Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları

BURDUR DA Eğitim

BURDUR DA Eğitim: Burdur’da okur-yazar nisbeti % 80’dir. Bütün köylerinde ilkokul, bütün ilçelerde ortaokul ve lise vardır. Burdur’da 9 lise ve 19 meslek ve teknik lise, 2 fakülte (eğitim ve meslek yüksek okulu) mevcuttur.

Devamını Oku »

BURDUR DA Örf ve Adetler

BURDUR DA Örf ve Adetler: Burdur dünyanın en eski yerleşin« merkezlerinden olup, 5 bin senelik bir tarihi vardır. 5 bin senelik bir geçmişin ve eskf medeniyetlerin izleri kalmışsa da, örf ve adetlerinde ve sosyal hayatlarında Türk-İslâm kültürü hakimdir. Halkı çalışkan, örf ve adetlerine bağlı, iyimser ve kendilerine yapılan hizmetleri takdir eden hususiyetlere haizdir. Selçuklular bölgeye 1 l ’nci asırda gelmişler ...

Devamını Oku »

BURDUR DA Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfus ve Sosyal Hayat 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu, 235 bin 009 olup, bunun 84 bin 983’ü kentlerde ve 150bin026’sı köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 6887 km2 olup, nüfus kesafeti 34’dür.

Devamını Oku »

BURDUR DA Ekonomi

BURDUR DA Ekonomi Burdur’un ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfusun % 75’i tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla geçinir. Tarım: Burdur ilinde en çok tahıl yetişir. Ayrıca Burdur merkez ilçesinde ve Ağlasmda gül yetişir. Türkiye’nin gülyağı üretiminin % 85’i İsparta ve % 15’i Burdur’dan elde edilir. Meyvecilik, üzüm bağlan, bostan ve sebzecilik oldukça ileridir. Diğer tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, şekerpancarı, ...

Devamını Oku »

BURDUR İklimi ve Bitki Örtüsü

İklimi ve Bitki Örtüsü Burdur’da kara iklimi hüküm sürer. Yüksek dağlar Akdeniz ikliminden ayırır. Yazlar sıcak, kışları çok soğuk geçer. Sıcaklık -16,7°C ile +39,6°C arasında seyreder. Senelik yağış ortalaması 443 mm.dir. Güneyde bu miktar fazlalaşır. Yağış kışın fazladır. Ovalar ekili arazi, sebze, bol meyve ağaçları ve gül bahçeleri ile süslüdür. Burdur ilinin ancak % 20’si ekime elverişli değildir. Geri kalan ...

Devamını Oku »

BURDUR Fiziki Yapı

Fiziki Yapı Burdur’un % 60’ı dağlık, % 20’si ovalık» geri kalanı plato ve yayladır. Göl haline gelmiş çöküntüler, kanyonlar ve mağaraların sayısı oldukça fazladır. Göller ve ovalar, dağlar arasında kalmış bir çöküntü bölgesidir. Dağlar: Burdur ova ve göllerinin etrafı dağlarla çevrilidir. Dağlar Batı Toroslar sistemine dahildir. En yüksek dağı Kızılcadağ (2598 m.)dir. Başlıca dağlan Eşeler dağı (Akkaya tepesi 2254 m.), ...

Devamını Oku »

BURDUR Tarihi

BURDUR Tarihi Burdur ve çevresi dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Tarih öncesi eski devirlere ait eşyalar ve harabeler bulunmuştur. Anadolu’nun ilk sahipleri ve Anadolu’da ilk devlet kuran, Anadolu birliğini temin eden Hititler M.Ö. 2000 senesinden, M.Ö. 700 senelerine kadar Burdur bölgesine hakim olmuşlardır. Burdur çevresine ilk yerleşenler Orta Asya menşeli Türklerdir. Bunlar Hitit hakimiyetine geçmeden önce Burdur bölgesinde birlik ...

