Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

İslâm dini, mensuplarına, vefat eden din kardeşleri için neler yapacaklarını en küçük teferruatına kadar açıklamış, hiçbir hususu karanlıkta bırakmamıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in ve örnek nesillerin (sahâbe, tâbiûn ve tebeu’t-tâbiîn) tatbikatı da yolumuza ışık tutmaktadır. Bütün bunlara rağmen bilgisizlik, menfaat temini ve bâtıl âdetlere uyma alışkanlığı gibi sebepler müslümanları yanlış yola itmiş, bid’atlan işlemelerine, yasaklan çiğnemelerine âmil olmuştur. Bilindiği üzere «bid’at,» ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Bazı sahâbîler, ölmüş yakınlan adına tasaddukta bulunmalarının, onlara fayda verip vermiyeceğini Hz. Peygamber (s.a.)’dan sormuşlar ve müsbet cevap almışlardır. Sâ’d b. Ubâ- de anası namına yapacağı hangi sadakanın daha hayırlı olduğunu sormuş Rasûlullâh da «su getirmek» buyurmuştur. (Ahmed, Nesâî) Nakdi sadakanın, cenazenin defni ve teçhizi sırasında ve kabirde verilmesi mekruh sayılmıştır. c) Oruç : Buhârî ve Müslim’in îbn Abbâs’dan rivâyetlerine ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Bu meseleyi bir tefrika mevzuu yapmak ise kmanması gereken davranışların içinde yer alır. C — Ölü için Yapılan ibâdetler, Hayırlar ve Dualar: 1. Kendi Yaptıkları ve Sebep Oldukları: Kitâb ve sünnet müslümaııları hayatta ve sıhhati yerinde iken ibâdet ve hayır yapmaya teşvik etmiş, bunun hastalık halinde veya vasiyet ile yapılan hayırdan daha üstün olduğunu bildirmiştir. (63) Hadislere göre amel defteri ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Muhalifler bu hadisi kabul ediyor, «hayatında Hz. Peygamber ile, gene sağlıklarında ehl-i beyti ile tevessül caizdir, fakat ölümden sonra caiz değildir» diyorlar. 3. Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde Mâlik b. Iyâz (ed-dâr) Rasûlullah’ın kabrine gelmiş ve «Ya Rasülallah ümmetin mahvoluyor, onlar için Allah’dan yağmur iste» demiştir. Bu hadisi Beyhaki, Sübki, Buhâri (Tarih’inde) İbn Ebî – Heyseme, İbn Ebi-Şeybe rivâyet etmişlerdir. 4. ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Bazı sahâbîler, ölmüş yakınlan adına tasaddukta bulunmalarının, onlara fayda verip vermiyeceğini Hz. Peygamber (s.a.)’dan sormuşlar ve müsbet cevap almışlardır. Sâ’d b. Ubâ- de anası namına yapacağı hangi sadakanın daha hayırlı olduğunu sormuş Rasûlullâh da «su getirmek» buyurmuştur. (Ahmed, Nesâî) Nakdi sadakanın, cenazenin defni ve teçhizi sırasında ve kabirde verilmesi mekruh sayılmıştır. c) Oruç : Buhârî ve Müslim’in îbn Abbâs’dan rivâyetlerine ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Geride kalanların ölüleri için yaptığı ibâdet ve hayırların faydasını iki bakımdan ele almak gerekir: Birincisi: Müteveffanın borçtan kurtulup kurtulmaması: Bir kimse üzerinde namaz, oruç, hac, zekât, adak, kul borcu gibi borçlar bulunarak âhirete intikâl etmiş ise geride kalanların -ölünün vasiyeti olsun, olmasın- bunları edâ etmeleriyle borçtan kurtulur mu? Fukahâ bu bakımdan ibâdetleri üçe ayırmışlardır: a) Namaz, oruç gibi bedeni ibâdetler: ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

