Anasayfa » Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları

BUKALEMUN

BUKALEMUN (Chamaeleon), Alm. Chamäleon (h), Fr. Caméléon (m.), İng. Chameleon. Familyası: Bukalemungiller (Chamaeleontidae). Yaşadığı yer: Ağaç dallarında yaşar, güney illerimizde, Güney İspanya, Kuzey Afrika’da boldur. Özellikleri: Renk değiştirerek çevreye en iyi şekilde uyum sağlar. Vücudu yandan basıktır. Ayak ve kuyruğu ile ağaç dallarını kavrar. Ucu yapışkan dilini böceklere fırlatarak avlanır. 20-30 cm boyundadır. Madagaskar’da 1 m. olanları vardır. Çeşitleri: Adi,Sudan, ...

Devamını Oku »

BUJİ

BUJİ, Alm. Zündkerze (f), Fr. Bougie (f), İng. Spark plug. içten yanmalı motorların, genellikle hepsinde (dizel motorları hariç) yanma odasındaki yakıt + hava karışımını ateşlemek için kullanılan devre elemanı. Bilindiği gibi içten yanmalı motorlarda piston, yakıt — hava karışımını sıkıştırmak için yukarıya doğru çıkar. Bu sıkıştırma işi bittiği an yakıtın tutuşması lazımdır. İşte bu anda o ortam içinde bulunan bujinin merkez ...

Devamını Oku »

BUHURDANLIK

BUHURDANLIK, Alm. Ràuchergefàss (n), Fr. Encensoir (m.), İng. Censer. İçinde buhur yakılan kap. Buhur (tütsü) kelimesi ile, Farsça mekân (yer) ismi yapan “dân” ekinden türetilmiştir. Ateşliğe ateş konarak kokulu ağaçlar ve buhur çubukları yakılan ayaklı ve madeni kaplar olup, kapakları üzerinde dumanın çıkması için zarif oymalı delikler vardır. Her devirde çok değişik örnek ve biçimlerde gözü okşıyacak şekilde yapılan buhurdanlıklar ...

Devamını Oku »

BUHTUNNASAR

BUHTUNNASAR, Asur Devletinin en meşhur hükümdarı. “Büyük” lakâbı ile de anılan Buhtunnasar’a, Nabuchadonosor da denilmektedir. Asur ile Babil’in birleşmesinden sonra iki memleketin hükümdarı oldu. M.Ö. 606 yılında Filistinin üzerine asker gönderdi. Beni İsrail hükümdarı olan Yahuyakın karşı durmayıp ona itaat ederek makamında kaldı. Fakat üç yıl sonra itaatden vazgeçince Buhtunnasar asker gönderip kendisini yakalattı. Babil’e getirilirken, korkusundan yolda ölmesi üzerine ...

Devamını Oku »

BUHAR TÜRBİNLERİ

BUHAR TÜRBİNLERİ, Aim. Dampfturbinen (f.pl.), Fr. Turbines (f-pL)â vapeur, İng. Steam turbines. Yüksek basınç altındaki buhann sahip olduğu eneıjiyi, mekanik bir dönme hareketi elde etmek için kullanma. Genellikle bunun sonucu olârak elektrik üretilir. Buhar yüksek hızla, bir tekerlek yerleştirilmiş kanatlar içinden geçecek şekilde gönderilir. Bununla bir dönme hareketi ortaya çıkar. Buharın basınç enerjisini en verimli şekilde kinetik enerjiye dönüştürmek için ...

Devamını Oku »

BUHAR MAKİNASI, Alm. Dampfmaschine

BUHAR MAKİNASI, Alm. Dampfmaschine (t), Fr. Machine (f), â vapeur, İng. Stream engine. Buharın sahip olduğu enerjiyi kullanarak mekanik enerji elde etmeye yarayan makina. Buharı meydana getiren moleküller, taşıdıkları ısı enerjisi dolayısıyla, daima hareket halinde olduğundan, bulunduklan kabın çeperlerine basınç yaparak kuvvet uygularlar. Bu da mekanik olarak bir itme kuvveti kaynağıdır. Bunun için silindir içindeki pistonun buharın bu itme tesiriyle ...

