînden olup, künyesi Ebû Mu’ temir, lakâbı; el-Hâfız, el-îöıâm, Şeyhülislâmdır. el-Kaysî, et-Teymî’dir. 143 (m. 760) senesinde vefat etmiştir. Enes bin Mâlik’den, Ebû Osman el-Hindî’den ve diğer ba’zı zâtlardan hadîs-i şerif işitip, rivâyet etmiştir. Kendisinden ise Şu’be bin Haccâc, Süfyâiı bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî, îbn-i Mübârek, Yezîd bin Hârûn ve çok sayıda âlim hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Onun rivâyet ...

Devamını Oku »

Pythionlkoıı,

Pindaros’un Pythia oyunlarının galipleri onuruna yazdığı ve Epi nikoi* adlı dört kitaptan birini oluşturan odları

Devamını Oku »

2019 Ramazan İmsakiyesi

Hayırlı ramazanlar Dilerim…

Devamını Oku »

Berat Kandili

Kandil ler Berekettir Gözyaşıdır Yakarıştır. Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat kandilinde gözyaşları ile dualarda buluşma günüdür islam alemi için mübarek günlerden biri olan berat kandilimiz mübarek olsun. Berat kadili gecesi ve 3 yasini şerif ve beraat duası tüm duların kabulu ve ahiret dileği için makbul olan dulardandır. Berat kandili Gecesi kader gecesi gibidir.İbni Abbas (r.a.)rivayet edildiğine edile geldiğine göre ...

Devamını Oku »

PYTHİA

a. (yun. söze., Delphoi’nin eski adı Pytho’öari) Esk. Yun. 1. Delphoi’de Apollon’un kehanetlerine aracılık eden rahibe. (Bk. ansikl. böl.) —2. Pythia oyunları, Delphoi’de Apollon onuruna, dört yılda bir düzenlenen panhellenik oyunlar. (Bk. ansikl. böl.) —AnSİkl Başlangıçta, pythia delphoilı genç bir bakireydi; sonradan 50 yaşından büyük üç pythia onun yerini aldılar. Kut sal mağaradan yükselen türümler ortasında bir sacayak üstünde oturan ...

Devamını Oku »

PYTHEOS

yunanlı mimar (İ.Û. IV. yy.). Antikçağ ın en önemli sanatçılarındandı. Priene”deki Athena Poliastapınağı’nı ion düzenindeki tapınaklara klasik bir örnek olabilecek biçimde tasarladı, mimari öğeleri belirli ölçülere bağladı ve Vitruvius’a göre bu konuda bir kitap yazdı. Pytheos’ un ilk kez bu yapıda uyguladığı dar bir opisthodomos daha sonraki ion tapınaklarında sürekli kullanıldı. Pytheos’u izleyen mimarlarca sürdürülen bir başka mimari öğe. sütun ...

Devamını Oku »

PYTHEAS

İ.Û. IV. yy.’da Marsilya’da doğan yunanlı denizci ve coğrafyacı Kuzey denizlerindeki bir keşif gezisi sırasında (330’a doğr), Bretagne kıyılanndan “Thu- le” adasına (kuşkusuz İzlanda değil, belki Faer0erne adalarından biri) ulaştı, sonra doğuya doğru yöneldi, ancak Jylland’a eriştiyse de, Sunda ve Battık denizi’ne ulaşamadı. Gezisinin, eskiler tarafından Ta Peri tu Okeanu (Okyanus üzerine) ve Pe- riplus (Dünya’nın betimlenmesi) gibi iki başlık ...

Devamını Oku »