etmek manâsında bir tevessülü meneden nass da yoktur; şu halde bunu yapanlar da kınanamaz. Bu meseleyi bir tefrika mevzuu yapmak ise kmanması gereken davranışların içinde yer alır. C — Ölü için Yapılan ibâdetler, Hayırlar ve Dualar: 1. Kendi Yaptıkları ve Sebep Oldukları: Kitâb ve sünnet müslümaııları hayatta ve sıhhati yerinde iken ibâdet ve hayır yapmaya teşvik etmiş, bunun hastalık halinde ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Muhalifler bu hadisi kabul ediyor, «hayatında Hz. Peygamber ile, gene sağlıklarında ehl-i beyti ile tevessül caizdir, fakat ölümden sonra caiz değildir» diyorlar. 3. Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde Mâlik b. Iyâz (ed-dâr) Rasûlullah’ın kabrine gelmiş ve «Ya Rasülallah ümmetin mahvoluyor, onlar için Allah’dan yağmur iste» demiştir. Bu hadisi Beyhaki, Sübki, Buhâri (Tarih’inde) İbn Ebî – Heyseme, İbn Ebi-Şeybe rivâyet etmişlerdir. 4. ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

betzedeye sabretmesini, Allah’ın sabnna karşı ecir vereceğini, hepimizin Allah’a ait olduğumuzu ve tekrar ona döneceğimizi., söylemekle bu vazife yerine getirilmiş olur. Aynı yerde bulunanlar için ta’ziye müddeti üç gündür. Üç günden sonra ta’ziye yapılmaz; çünkü bu acının tazelenmesine sebep olur. Başka yerde bulunanlar üç gün tahdidine tâbi değildir. (51) 13 — Ölünün Ailesine Ziyafet: Hz. Ca’fer (r.a.) şehid olunca Rasûlullah ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

29. Ezelden, beri mübarek olan cuma gününü yahûdî ve hıristiyanlar bulamamış, Allah bu günü bulup değerlendirmeyi müslümanlara nasîb eylemiştir. Bilindiği üzere Yahûdilerin ibâdet günü cumartesi, hıristiyanlannki ise pazardır. 30. Allah Teâlâ aylar içinde ramazanı, geceler içinde kadir gecesini, yeryüzünde Mekke’yi, insanlar içinde Muhammed Mustafa’yı (s.a.) seçtiği gibi günler içinden de cumayı seçmiştir. 31. Bazı kalb gözü açık kimselerin hâtırâtından anlaşıldığına ...

Devamını Oku »

CUMA GÜNÜ VE NAMAZI

belli bir zamanında olup olmadığı hususlarında çeşitli görüşler vardır. Cuma gününün muayyen bir zamanındadır diyenler de bu mevzûdaki hadislerin delâlet ve işâretlerinden faydalanarak muhtelif neticelere varmışlardır ki ortaya on bir tahmin çıkmaktadır. Bunların içinde en kuvvetli olanı ikisidir: a) İmamın minbere çıkmasından namazın kılınmasına kadar, b) İkindi namazından sonra. (5) 21. Şartlan bulununca her müslümana farz olan cuma namazım geçiren ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

27. Câbir b. Semüre’den şöyle rivâyet edilmiştir: «Rasu- lullâh (s.a.)’ın namazı da hutbesi de mutedil idi.» (Ahmed, Müslim, Tirmizî…) 28. Ebû-Hüreyre’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: «Cuma günü imam hutbe irad ederken yanmdakine «sus!» dediğin takdirde cumanın sevabını kaybetmiş olursun.» (Buhârî, Müslim, Ahmed…) 29. Bureyde’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlul- lâh bize hitabediyordu. Haşan ve Hüseyin üzerlerinde ...

Devamını Oku »

CUMA GÜNÜ VE NAMAZI

Hutbe : 21. Câbir’den rivâyet edildiğine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.) minbere çıkınca -cemâata- selâm verirdi (ibn Mâce) 22. es-Sâib b. Yezid’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber, Ebü-Bekir ve Ömer zamanlarında cuma günü ilk ezan, imam minbere oturunca okunurdu. Hz. Osman halife olup halk çoğalınca Zevrâ üzerinde -okunmak üzere- üçüncü ezanı (5) ilâve eyledi. Rasûlullâh’ın sadece bir müezzini vardı. (Buhârî, ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Cumaya Hazırlık: 13. İbn Selâm’dan, Rasulullâh’ı minberden şöyle seslenirken işittiği rivâyet edilmiştir: «İş elbisesinden başka cuma günü için bir kat elbise alsanız ne olursunuz?» (İbn Mâce, Ebû- Dâvûd) . 14. Ebû-Saîd’den Rasûlullâh’ın (s.a.) şöyle dediği rivâyet edilmiştir: «Her müslümana cuma günü yıkanmak (gusül) gereklidir. Ve en uygun elbisesini giymelidir. Eğer misi varsa ondan da sürer.» (Ahmed.) 15. Selman el-Fârisî’den Rasulullâh’m ...

