Anasayfa » Yazar Arşivi: junıor

Yazar Arşivi: junıor

RHLEB0TOMUS

a. (lat. ^so^c.ı yun. phlebotomos’tan). İnsandaysak yaşayan ve çeşitli hastalıklar, t>ula,ştıran sivrisinek cinsi. (Güvem’si^ivrisinekgillerfamilya-‘ sı.) —Ansikl. Jatarpık (Phleboprrjus,papa!a:< si) türü Türkiye’de çok yaygjndır.;P/7/ebo- tomus’larçok küçük (boylan 2,5 mm’çlen küçük), koyu renkli, bedenleri ve kanatla-, rı kıllarla kaplı sivrisineklerdir; yalnızca dişileri kan emer, sokmaları çok acı vârir ve kaŞırrdmr. Geceleri etkinlik gösteren bu sivrisinekler bulaşıcı hastalıkları taşırlar: pappataci’ humması (arbovirüs)r “Eski* ...

Devamını Oku »

PHLEBOBRANCHİA

a. Topluca’yaşa- yan, yalın bedenli tulumlu ta,kıpr|i,; (Tulum; lular altsınıfı.)

Devamını Oku »

PHLEA

a, (yurç. phloios, ağaçkabuğu’n- dan). Brezilya’da yaşayan, çok ya.şsı ve hemen herüen yapraksı bedenli bitkibiti cinsi. (Ölü bir yâp’râğa benzerler. Kafkan- lıykrımkanatlıgiller familyamı.)

Devamını Oku »

PHLAEOMYİNAE

a. (yun. phleos,< bir çeşit bitkC ve mys, fare’den). Güney-doğu Asya’da yaşayan, ağaççıl ve Ipitkicıl kemirip oymağı. (Bazı cinslerinin kuyrukları kavrayıcıdır. Boyları genellikle büyüktür. Sıçangiller familyası:)

Devamını Oku »

PHİZ

(^ablotknight BRO^NE.J—denir), İngiliz deşinatör ve reşsarrı^Londra 1815 – Brigpîon 1882). Özellikle Djckşns’ln kitapları için yaptığı resimlemelerle tanırjır.

Devamını Oku »

PHİNEUS

Yuh. mit. Tra^yaK efsanevi kral ve kâhin, f^rklf kaynamana ile/i sürdüğü değişik nedenlerden dolayı, tanrılar tarafından körlükle cezalandırıldı. Ayrıca Harpyalar’ın gazabına uğradı.

Devamını Oku »

PHİLYRA

Yün. mit. Okeâhös’un -k’ızı. Keridısine âşık olart Kronos’tan’ kaçmak ı£in kısrak biçimine girdi, fakat aygır biçimini alan tanrının tecavüzünden kurtûla- mâdı ve kentâuros Kheiron’u dünyâya getirdi. r

Devamını Oku »

Phllosophlae Naturafls PrincBpla Mathematica

(Doğa felsefesinin matematik ilkeleri), İ. Newton’ın yapıtı (1686 -87). Bu yapıtta Newton, mekaniğin temel kavramlarını (kuvvet, kütle, ivme, dinamik vb.) ortaya koyar, dinamiğin temel yasasını (“bir cismi devindiren kuvvet, kütlesiyle devinim ivmesinin çarpımına eşittir”), kendi devinim kuramı ve dünya sistemini açıklar.

Devamını Oku »

Phllosophenbuch

(Das) [Filozofun kitabı], 1896’da yayımlanan ve Nietzsche’ nin bazı metinlerini bir araya getiren bir derleme; yapıtta özellikle “Son filozof” (1872), “Uygarlık doktoru” (1873) ve “Bilim ve bilgelik uzlaşmazlığı” (1875) gibi birkaç metni bir araya getirilen yazar, nesneleri adlandırma sürecini inceler (bu süreç, akılcı düşünürün haberi olmadan, bi- linçdışı akılyürütmeye temel olmaktaydı.)

Devamını Oku »

PHİLOSOPKEMA

a (yun. söze.). Fels. Aristoteles’te, bilimsel ya da felsefi akılyü- rütme.

Devamını Oku »

PHİLOSCİA

a. (yun. philos, dost ve skia, gölge’den). Yosunlarda ve taşların altında bulunan tespihböceği cinsi. (Onis- cidae familyası.)