Devamını Oku »

BURDUR İsminin Menşei

İsminin Menşeî Yabancı tarihçiler, Burdur isminin “ Polidorior”dan geldiğini iddia ederlerse de, Burdur isminin menşei Burdur gölü civarının güzelliği karşısında şaşıran Türkmen boylarından kınalı oymağı mensubları “ cennet buradadır” demişler. Bu söz zamanla kısalarak Burdur olarak halk arasında yerleşmiştir. Burdur şehrinin kurucuları olan Türkmenlerin kınalı oymağı, ilk önce bugün Hamambendi denilen yerde “Tirkemiş” kasabasını kurmuşlar, sonra Burdur’un bugünkü yerine yerleşerek ...

Devamını Oku »

BURDUR

BURDUR, Akdeniz Bölgesi’nin göller kısmında İsparta, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla ve Denizli arasında yer alan bir ilimiz. İrili ufaklı 14 mavi göller arasında yeşil bir köşedir. Göller bölgesinin incisi Burdur, Batı Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlar. Yüzölçümü 6687 km2’dir.

Devamını Oku »

BURÇAK

BURÇAK (Lathyrus), Alm. Platterbse, Wicke (f), Fr. Gesse (i), İng. Common vetch. Familyası: Baklagiller (Legüminasae). Türkiye’de yetiştiği yerlen Trakya ve Anadolu. 160 kadar türü Kuzey Yarım Kürenin mutedil bölgeleri ile Güney Tropik bölgelerde yetişen ve yetiştirilen yıllık veya çok yıllık yem ve süs bitkileri. Akburçak (lathyrus satıvus), Sanburçak (lathyrus aphaca) türlerinin tohumları zehirlidir. Tohumlarının bileşiminde nişasta, yağ ve proteinden başka ...

Devamını Oku »

BURÇ

BURÇ (Viscum album), Aim. Mistel (f), Fr. Gui (m), İng. Mistletoe. Familyası: Ökse otugiller (Loranthaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Trakya ve Anadolu. Bilhassa odunlu bitkilerin (elma, armut, kiraz, erik, ıhlamur, kavak, meşe, çam, köknar vs.) dalları üzerinde yarı parazit olarak yaşayan, Mart-Nisan ayları arasında sarımtırak renkli çiçekler açan, kışın yapraklarını dökmeyen, 30-80 cm. yüksekliğinde çok senelik çalı tipinde bir bitki. Burç, ...

Devamını Oku »

BUMERANG

BUMERANG (Boomerang), Özellikle Avustralya yerlileri, ayrıca eski Mısırlılar ve Avrupalılar, Hindistan’ın bazı yörelerindeki kabileler tarafından silah olarak kullanılan yassı bir kesite sahip eğri bir sopa. Avustralya ve ABD’de halâ spor aracı olarak kullanılmaktadır. Genellikle akasya ve okaliptüs gibi sert ağaçlardan yapılmakta ve boyu 40-90 cm. kadar olmaktadır. Eğriliği, kolları arasındaki açı 90uden büyük olacak şekildedir. Bazıları düz olarak fırlatıldığı yönde ilerler, ...

Devamını Oku »

BULGUR

BULGUR, Alm. Weizen (m)der gekocht, getrocknet, geschält und zerkleinertist., Fr. Gruau (m), préparé avec du blé bouilli, İng. Boiled and pounded wheat. Buğday tanelerinin su ile belli ısıda kaynatılarak her zaman kullanılmaya yarayışlı ve dayanıklı hale getirilmiş şekli. Bulgur yapımında sert ve iri taneli buğdayların seçilmesi gerekir. Seçilen buğdayların taşı toprağı iyice temizlenir. Yıkandıktan sonra, 80°C’nin üstünde suda haşlanır. Bol ...

Devamını Oku »

BULGARİSTAN DA TARIM

Tarım: Bulgaristan oldukça yüksek oranda (% 43) tarım alanına sahiptir. İlk zamanları küçük çiftçilerin elinde olan toprak, II. Dünya Savaşından sonra başlayan Sovyet modeli kollektifleşme, 1957’de tamamlanmıştır. Daha sonra ortalama 4000 dönüm civarında arazisi olan büyük çiftlikler teşkil edilmiştir. Bütün bunlara rağmen 1963-1964 yılları arasında yiyecek sıkıntısı, bir ziraat ülkesi olan Bulgaristan’da had safhaya erişmiştir. En önemli ürünü buğdaydır. Onu ...

