Yazar Arşivi: Osmanlı Çay Kazanları

DİSİPLİN – ÖĞRENCİ VE SPOR * KOLLARININ BAŞKA KURUMLARLA İLİŞKİLERİ, ÖĞRENCİLER VE TAKIMLARLA İLGİLİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

ALTINCI BÖLÜM DİSİPLİN – ÖĞRENCİ VE SPOR * KOLLARININ BAŞKA KURUMLARLA İLİŞKİLERİ, ÖĞRENCİLER VE TAKIMLARLA İLGİLİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ: Madde 30 — a) Spor kolunun doğal üyeleri sayılan bütün öğrenciler, okuliçi ve okullararası her türlü spor etkinliklerinde okul disiplin yönetmeliğine ve sportmenlik kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. b) Resmi ve özel her çeşit yanşmalara, yarışmacı veya seyirci olarak katılan öğrencilerin işleyebilecekleri suçlar ...

Devamını Oku »

SPOR OKULLARI – BÜTÇE

BÜTÇE: Madde 29 — Okul spor kolunun yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. Bu bütçede yapılacak harcamaların ve gelirlerin muhasebesi tutulur. Spor kolunun gelirleri bankada saklanır. Kasada 2.500 TL. den fazlası bulundurulamaz. Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısının ve saymanın ortak imzalan ile çekilir. (Çek ile ödeme öngörülmelidir.) a) Okul spor kollan, okuliçi ve okullar arasında yapacakları etkinliklerin ...

Devamını Oku »

SPOR OKULLARI YARIŞMALARLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

YARIŞMALARLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER: Madde 25 — a) Okullar arası yanş- : malarda Okul Spor Kollan Yanşma Talimatı, Uluslararası Okul Sporlan Fede-^ rasyonu (I.S.F.) Yönetmeliği, Uluslararası müsabaka yönetmelikleri hüküniMi leri ve oyun kurallan uygulanır. b) Yanşmalara katılacak öğren* çilere ve yönetmelik, Okul Spor Kol Yanşma Talimatı hükümlerine göre 1Î-? sans çıkartılır. t ; c) Okullann yurt içinde ve yurt dı- ...

Devamını Oku »

SPOR OKULLARI YARIŞMA ÇEŞİTLERİ

YARIŞMA ÇEŞİTLERİ: ^ Madde 24 — Okul spor kollarının yarışmaları resmi ve özel olmak üzere ^ İkiye aynlır: a) Reşmi yarışmalar: 1. Milli Eğitltn Müdürlükleri <Ug heyetlerince) düzenlenen yarışmalar.’ 2. Grup, yan tinal ve Türkiye birinciliğl yanşmalan, 3. Uluslararası okul sporlan örgütlerince düzenlenen yarışmalardır. . > b) Özel yanşmalar: Hafta sonu, dinlennte ve bayram ta- ^ tillerinde spor kollanılın çalışmalarım ...

Devamını Oku »

OKUL SPOR KOLLARININ ETKİNLİKLER!

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OKUL SPOR KOLLARININ ETKİNLİKLER! Madde 23 — Okul Spor Kollarınca Yürütülecek Etkinlikler Şunlardır: a) Küçükler kategorisi: 1) Spor yarışmaları: Atletizm, basketbol, cimnastik, kayak, masa tenisi, hentbol, voleybol, yelken (optimist), yüzme. ( 2. Yukanda yazılı olanlar dışındaki dallarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları. 3. Eğlenceli oyunlar, ulusal ve yöresel halk oyunları, müzikli ve müsiksiz cimnastik gösterileri. ...

Devamını Oku »

OKUL SPOR KOLU ÜYELERİNİN SAĞLIK DURUMLARI

OKUL SPOR KOLU ÜYELERİNİN SAĞLIK DURUMLARI: Madde 27 — a) öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup olmadığı veya hangi spor okullarında çalışmalarının gerektiği, okul, öğrenci, o öğretim yılında aynı veya diğer spor dallarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz. c) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmi bir yarışmasında yer almış ise, il içinde başka bir okula nakil yapması ...

Devamını Oku »

OKUL SPOR KOLLARI KATEGORİLER

Madde 19 — Okul Spor Kollan, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bünye özellikleriyle yeteneklerine uygun etkinlikleri, aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür: a) Küçükler kategorisi, b) Yıldızlar kategorisi c) Gençler kategorisi d) Büyükler kategorisi Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl saptanarak ilan edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır. Ancak; Uluslararası Okul Sporlan Federasyonu (İSP) ile Milli Federasyonların ...

Devamını Oku »

SPOR KOLLARININ ORGANLARI

SPOR KOLLARININ ORGANLARI: Madde 7 — Spor Kollarının Organları Şunlardır: a) Temsilciler kurulu, b) Yönetim kurulu, c) Teknik kurul, Temsilciler kurulu: Madde 8 — a) Okul müdürü, b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler, c) Sınıflardan seçilen spor temsilcileriyle, okul ve sınıfların branş kaptanlarından oluşur. Madde 9 — Temsilciler kurulu, Okul Müdürünün çağrısı üzerine okulların yeni öğretim yılma başladığı tarihi takip ...

Devamını Oku »

Okul Spor Kolları Yönetmeliği

CİRİT’İN ÖZELLİKLERİ: Ciritler ağaçtan ve metalden, yapılırlar. Ağaçtan yapılan ciritlerin uç zam bir şekilde neticelendirmesine bağlıdır. Atış başlarken sağ ayak ile kuvvetli bir savruluş yapabilmeğe gayret etmelidir. Bunu ise sol ayak yere basmadan yapmalıdır. Kalçalar gövde ve omuzlar süratle çevrilir, sağ kol hafifçe bükük bir halde iken sağ el kulak hizasına ve yakınma getirilir. Sol bacak tamamen gergindir. Bu sırada vücut ...

Devamını Oku »