Devamını Oku »

PHİLOPONOS

yunanlı filozof (İskenderiye 490’a doğr. – 566). Hıristiyan bir ailenin çocuğuydu. Dilbilgisi öğreniminden sonra, 510’da Ammonios’un izleyicisi oldu. Yazılarının on sekizi günümüze kaldı; on dört yazışı da alıntılardan bilinir. Atina okulunun kapatıldığı 529 tarihinde, Prok- los’a karşı Proklu Peri Aidiotetos Kosmu (Dünyanın sonsuzluğu üzerine) adlı incelemesinde, dünyanın zaman içinde yaratıldığını ileri sürdü. En önemli yapıtı, Tes- lis’te biçimsel bir birlikten ...

Devamını Oku »

PHİLOPOİMEN

Akhaıa birliği strate- gosu (Megalopolis İ.Ö. 253 – Messini 183). Plutarkhos onu hellenik özgürlüğün son kahramanı durumuna getirdi (“Yunanlıların sonuncusu”). Genç yaşta, Yunanlar arasındaki savaşlara katıldı, Sellasia’da yiğit bir asker olduğunu gösterdi (222), ardından Girit’e gitti ve 210’da oradan dönerek akhaia ordusunu yeniden kurdu. 207’de, Sparta tiranı Makhanidas’ı yendi (Mantineia); 188’de, Sparta surlarını yerle bir etti, nüfusun bir bölümünü Akhaia’ ...

Devamını Oku »

PHİLOPHYLLA

a. Kerevızsineklerinin cins adı. (Philophylla heraclei maydanozgillerde yaşar; kanatları kahverengi çizgilidir. Larvaları kereviz yapraklarını deler. Meyvesineğigiller familyası.)

Devamını Oku »

PHİLONTHUS

(yun. philos, dost, ve onthös, hayvan dışkısı, gübre). Mantarlarda yaşayan kısakanatlıböcek cinsi. (Phi- lonthus ceneus, ilkbaharda hemen her yerde bulunan, parlak bronz renklerle bezelidir; mavi ya da yeşil Ph. eyanipennis, ormanda ağaçlardaki mantarlarda yaşar. Cinste çok .sayıda tür bulunur. Bazıları mantar yetiştirilen yerlere dadanır.)

Devamını Oku »

PHİLONİCUS

a. (yun. philoneikos, kavgacı’dan). Kıyılardaki kumlarda yaygın, çok saldırgan, böcekçil sinek. (Avcısinek- giller [Asilidae] familyası.)

Devamını Oku »

PHİLON Byblosk

ı (Herennius), yunanlı tarihçi (İ.S. 64’e doğr. -141). Historian tes Phoinikes (Fenike tarihi) adlı bir kitap ve bir derleme (Peri Paleon kai hus Hekaste Auton Endoksus Enenge [Kentler ve yetiştirdikleri ünlü kişiler üzerine]) yazdı. Eu- sebios bu yapıttan çok sayıda parça aktardı. PHİLONCULUK a. İskenderiyeli Phi- lon’un felsefe öğretisi.

Devamını Oku »

PHİLON İskenderiyeli

yunan dias- porasından yahudi filozof (İskenderiye İ.Ö. 13-20 arası – ay. y. İ.S. 50’ye doğr.). Ayrıcalıklı bir yahudi aristokrasi üyesiydi, hem yahudi, hem yunan eğitimi gördü. İskenderiye’deki, yahudi topluluğun önde gelen kişisi olarak, Yahudiler’in siyasal statüsünü görüşmek üzere, 40 yılında Roma’ya, Caligula’ya bir elçilik misyonu götürdü. Birçok İskenderiyeli Yahudi’nin, hellenistik felsefe öğretileri yararına geleneksel inançlardan vazgeçtiğini görünce, Kutsal Kitap düşüncesiyle ...

Devamını Oku »

PHİLON Larlssalı

, yunanlı filozof (La- rissa İÖ. 148-140’a doğr. – Roma İ.Ö. 85 -77’ye doğr.). Atina’da Klitomakhos’un görüşlerini benimsedi. İ.Ö. 110’a doğru yeni Akademia’nın başında onun yerini aldı. Mithridates savaşı sırasında Roma’ya sığındı ve Cicero’yu etkiledi.

Devamını Oku »

PHİLON

Megara okulundan yunanlı mantıkçı (İ.Ö. IV. yy.’ın ikinci yarısı). Özellikle içermenin anlamı konusunda Diodo- ros Kronos’la yaptığı polemikle ünlüdür. Philon’un yorumu (“philoncu” içerme) şöyledir: “p, q’yü içerir” önermesi, ancak “p” önermesi doğru, “q” önermesi yanlış olduğu zaman yanlış ve bütün öteki durumlarda doğrudur. Bu yorum çağdaş dönemde egemenlik kazandı ve Russell ile VVhitehead’ın Principia Mathematica adlı ortak yapıtlarında, “içerikse!” içerme ...

Devamını Oku »