Devamını Oku »

BULGARİSTAN Ulaştırma

Ulaştırma: Ulaştırma çok gelişmiştir. Osmınlılar devrinde yapılan demiryolları ve modern karayolları ile komşu ülkelerine bağlıdır. Karayollarının uzunluğu 32.000 km.den, demiryollarının uzunluğu da 6.000 km.den fazladır. Varna ve Burgaz limanları işlektir. Tuna nehri üzerinde taşımacılık yapılmaktadır. Ticaret: Bulgaristan ticaretini daha ziyade COMECON ülkeleri ile yapmaktadır. Bu ülkeden gelip geçen TIR’lardan ve Avrupa’da çalışıp izne gelen Türklerden büyük bir gelir sağlamaktadır. Kimyevi ...

Devamını Oku »

BULGARİSTAN Ekonomi

BULGARİSTAN Ekonomi Birinci ve ikinci Dünya savaşlarına girip yenik düşmesi, düşman işgali, ekonomiyi çok etkilemişti. Bu bakımdan sanayi tamamen felce uğramıştı. Komünist idare geçtikten sonra bütün sanayi, ziraat ve ticaret ile ilgili hususlar devletleştirildi. Mecburi çalışma, iş yerinden ayrılmama verilenle yetinme gibi tedbirler getirilerek sanayinin ilerlemesine çalışıldı. Bu gün sanayi eskisine nisbetle oldukça ileri durumdadır. Başlıca üç bölgede maden çıkarılır. ...

Devamını Oku »

BULGARİSTAN Tarihi

BULGARİSTAN Tarihi Bugünkü Bulgaristan topraklarına, M.Ö. 30’larda Traklar denilen bir kavim; bir süre sonra bu topraklara Romalılar hâkim olmuştur. VI. yy.da İslavların her tarafı yakıp yıkarak hâkimiyeti ele geçirmişlerdir. M.S. 680 yıllarında Karadeniz’in kuzeyinden Bulgar Türklerin in gelmesi ile Bulgar ta rih i b a ş lam ış tır. On-Oğuz grubundan olduğu bilinen bu Türklerin aynı zamanda Yukarı Tuna kıyıları ile ...

Devamını Oku »

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN DEVLETİN ADI ……….. Bulgaristan Demokratik Halk Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ………………………………………………..Sofya NÜFUSU ……………………………………….. 8.902.00« YÜZÖLÇÜMÜ ……………………………. 110.912.000 RESMİ DİLİ ……………………………………. Bulgarca D ÎN İ ……………………………………………………Ortodoks PARA BİRİMİ ……………………………………….. Leva Alm. Bulgarier, Fr. Bulgarie, İng. Bulgaria. Ülkemizin kuzey batı komşusu olup, kuzeyden Romanya, batıdan Yugoslavya ve güneyden Yunanistan ile sınırlandırılan ülke. Kuzeyde Tuna ve doğuda Karadeniz tabiî sınırlarını teşkil eder. Komünist Blok ülkelerine ...

Devamını Oku »

BULDOZER

BULDOZER, Alm. Bulldozer (m), Fr. Bulldozer (m), İng. Bulldozer. Toprak tesviyesinde kullanılan paletli bir iş makinası. Ön tarafından düşey doğrultuda aşağı yukarı hareket edebilen güçlü bir çelik kepçe vardır. Buldozer bu kepçenin alt tarafındaki kesici bıçakla toprağı parçalar ve kazıyarak kaldırır. Kaldınlan toprağı kepçesi vasıtasıyla ileri doğru iterek sürükleyebilir. Kepçe normalde yukarı konumda dururken toprak yüzeyini kazımak için bir miktar ...

Devamını Oku »

BULAŞICI HASTALIKLAR

BULAŞICI HASTALIKLAR, Aim. Anstecken’ie Krankheiten (f.pl.), Fr. Maladies (f.pl.) contagieuses, İng. Contagious diseases. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikroorganizmaların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalıklar. Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, riketsialar, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalık lar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana bulaşmalar olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma husule gelebilir. ...

Devamını Oku »