Devamını Oku »

CUMA GÜNÜ VE NAMAZI

lâh ile beraber kılar sonra yetişirim» demişti. Hz. Peygamber namaz kılınca onu gördü ve sordu: — Sabahtan arkadaşlarınla beraber niçin gitmedin? — Cumayı seninle kılmak, sonra arkalarından yetişmek istedim. — Yeryüzünün bütün varlığını Allah yolunda harcasan onların sabahtan çıkışlarının sevabını elde edemezsin!» (Ah- med, Tirmizi) 8. Hz. Ömer, sefer kıyafetine bürünmüş bir kimseyi görmüş ve «bugün cuma olmasaydı yola çıkacaktım», ...

Devamını Oku »

ISLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Önemi: 1. İbn Mes’ûd’dan, Hz. Peygamberin (s.a.) cumayı kılmayan kimseler için şöyle dediği rivayet edilmiştir: «Vallahi cemâate namaz kıldırmak üzere birisine emir verip sonra, cumaya gelmeyenlerin içinde bulundukları evleri yakasım gelir.» (Müslim, İbn Hanbel). 2. Ebû-Hüreyre ve İbn Ömer’den, Rasûlullâh’m (s.a.) minberinden şöyle hitâbettiğini duydukları rivayet edilmiştir: «Bazı kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler yahut da Allah onlann kalplerini ...

Devamını Oku »

CUMA GÜNÜ ve NAMAZI

Hicretin birinci asrından bu yana İslâm âleminde büyük bir ihtimamla toplu halde edâ edilegelen cuma namazının ve Allah’ın müstesnâ nimetlerine zarf teşkil eden cuma gününün İslâm’da çok önemli bir yeri vardır. Hayatı boyunca Hz. Peygamber (s.a.) Medine’de bu namazı bizzat kıldırmış, sonra Hu- lefâ-i Râşidin devlet başkanlığı yanında cuma imamlığını da yürütmüşlerdir. Daha sonraki devirlerde de cuma imamlığı ya halifenin, ...

Devamını Oku »

Eskilerin büyük hacimli eserleri yanında.

Eskilerin büyük hacimli eserleri yanında «risaleleri ve bunları bir araya getiren «risâleler mecmûası, mecmûatü’r-resâil» isimli eserleri vardır. Bu hacm i küçük, önemi ve muhtevâsı büyük kitapçıklarda -umûmi- yetle- bir mevzû ele alınarak enine boyuna tetkik edilir ve risâle bu m ev- zûun ismini taşır, İbn Sinâ, İbn Arabi, Süyütî, İbn Nüceym, İbn Kemâl Ebu’s-Su’ûd gibi zevatın risalelerini muhtevi mecmûalar kütüphanelerimizin ...

Devamını Oku »

DEĞİŞİK KEDİ İSİMLERİ VE YORUMLARIM

Bella(Çok kulanılan bir isimdir) Shadovv(Ben hiçbir mana göremiyorum neden mi hiç duymadım.) Luna(kız olanlar’a olabilir güzelde) Oreo(bir bükivi ismi bende çok severim ve bence çok güzel bir isim) Molly(sanki jooly dergibi) Gizmo(olabilir) Simbat(uçan halı kulanıcak,negüzel dimi) Tiger(hırçınsa çook güzel olur) Charlie(insan ismi) Jack(insan ismi) Lily(nazlı ise olur) Tony(airma nin ismi ) Loki(marvel deki kötünün ismi) Princess(yumşacık olsun isterdim kedimin ve ...

Devamını Oku »

İtalyan Salatası

İTALYAN SALATASI 1 SB bezelye 1 adet patates 1 adet havuç 5-6 dilim salam 4-5 adet kornişon turşu 1+1/2SB mayonez Patatesi, havucu, salamı, kornişon turşuyu julyen doğrayın. Daha sonra malzemeleri tek tek haşlayın. İsterseniz(Soğuttuktan sonra mayonez ekleyin ve karıştırın).    

Devamını Oku »