Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

BEKİR BİH ABDULLAH M ÜZENİ,

Tâbiîn’in tanın mışlanndan. 108 i m.726)’ de vefât etti. Ebû Hâtem; Alkame bin Abdullah el-Müzeni’nin, Bekir bin Abdullah’ın kardeşi olduğunu söylerse de, âlimler, kardeşi olmadığım bildirmişlerdir. Bekir bin Abdullah el-Müzenî, Enes bin Mâlik, Ibn-i Abbâs, Ibn-i Ömer, Mugire bin Şû’be, Ebû Râfî es-Sâığ, Haşan el-Basrî, Hamza, Urve bin Mugire bin Şû’be, Ebû Temime el-Huceymî ve başkalarından hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. ...

Devamını Oku »

BEHLÜL DANÂ,

Halife Hârun Reşid zamanında yaşayan meczûb (Allah aşkı­ nın sarhoş uı ve velî bir zât. Asıl ismi Ebû Vüheyb bin Ömer Sayrafî’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Küfe’ li olduğu halde Bağdad’da yaşamış ve 190 (m. 805/ de vefat etmiştir. Harun Reşid’in kardeşi olduğuna dair rivâyetler varsa da bunun aslı yoktur. Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhurdur. Hârun Reşid’e ...

Devamını Oku »

BAKIYYE BİN VELİD,

Hicri ikinci asırda Şam’da yetişen meşhur hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Yuhmid Külâî’dir. 115 yılında (m. 733; doğdu. 197 (m. 812» senesinde vefat etti. Atiyye isminde bir oğlu vardı. Zürriyeti bu oğlu ile devam etmiştir. Bakıyye hazretleri kuvvetli bir tahsil görmüştür. Muhammed bin Ziyâd, Buhayr bin Sa’d, Ubeydullah bin Amr, Sevr bin Yezid ve daha bir çok âlimden ilim ...

Devamını Oku »

AVN BİN ABDULLAH,

Tâbiînin tanınmışlarından. Takriben 115 (m. 733; senesinde vefât etti. Kûfe’de yerleşti. Âbid (çok ibâdet eden; bir zât idi. Kırâat ilminde şöhret buldu. Hadîs ilminde sikâ (güvenilir ı bir râvidir. Babasından, amcasından, kardeşi Abdullah bin Umeyr’den, Abdullah bin Amr’dan, Yusuf bin Abdullah bin Selâm, Şa’bî, Sa’d bin Alâka, Ebî Bürde bin Ebî Mûsa, Ümmü-d-Derdâ ve âlimlerden (r.anhümı hadîs-i şerif rivâyet etti. ...

Devamını Oku »

ATA BİN SÂİB,

Tâbünden meşhûr bir âlim, tsmi Atâ bin Sâib bin Mâlik esSakafi. Künyesi, Ebû Zeyd Kûfi’dirl36(m. 7531 senesinde vefat etti. Hadîs-i şerif işitip, rivâyet ettiği âlimler şu zâtlardın Babası Saib bin Mâlik, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ebî Evfâ, Amr bin Haris el-Mahzumî, Said bin Cübeyr, Mücahid, Husayn bin Cündeb, İbrahim Nehâî, Hasan-ı Basri, Said bin Abdurrahman, Şa’bî, Abdullah bin Seleme, ...

Devamını Oku »

ATA BİN MEYSERE el-HORASANİ

âlimlerinden. Ebû Eyyûb, Ebû Osman, Ebû Muhammed, Ebû Sâlih Belhî künyeleri vardır. 50 (m. 670; senesinde doğup, 135 (m. 752; tarihinde Eriha’da vefât etti, lbn-i Abbas, Adiy bin Adiy el-Kindî, Mugîre bin Şu’be, Ebû Hüreyre, Ebüdderdâ, Enes bin Mâlik, Ka’b bin Ucre, Muaz bin Cebel ve daha başka sahâbeden (r.anhüm; hadîs i şerif rivâyet etmiştir. Ondan da, Şu’be, Ebû Abdurrahman, ...

