Yazar Arşivi: Kur Sistem

PİKRAL

a. (fr. picraf). Metalürj. Çeliklerde kullanılan klasik metalografi dağlama etkeni; pikrik asidin alkollü çözeltisinden oluşur. (Pikral, hangi işlem uygulanırsa uygulansın çeliklerin yapısının anlaşılmasını sağlar. Nitralle benzer etkiler gösterir.)

Devamını Oku »

PİKOLİN

a. (fr. picoline). Org. kim. Formülü CH3—C5H4N olan metilpiridinlerin yaygın adı. —ANSİKL. Org. kim. ot, 0 ve 7 olmak üzere üç pikolin vardır, bunların her üçü de kemik yağı ile taşkömürü katranında piri- dınle birlikte bulunur

Devamını Oku »

PİKOLİK

sıf. (fr. picolique). Örg. kim. Pi- kolik asit, formülü C5H4NC02H olan piri- din a-karboksilik asidin yaygın adı; a -pikolin yükseltgenerek elde edilir.

Devamını Oku »

PİKOLAMİN

a. (fr. picolamine). Hızlı, kuvvetli ve uzun süreli yerel analjezik etkisinden dolayı, travmalara ve romatizmaya bağlı ağrıları dindirmek için kullanılan sentetik ilaç. (Eşanl. PiRİDİL-3-METİLAMİN.)

Devamını Oku »

PİKO

a. (fr. picot). El sant. 1. Bir işi kumaşa tutturmak, kenar temizlemek, işlemeyi ya da danteli süslemek, zenginleştirmek amacıyla elde ya da makinede yapılan dÇız ya da motifli sarma işi. (Her türlü işe uygulanır..) —2. Piko bağlama, makrame işlerinin kenarlarına ya da desen aralarına uygulanan bir bağlama biçimi. (Makrame ipliklerini ana ipliğe bağlamak, bezemek ve kenarları tutturmak amacıyla yapılır.) || ...

Devamını Oku »

PİKNOKLİN

a. (fr. pycnocline). Hidrol. Denizlerde ve göllerde düşey yoğunluk gradyanı çok yüksek katman. (En belirgin piknoklinler yüzeydeki sıcak suyla onun altındaki soğuk su dokanağında [termok- Iinler] ya da yüzeysel olarak tuzdan arınmış suyla az seyrettik derin su arasındadır [holoklinler]. Bu süreksizlik yüzeyi boyunca dalgalı su devinimleri görülebilir.)

Devamını Oku »

PİKİÇİYEGO

a. (yerel adı pichi ciegö dan). Arjantin’de yaşayan Chlamydopho- rus \te Burfrıeiste cinsinden tatuların ortak adı. (Sıçan iriliğinde, kalın kürklü, gevşek kalkanlı, güçlü ön pençeli, kazıcı hayvanlardır. Böcekler ve kurtlarla beslenirler. Daha çok gececidirler. Kemerlihayvangiller familyası.)

Devamını Oku »

PİKİ

a. (isp. pichı’). Arjantin ve Patagon- ya pampalarında yaşayan, Zaedus cinsinden küçük bedenli tatuların ortak adı. (Ke- merlihayvangiller familyası.)

Devamını Oku »

PİKET

a ,(fr.; piquet’’öen). Oy. 1,; İki kişi tarafından otuz iki kağıttık iş)?ambihcleşî§- siyletoynanan bir oyun., (Bk. ansikl.- qöl). —2. ~Piket kâğıt ya da piket kâğıçlı, pjket oyununda kullanılan ötuz;ifcı[kâğıttan ol^- -rhü| iskambir destesi. (Pik^t* kâğıdında” fen küçük sayhyedili^ir)- \. ftırsızıpikştr, döfl kişiyle oynanandır tür pjket. || Normandj- ya pikpti, üç kişiyle oynanan bjr tür Dİket. |f Rulikon piketi; îoplam dört ...