Devamını Oku »

BUHÂRİ

BUHÂRİ, Müslümanların büyük bir imâmı ve hadis âlimlerinin en-büyüğü. Asıl adı, Muhammed bin İsmâil olup, 810 (H.194) tarihinde Buharada doğdu. Babası Ebül-Hasen Buhâri küçük yaşta iken vefât ettiği için, yetim olarak büyüdü. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. 11 yaşında iken hadis öğretmenlerinin eksikliklerini bulurdu. Rivâyete göre hocası Dâhili, bazı hadis rivâyetindeki eksikliklerini onun yardımıyla tamamlamıştır. Zekâsının keskinliği ve hafızasının kuvveti ...

Devamını Oku »

BUHAR

BUHAR, Alm. Dampf(m.), Fr. Vapeur (f.), İng. Vapor. Bir maddenin, sıvı halinden vc bazı maddelerin ise katı halinden sonra geçtikleri gaz hali. Sıvı halinden gaz haline geçmeye buharlaşma, katı halinden gaz haline geçmeye ise süblimleşme denir. Meselâ karbondioksitin katı hali olan kurubuz normal atmosferik şartlarda eriyip sıvı haline geçmeden hemen gaz haline geçer. Buharlaşma olayı her sıcaklıkta cereyân edebilir ÇUnkü sıvı ...

Devamını Oku »

BUĞDAYGİLLER (Gramineae)

BUĞDAYGİLLER (Gramineae), Alm. Gramineen (pl.), Fr. Graminées (pl.), tng. Gramineae. Tohum kabuğu, meyva kabuğu ile bitişik, saplan boğumlu ve ekseriya içi boş, başakçıklar, başak vaziyetinde toplanmış halde, 4000 kadar türe sahip, Glumiflorea takımına bağlı bitki familyası. Buğday, pirinç, çavdar, mısır, darı, yulaf ve arpa gibi bitkiler buğdaygillerdendir. Anadolu’da, bütün buğdaygillere ait çeşitler yetişmekte ve yetiştirilmektedir. Buğdaygillerin, bütün dünyada ve Türkiye’de ...

Devamını Oku »

Buğdayın yetiştirilmesi

Buğdayın yetiştirilmesi: Buğday nisbeten sıcak ve orta iklimleri sever. Fakat buğdayın bol çeşitlerinin bulunması, ona geniş bir yetişme alanı sağlamıştır. Buğday çimlenmesi için 3-4 derece ısı ister. Toprak ısısı 12-15 derece olduğunda, ekilen buğday 7-10 günde toprağın yüzüne çıkar ve bu ısı altında büyüyerek kardeşlenir. Genel olarak buğdayın kışa dayanması fazladır. Birçok buğday çeşitleri eksi 15-20 derece soğuklara dayanabilir. Kamışlanma ...

Devamını Oku »

BUĞDAY (Triticum)

BUĞDAY (Triticum), Alm. Weizen (m.), Fr. Blé, froment (m.), İng. Wheat. Familyası: Buğdaygiller (Graminae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu ve Trakya. İlk insan hazreti Âdem’in yaratılmasından beri yetiştirilmekte olan bir tahıl bitkisi. Buğday, hemen hemen her devirde insanların en önemli gıda maddesini teşkil etmiştir. Beslenme için lüzumlu olan nişasta ve proteinli maddelei oldukça uygun bir oranda (1/6) ihtiva etmesi, bu bitkinin ...

Devamını Oku »

BUDİZM

BUDİZM, Alm. Buddismus (m.), Fr. Bouddisme (m.), İng. Buddism. .Buda’nın düşüncelerini kabul edip onun yolundan yürüme. Brahma inanışının değiştirilmiş bir şeklidir. Buda, milâddan 560 sene evvel, Hindistan’da Benares şehrinin 160 kilometre kuzeyinde “ kapilovastu” (Lumbini) köyünde doğmuştur. Asd adı, “Guatama veya Gotama”dır. Bu kelime, aydınlatılmış demektir. Buda, meşhur bir düşünürdür. Brahma inanışının birçok eksiklerini görüp, puta tapmanın yanlış olduğunu anlayıp, ...

Devamını Oku »

BUDAMA

BUDAMA, Alm. Ausholzerı, Ausâsten, Beschneiderı (n.), Fr. Taille (i.), emendage (m.), İng. Pruning, lopping, trimming. Ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç (dal ve yaprak) meydana getirebilmeleri, verim çağlannda daha uzun zaman kalabilmeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçlann yeniden kuvvetlenebilmeleri ve yüksek kaliteli ürün verebilmeleri gayesiyle yapılan iş. Odunlaşmış bitkilerde kırık, ezik, hastalıklı, sık ve eğri büyümekte olan dallar budanarak ağaçlara düzgün ...

