Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistem

Abdülaziz

Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830, İstanbul – ö. 4 Haziran 1876, İstanbul), Osmanlı padişahı (1861-76). Döneminde Avrupa’ya bağımlılık artmış, aynhkçı ayaklanmalar yoğunlaşmıştır. II. Mahmud’un oğludur. Annesi Pertevni- yal Sultan’dı. Ağabeyi Abdülmecid, devletişleriyle ilgilenmesine izin vermedi. Veliahtlığını, av, güreş, cirit sporlanyla geçirdi. 25 Haziran 1861’de tahta geçti. Bir fermanla Tanzimat yeniliklerinin sürdürüleceğini vurguladı. Harcamalann kısılmasını istemesine karşın, dış borçlanmaya dayalı ekonomik ...

Devamını Oku »

Abdülaziz

Abdülaziz, tam adı abdülazIz bIn haşan BİN MUHAMMED EL-HASANÎ EL-ALEVt (d. 24 Şubat 1878 ya da 18 Şubat 1881 – ö. 10 Haziran 1943, Tanca), 1894’ten 1908’e değin Fas sultanı. Hükümdarlık dönemi, yabancı etkisinin giderek arttığı bir ortamda ülkeye Avrupa yönetim biçimlerini getirme yolundaki başansız girişimiyle dikkati çeker. 1900’de başveziri Ba Ahmed’in (Ahmed bin Musa) ölümünden sonra, ülkeyi modernleştirmek ve ...

Devamını Oku »

İçe atılan her dert ruha yapışanbir ağırlık gibi yavaş yavaş yorar

Devamını Oku »

yüküm ağır yolum uzun gönlüm kırık tek bildiğim şey var RABBİM EN BÜYÜK

Devamını Oku »

Bazı insanların yüzüne dikkatlice baktığınız zaman,

Devamını Oku »

Abdülahad Nuri

Halveti tarikatının Sivasiye kolunun kurucusudur. Tasavvufa ilişkin yapıtlan ve şiirleriyle tanınır. Dayısı Abdülmecid Sivasî ile birlikte gittiğiİstanbul’da öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Midilli’de kaldı. Dönüşünde Mehmed Ağa Tekkesi şeyhliğine ve Fatih, Bayezid, Ayasofya camilerinin vaizliğine getirildi. Tasavvuf konusundaki yapıtlarının en önemlisi Riyâzü’l-Ezkâr’dır.

Devamını Oku »

Abdurrahman Şeref

Osmanlı Devleti’nin son vakanüvisidir. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik, Mülkiye Mektebi ile Galatasaray Sultanisi’nde^ müdürlük yaptı. II. Meşrutiyetken sonra Âyan üyeliği, Def- ter-i Hakanî, Maarif, Evkaf, Posta ve Telgraf nazırlıklan, Şûra-yı Devlet reisliği gibi görevlerde bulundu. 1923’te İstanbul milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 1909’da getirildiği Tarih-i Osmanî Encümeni (OsmanlI Tarihi Komisyonu) reisliğini ölümüne, resmî vakanüvislik görevini de 1922’ ye değin ...

Devamını Oku »

21 Nisan 2018 ehliyet soruları

  21 Nisan 2018 ehliyet soruları   21 Nisanda yapılan eğliyet sınavının soru ve cevapları yaynlandı. Sınav acıklanmasından önce puanını hesaplamak isteyen adaylar değerlendirmelerini yaplamaktadır.Milli eğitim bakanlığı tarafından 5.kez yapılan ehliyet sınavı sonuçları 3 Mayısta acıklanılcak.