Devamını Oku »

ATÂ BİN EBl REBÂH,

Tâbiînin büyüklerinden tanınmış bir fikıh ve hadîs âlimi. 27 (m. 6471 tarihinde doğup, 114 (m. 732; senesinde vefât etti. Babasımn ismi Eşlem veya Sâlim’dir. Annesinin isminin Bereke olduğu söylenir. Yemen’de, Cened denen bir yerde doğduğu, Mekkeli Cümeh veya Fihr kabilesinin azâdhsı olduğu rivâyet edilir. Mekke-i Mükerreme’de doğup, yine orada vefât etti. Zamamnda, Mekke-i Mükerreme’nin müftisi ve en büyük hadîs-i şerif ...

Devamını Oku »

ASIM BİN SÜLEYMAN (el-AHVEL)

Büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 142 (m. 760; târihinde vefat etti. Basralı’dır. Kûfe’de fiyatların kontrolü ve umûmî ahvâlin murakabesi ile görevlendirildi. Medâyin’de kâdîlık (hakimlik; yaptı. Zühdü (şüpheli olmak korkusu ile mü- bahlann çoğunu terk etmek) ve çok ibâ­ det yapması ile meşhurdur. Hadîs ilminde sikâ (güvenilir; bir âlimdir. Enes bin Mâlik, Abdullah bin Sercis, Amr bin ...

Devamını Oku »

ÂSİM BİN BEHDELE (im âm -ı Âsim)

Tâbiîn devrinde yetişen kırâat âlimlerinden. Meşhur “Kırâat-ı Seb’a” adı verilen yedi büyük kırâat âliminin beşincisi. Allahü teâlâmn kelâmı olan Kur’ân-ı kerî­ min kırâatini, okunuşunu bildiren âlimlerden. Asıl adı, Ebû Bekir Âsim bin Behdele Ebû Necûd el-Esedî’ el-Kûfî’dir. Meşhur adı “Âsım”dır. Künyesi Ebû Bekir’dir. Babası­ nın künyesi, Ebû Necûd olup, asıl adı da Abdullah’dır. Annesinin adı, Behdele’dir. Küfe şehrinde doğan îmam-ı ...

Devamını Oku »

Haccın Rükünleri

6- Haccm rükünleri, mahiyetini teşkil eden farzları ikidir. Biri, Arafat’da bir müddet beklemek, diğeri de Kâbe-i Muazzama’yı farz manada tavaf etmektir. 7- Arafat, Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda altı saat uzaklıkta bulunan bir yerdir. Hac yapacaklar için Arafat’da durmak zamanı, Zilhice ayının dokuzuna raslayan Arefe gününün zeval vaktinden itibaren Kurban bayramı ilk gününün fecrinin doğuşuna kadar olan zamanm herhangi bir kısmıdır. ...

Devamını Oku »

Haccın Nevileri

4- Hac, farz, vacib ve nafile kısımlarına ayrıldığı gibi, ifrad hac, temettü hac ve kıran hac nevilerine de ayrılır. Şöyle ki: 1) Farz hac, şartlarını kendisinde toplayan bir müslümanın ömründe bir defa yapmakla yükümlü olduğu hacdır. 2) Vacib hac, nezredilen veya başlanmışken bozulan nafile bir hacca karşılık kaza edilecek olan hacdır. 3) Nafile hac, büluğ çağına ermemiş olmakla mükellef bulunmayanın ...

Devamını Oku »

Hac İle Umrenin Mahiyetleri

1- Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdmda bulunmaktır, din deyiminde ise: “Arafat’da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu “Hüccac”dır. 2- Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: “Kâbe-i Muazzama’yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında ...

Devamını Oku »

Fitre Sadakası

109- Fitre sadakası, Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab mikdarı bir mala sahib bulunan her müslüma için verilmesi vacib olan bir sadakadır. Buna yalnız “Fitre” de denir. Fıtrat sadakası, sevab için verilen yaratılış ikramı demektir. 110- Fitre sadakasının vacib olması, zekâtın farz kılınmasından öncedir. Orucun farz kılındığı yıla raslar. Bu bir yardımlaşmadır, orucun kabulüne ve ...