Devamını Oku »

BRÜTÜS

BRÜTÜS, Caesarı katledenlerden biri. Asıl adı Marcus Jun’us Brütüs’tür. Romalı bir politikacı idi. Asil bir ailenin çocuğudur. Babasını küçük yaşta kaybeden, Brütüs amcası Caton tarafından yetiştirilmiştir. Bu sebeple amcasının etkisinde olarak senatorlar partisinin tam bir destekleyicisi olmuştur. Muhafazakâr ve cumhuriyetçidir. Atina’da felsefe ile edebiyat öğrenimi yaptığından, çağdaşlan arasında ataizmin en aşın temsilcilerinden sayılmıştır. Cumhuriyet ilkelerinin hararetli bir savunucusu olan Brütüs, ...

Devamını Oku »

Brunei Ekonomi

Brunei Ekonomi Petrol zengini bir ülke olan Brunei, ürettiği petrolün büyük bir kısmını Kendisi işleyip satar. Bir kısmını ise ham petrol olarak ihraç etmektedir. Alçak ovalarla, sulanabilir arazilerde tarım yapılmaktadır. Ülkede yapılan tarım kendi ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Bir kısım tarım ürünlerini ve ormanlardan elde ettiği bazı orman ürünlerini de ihraç etmektedir. İhraç ettiği mallar arasında petrol, tabii gaz, baharat, Hindistan ...

Devamını Oku »

Brunei Siyasî Hayat

Brunei Siyasî Hayat Sultanlıkla idare edilen ülke, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise İngiltere’nin himayesi altındadır. 1959 senesinde kabul edilen bir anayasa ile idare edilir. Bir yürütme ve bir yasama meclisinin bulunduğu Brunei’de yürütme kurulu Sultanın başkanlığında bir bakanlar kurulu halindedir. Ülkedeki yasama meclisi 21 kişiden meydana gelmektedir. Bunun 10 kişisi seçimle iş başına gelirken 11 kişisi ise Sultan4m tayini ile ...

Devamını Oku »

Brunei Nüfus ve Sosyal Hayat

Brunei Nüfus ve Sosyal Hayat 213765 civarında olan nüfusunun, yarasından fazlasını Malazyalılar, dörtte birini Çinliler, az bir kısmını ise, yerli Dayak Kabilesi teşkil eder. Halkın büyük bir çoğunluğu müslüman olup, çok az miktarda ise budist ve putperest bulunmaktadır. Genellikle köylerde dörtgen biçiminde yapılmış afışap evlerde yaşayan hakin başlıca gıda maddeleri arasında pirinç ve balık gelmektedir. Resmî dili Malaysia dili olmasına rağmen, İngilizce ...

Devamını Oku »

Brunei Tabii Kaynaklar

Brunei Tabii Kaynaklar Gür ormanlarla kaplı olan ülke, petrol, tabii gaz gibi yeraltı madenleri bakımından da çok zengindir. Ormanlardan elde edilen kauçuk gibi pekçok ürün Brunei’nin tabii zenginliklerini teşkil etmektedir.

Devamını Oku »

Brunei İklim

Brunei İklim Ekvator bölgesine yakın olduğu için Brunei’de bütün sene boyunca bol yağışlı, nemli ve sıcak bir iklim hüküm sürer. Senelik ortalama yağış miktarı sahil kesimlerinde 2,5 mm civannda, iç kesimlerde de 5080 mm olan ülkenin, senelik sıcaklık ortalaması ise, 27°C civanndadır.

Devamını Oku »

Brunei Fiziki Yapı

Brunei Fiziki Yapı Güney Çin Denizi’ne kıyısı olan iki parçalı toprak üzerinde kurulmuş olan ülkenin yüzey şekilleri fazla farklılık göstermez. Batı kesimleri alçak ovalar ve bataklıklarla kaplı olan ülkenin, dou kesimleri ise pek fazla yüksek olmayan dağlarla kaplıdır. En yüksek noktası Labi Hılls tepesi olup, 396 m yüksekliğindedir. Önem arzeden akarsuları, Belait veTutong’dır. Gölleri mevcut değildir.

Devamını Oku »