Devamını Oku »

Abdurrahman Sami Paşa

Osmanlı devlet adamı. İlk maarif nazındır. Halveti şeyhlerinden Ahmed Necib Efen- di’nin oğludur. Mora, 1821’de Rum yönetimine geçince iki yıl tutsak kaldı. 18İ3’te Mısır’a gitti. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya danışman oldu. Mora ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Kavalah İbrahim Paşa’nın 1825’teki Mora seferinde yanında .bulundu. Kahire’ye dönünce Bulak Basımevi’ni yönetti. Değerli birçok kaynağın basılmasını şağladı. 1849’da Mehmed Ali Paşa ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Putra Alhaj, Tunku

İ957-63 arasında bağımsız Mala- a’nın, 1963-70 arasında da Malezya’nın ilk aşbakanı. Önderliği sırasında yeni yönetim istikrara kavuşmuştur. 1920-31 arasında Ingiltere’de öğrenim gördükten sonra Kedah’ta memuriyete girmek üzere Malaya’ya döndü. 1947’de yeniden İngiltere’ye gitti. 1949’da baroya kabul edildi ve Malaya Federal Adalet Bakanlığı’ nda savcı yardımcılığına atandı. 1951’de politikaya atılmak için bu görevden ayrıldı. Birleşik Malayalılar Ulusal Örgütü’nün başkanı oldu. Bu ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Paşa Camisi

Kastamonu’nun Tösya ilçesinde merkezi planlı camı. 1584’te-Maraşlı* Abdurrahman Paşa tarafından yaptmlihıştır. Bü yapıda,-Miniar Sinan’ın İstanbul’daki Şehzade ve Mihri- mah (Üsküdar), ile Manisa’daki Muradiye camilerinin plan ** Çemaâı yinelenmektedir. Ama bü yapılardan farklı olarak, Abdurrahman Paşa Çamisi’nde, tnihrap öcündeki yanm kubbenin yanlanndâ iki küçük kubbeye yer verilmemiştir. Merkezi kubbe, ikisi bağımsız, öbür ikisi dubarlara bitişik gömme ‘ayaklara (pilastr) ‘ oturmaktadır. Plan ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Paşa

Osmanlr devlet” adamı. Nizanrî-f Cedid ile Sekban-ı Cedid âdlı‘ordularıiî kûrulmâsı- na büyük katkısı ölmüştür. ‘* ■> Ülemadan Mehmed Efendi’nin öğliıdur. 1796’da Kayseri kadısı oldu. 1801’de^Bozkır ve Bereketli maden emîni Jolan Amcasının yöûetime karşı olanlarca^öldurüîmesi üzeri1 ne Bpzkırınaden emini, oldu.. Ayaklanmacıları Seydişehir* yakmlannda bozguna uğrattı ye bu: başarısıyla Padişah IH. Selıfa’in dikkatini çekti. III. Selini Nızam-f Çecjid adıyla yeni bir ordu ...

Devamını Oku »

Hadi nerdesin..

Canıma can sevgilli gözlerimin şenliği yüzümü güldürenim nerdesin özledi seni bu yürek gel hadi nerdesin.Ellerin elimde uyumak vardı şimdi.Nefesinle can bulmak gel hadi nerdesin.

Devamını Oku »

Abdurrahman Paşa

Ülemadan Mehmed Efendi’nin öğliıdur. 1796’da Kayseri kadısı oldu. 1801’de^Bozkır ve Bereketli maden emîni Jolan Amcasının yöûetime karşı olanlarca^öldurüîmesi üzeri1 ne Bpzkırınaden emini, oldu.. Ayaklanmacıları Seydişehir* yakmlannda bozguna uğrattı ye bu: başarısıyla Padişah IH. Selıfa’in dikkatini çekti. III. Selini Nızam-f Çecjid adıyla yeni bir ordu fermaya başlayınca’,! Anadolu’da da ocaklar oluşturulması kararlaştırıldı, Bu işle görevlendirilen ve 1802’de Rumeli beylerbeyi unvanıyla Alanya ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Han