Devamını Oku »

Kimlere Zekât Verilir, Kimlere Verilmez

97- Bir kimse, kendi zekâtını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasma, dedesine, anasına ninesine…) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekâtın yararı kısmen de olsa kendisine ait bulunmuş olur. Oysa bu yarar, tamamen kendisinden kesilmiş bulunmalıdır. İmam Azam’a göre, bir kadın da zekâtını, fakir bulunan kocasına veremez. Çünkü âdete göre, aralarında ...

Devamını Oku »

Zekâtın Verileceği Yerler

93- Zekât verilecek kimseler, müslüman fakirler, miskinler, borçlular, yolcular, mükâtebler (sözleşmeli köleler), mücahidler ve amiller (zekât toplayıcıları) olmak üzere yedi kısımdır. Şöyle ki: 1) Fakir: İhtiyacından fazla olarak nisab mikdarı bir mala sahib olmayan kimsedir. Bu kimsenin temel ihtiyaçlardan olan evi, ev eşyası ve borcuna denk parası bulunsa da, yine fakir sayılır. 2) Miskin: Hiç bir şeye sahib olmayıp yemesi ...

Devamını Oku »

Zekâtı Ödeme Yolları

79- Zekâta bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekâtlarını bizzat kendilerinden (ayinlerinden) vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini vermek de caizdir. Burada mal sahihleri serbestir. Keffaretlerde, nezirlerde ve fitrelerde de hüküm böyledir. Çünkü İslâm şeriatında mal sahihlerine kolaylık gösterilmesi gerekli olmuştur. Bu ibadetin vacib olmasındaki hikmet, fakirleri ihtiyaçtan kurtarmaktır. Bu hikmet ise, bu malların kıymetlerini vermekle de ...

Devamını Oku »

Madenlerin ve Definelerin Zekâtı

76- Yerlerin altında yaratılmış veya saklanmış olarak bulunan mallara “Rikâz” denir. Yaratılmış olanlar madenlerdir. Saklanmış olan mallar da, definelerdir ki, bunlara “Kenz” de denir. 77- Madenler üç çeşitir: 1) Ateşle yumuşayıp eriyebilenler. Altın, gümüş, bakır, kalay, nikel ve demir madenleri gibi… Cıva da bu kısma girer. Öşür ve haraç arazisinde veya sırf mülk arazide veya sahralarda bu cins madanlerden beşte ...

Devamını Oku »

Arazi Ürünlerinin Zekâtı

65- Arazi ürünlerinden devletçe alınacak mikdar, arazinin cinsine göre değişir. Bu mikdar, zekât, sadaka, haraç ve icar bedeli mahiyetinde olur. Şöyle ki: Bugün müslümanların ellerindeki arazi, başlıca şu dört kısma ayrılmıştır: 1) Öşür Arazisi: Fethedilen bir memleketin halkı kendi rızaları ile müslü- man olur da, ellerindeki arazi onların mülkiyetine geçirilirse veya bir memleket kuvvet gücü ile fethedilip arazileri İslâm mücahidlerine ...

Devamını Oku »

İstenen Borç Paraların Zekâtı

64- Başkalarının üzerinde olup deyn (borç) denilen ve nisab mikdarına ulaşmış bulunan paralar zekâta tâbi olup olmama bakımından şöyle üç kısımdır: 1) Kuvvetli Alacak: Bunlar, borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan alacaklardır. Bu alacaklar, borçlular tarafından ikrar edilince, tahsil edildikleri zaman geçmiş senelere ait zekâtları da verilmek gerikir. Şöyle ki: Bir kimsenin iki sene müddetle üzerinde olup ...

Devamını Oku »

AMR BİN MÜRRE,

Asnnın meşhur hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahman’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hicretin 116 (m. 734ı senesinde vefât etti. İlim alıp hadîs rivâyet ettiği zâtlar, Abdullah bin Ebî Evfa, Said bin Müseyyeb, Abdurrahman bin Ebî Leyla, Abdullah bin Hâ- ris, Amr bin Meymun ve diğer âlimlerdir. Asrın âlimleri onun eimme-i hafızdan olduğunu söylemiştir. Yüzbin hadîs-i şerifi senetleriyle ezbere bilirdi. Bu bakımdan hadîs ...

Devamını Oku »