Devamını Oku »

PİKERYA

a. <fr. piqueria[âanj. Amerika’ pjn sıcak bölgelerinde yeti^şQnk4reıt yapraklı, koçan ya da’-yafâncrşefrısiye’Halirj- detppfü, bdya!z çiçekli otsu bitkVyâdaçla1 1 T’( M e\<s\ka’d a^yet işe n’^/gd^ha1 trinervfa türCr kişin çiçek açmasıyla ünlücfürrBile- ^ıkgiller familyası.;^1

Devamını Oku »

PiKERMİ

^Yunanistan’da. (Âttike) kpy, Marathori'” yakıcında,vMesogea ovasında, Hymettos ve Pentelikos’un D/sunda, Â<jı ^Pik’ermi faunası ‘nâVlveHleri Üçancü * Zâ- handan k^lma zengiri ’fosij’yatağı

Devamını Oku »

PİKE

(Kennethl.ee);> anterikalf difbilimci (WoOdstoCk/Cör)necticut; 191^). Michi- ga’n Üniversitesi’nde profesör oldu; Ortâ ve Güney Amerikâ‘(MeksikayGuatemala, Peru, Ekvador), Afrika (Gana, Nijerya); Fi- lipjnler^e Yepj. Gine^yerli dilleri üzerinde çalıştı, tangüage in’Relaijon/o ‘4q.Unifı- ed Theory:of, the.Stfucture of the hfuman Behavior (İnsan davranışının yapısı’üstüne’ birleşik’kuramla*’ dilin- öâğınîıS») J195^ -1960, 3 cilt] adlı yapıtfndâ&ergilediği öz- igpn^bir dilbiliçn kuramı hâ^ırladu’tagrftş- nrjik.- Şu kurama göre fıer.dilseLöğe (tag- mem), ...

Devamını Oku »

PİKE

â. (fr. piquâ). felit.’ if Birbiri üzerine uygulanan ve kabartma desenler oluşturacak biçimde’hoktalârlâ bifleşfıflîerl iki dokuYftâdâh *meydânâ’ gelmiş barriüklü kıJmâş;—2; “İğne ardı” ‘denilen>eii$irîe benzer desenlerle süsfü, kalın pâmukfü ‘kühna^1. —SL-Bı/’kü’ma^tah yapılmış-yatak örtüşü. —Balıkç: Balık için/yakarânmadâh oltaya Vüfrria^ ,[’\S { ) ^ ‘’ %i> —Ka’j’C.-Bir t/çapın/çok büyük’birâçıyla yâbtiğı’hızlf iniş? fpi ke-sırası Pda; uçâk çok büyük aerodinâmik kuvvetlerin-^tkisinde kalır”; ^Bti1 da‘ üöa^ın ...

Devamını Oku »

PİKARESK

şıft.(fr., pioaresguşi ‘isp^ pi- careşco,, picarb, sers^Fj, şerüyenci-^en). ToRİumun^alt kşsimleripden^sers^ri) uşak, sdfı bulan bir kahramanın öykustınü ari- fatâh‘ ya”pîtl^ra denir. ^ —ANSiKi_r XI\/. yy?da Ritâ’nfh ‘LÎbrö de buen amo/Cdşha \so,nra da- Roja^siHîfca Çelestina (1499)’adlı*yaptîlannda Öncülüğünü yaptıkları pikaresk romanda^bir serserinin (picaro)^öyküsüıfânlatılır. Büktün çiünyayı serserüiğin bakış açısından yapsıtan.butür, jspany^da^gerçekçi edebiyatın ilk. örneklerinden birini vermiştir (Mateo Alemân’ın Lazarillo de Tormes’i [1553] ve Guzmân ...

Devamını Oku »

PİKAP

a (\ng.,piok-up; îo pick vp, top- iamak’tan)r!İ/ Plaklar üzerine kaydedifmiş sesleri işitilebilir hale getiren ^aygıtf plak okuyucu. (EşanlvPLAKÇALÂR’.),{Bk. anSikl. ^ÖI.J-î—:2. Oto.„Bstü açık, kapaklı,bir ka- ■sası ,olan hafif s hizmet-taşıtı. —ANSİKL.’Birpikaptardakikada 45 devir, 33 1/3 devir ve 16 devir yapan-plakları ve hatta kimi aygıtlar için, dakikada 78 debifçök hız kademi olan bir moto^bûlu- nuV.,pkum^köJu, ucunda satir yajjla el- maö bil’ okuma ...

Devamını Oku »

PİKANT

^rf.^âcrsert, keskin ‘anlamında^. piqu%ftie’taf)). fyjütf. Pikaht sos, bp- ^az şârâb ye sirkemle‘kıvama ğetirilmiş afpaqık S’oğanınprdana etsuyu, körnişön, kapari,^, katılarak hazırlanan’so^; ’sifke, şeker ye Zencefille hşzırlanan mayhoş sos (Jçin rpuffa^ı). r ‘

Devamını Oku »