1880-1901“ arasında hüküm süren Afgan emiri. Babası ile amcası Azam Han’ın Dost Muhammed Han’jn yerine, geçen kuzeni Şir Ali’ye karşı verdikleri çetin ve uzun süjreli; iktidar mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Efdal Han’ın-oğluydu. Büyükbabası Dost Muhammed Han Afganistan’da Barekzay hanedanının kurucusuydu. Şir Ali’nin 1869’daki zaferi Abdurrahman’ı Rusya Tür- kistanı’na sürgüne gitmek zorunda bıraktı.İngiliz-Afgan Savaşı’nm patlak vermesinden bir yıl sonraya, yani ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Fevzi

1829’da İstanbul’a yerleşerek medrese öğrenimini burada tamamladı. 1835’te Harbiye Mektebi’nde Arapça öğretmenliğine getirildi. Mikyasü’l-Lisan Kıstasü’l-Beyan adlı yapıtı ancak ölümünden sonra basılabildi (1882, yb 1942). Bu yapıt, Türkiye’de Türkçe üzerine yapılmış ilk çözümleme denemesi sayılır, ilkliğine karşın Türkçenin özelliklerini kapsamlı olarak işler

Devamını Oku »

Abdurrahman Efendi

1476’da Şiraz’a giderek, orada tanınmış bilginlerden ders aldı. II. Bayezid’in tahta çıkmasından sonra 1483’te Amasya’ya döndü, oradan da İstanbul’a geçti. Bir süre müderrislik yaptı. Edira’e kadısı olduktan sonra, Anadolu, ardından Rumeli kazaskerliğine yükseldi. 1514’te I. Selim ile birlikte İran seferine katıldı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Şiirlerinde Hâte- mi mahlasını kullandı. Abdurrahman Efen di’nin Sûre-i Kadir tefsiri, Hâşiyje-i Şerh-i ...

Devamını Oku »

Abdurrahman bin Hişam

Alevi (Filâli) hanedanııiın 24. hükümdarıdır. Sultanlık döneminde, başta Fransa olmak üzere Avrupa devletleriyle hem barışçı, hem de düşmanca ilişkileri olmuştur. Fas sultanı Mulay Süleyman’ın kardeşi, Mogador valisi Mulay Hişam’ın oğludur. Amcasının 1822’de ölümü üzerinö tahta iç çatışma olmaksızın çıkan Abdurrahman, usta bir yöneticiydi. Bayındırlık işlerine çok önem verdi. Uzun hükümdarlık dönemi boyunca iktidarı sık sık hoşnutsuz kabilelerin ve1 çıkarları zedelenen ...

Devamını Oku »

Abdurrahman Abdî Paşa

IV. Mehmed döneminin aynntılı bir tarihini yazmıştır. Enderun’da yetişti. 1650’den sonra IV. Mehmed’in en yakın özel hizmetlileri arasında bulundu. 1669’da vezir rütbesi ilenişancılığa getirildi. Üçüncü-vezirliğe kadar yükseldikten sonra 1679’da Bosna beylerbeyi, ertesi yıl ikinci kez nişancı, 1681’de kubbe veziri oldu. Birçok yerde beylerbeyi ve muhafız olarak görev yaptı. Sakız muhafızı iken öldü. Abdurrahman Abdî Paşa, seçkin bir devlet adamı, bilim ...

Devamını Oku »

Abdurrahman, Tuanku

Malaya Fede- rasyonu’nun devlet başkanı. Malaya 1957’de Büyük Britanya’dan bağımsızlığını elde etti. Malaya sultanlan, kendi aralann- dan beş yıllık bir süre için Abdurrahman’ı devlet başkanlığına (Yüce Başkan) seçtiler. Görev süresi sona ermeden öldü. Negri Sembilan Devleti’nin sultanı Tuanku Muhammed’in oğlu olan Abdurrahman, 1925’te babasıyla birlikte İngiltere’ye gitti ve hukuk öğrenimi gördü. Bir süre Inner Temple’da (Ingiltere’de hukuk staj kurumu) deneyim ...

Devamını Oku »