Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

Tesetür’ün Neyi Zor?

Tesetür adı üstünde “test”.Allah tessetüre girmeyimi yanlış bulyo yoksa girmemeyimi?.Ben doğru olanı yaptım ve TESETETÜRE girdim doğru olan bu deyilimi?.Belki yakışmayanlar vardır ama ben ona inanmam ben şuna inanırı:Tesettür Süsllemek İçin değil,Süs Örtmek İçindir:

Devamını Oku »

Baba Ve Kız Sözü

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

sahiplerinden isen ve söylediklerimin gerçekliği sence aydınlığa kavuştu ise «emrolunduğunu açıkça söyle ve câhillere aldırma.» Eğer fakir olmaktan korkuyorsan Allah nzık verenlerin en hayırlısıdır. Kim Alah için bir -menfaati- terkederse Allah yerine daha hayırlısını verir; çünkü O, en büyük kerem sâhibidir. Dini kazanç âleti yapmak ne çirkin bir davranıştır! Yaptığın ibâdete karşılık yalnız Allah rızasını iste ve O’na yaptığın ibâdete ...

Devamını Oku »

NAMAZ VAKİTLERİ

Bir soru üzerine kaleme aldığımız bu cevabî yazı üç bölümden oluşmaktadır: 1 — Namaz vakitleri hakkında saym Saim Yeprem’in, Nesil dergisinde çıkan bir cevabı. 2 — Diyanet İşleri Başkanlığının Temkinle ilgili bir kararı. 3 — Bizim, alâmetlerin bulunmadığı mıntıkalarda vakit mefhumu ile ilgili bir yazımız. I — NAMAZ VAKİTLERİ: Her namazın belli bir vakti vardır. İleride de söyleneceği gibi vakit ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

yakanları lanetlediğini rivâyet etmiştir. (Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî) 3. Rasûlullâh (s.a.) vefatından beş gün önce şöyle buyurmuştur: «…sizden öncekiler peygamberlerinin ve salih kişilerin kabirlerini mescid olarak kullanırlardı; bundan Allah’a sığınır, beri olduğumu bildiririm; sakın kabirleri mescid edinmeyin; sizi bundan menederim!» (Müslim) Kabirlerin tezyin edilmesi, üzerlerine mescid yapılması, kasten yanında namaz kılınması, gece gündüz mum yakılması zamanla halkın tevhid inancını ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

İmdi bu sünneti terkedip onun yerine «Ey filân oğlu veya kızı filân, dünyayı terkettiğin zaman ve durumu hatırla…» şeklindeki sözlerle imamın telkin vermesi sünnet değildir. Bunu Rasûlullâh’ın yaptığına veya yapm dediğine dair sahih bir hadis yoktur. Büyük müctehid ve hadis bilgini Ahmed b. Han- bel’e telkini sorduklarında şu cevabı vermiştir: «Ebû’l-Muğîre vefat edince Şamlılar bunu yaptılar, bunlardan başka mezkûr telkini ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Bazı sahâbîler, ölmüş yakınlan adına tasaddukta bulunmalarının, onlara fayda verip vermiyeceğini Hz. Peygamber (s.a.)’dan sormuşlar ve müsbet cevap almışlardır. Sâ’d b. Ubâ- de anası namına yapacağı hangi sadakanın daha hayırlı olduğunu sormuş Rasûlullâh da «su getirmek» buyurmuştur. (Ahmed, Nesâî) Nakdi sadakanın, cenazenin defni ve teçhizi sırasında ve kabirde verilmesi mekruh sayılmıştır. c) Oruç : Buhârî ve Müslim’in îbn Abbâs’dan rivâyetlerine ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Geride kalanların ölüleri için yaptığı ibâdet ve hayırların faydasını iki bakımdan ele almak gerekir: Birincisi: Müteveffanın borçtan kurtulup kurtulmaması: Bir kimse üzerinde namaz, oruç, hac, zekât, adak, kul borcu gibi borçlar bulunarak âhirete intikâl etmiş ise geride kalanların -ölünün vasiyeti olsun, olmasın- bunları edâ etmeleriyle borçtan kurtulur mu? Fukahâ bu bakımdan ibâdetleri üçe ayırmışlardır: a) Namaz, oruç gibi bedeni ibâdetler: ...

Devamını Oku »

NAMAZ VAKİTLERİ

Şâfiîler sabah namazını daha gerçek tan başlar başlamaz, ortalık aydınlanmadan kılarlar. Hanefîler ise ortalığın biraz aydınlanmasını beklerler. Yurdumuzun coğrafî konumuna göre takvimlerde yazılı olan imsak vaktinden ortalama 20-30 dakika sonra Şafiî vakti nazara alınarak sabah namazı kılma- bilir. Yatsı vaktinin teşekkül etmediği kuzey enlemlerdeki ülkelerde bu vaktin girmediği aylarda hakiki gece yansından (2) 35 dakika sonra sabah namazı kılmabilir. ÖĞLE ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

İki rek’at önce kılman sünnet ve iki rek’at farz olmak üzere dört rek’attan meydana gelen sabah namazının vakti, ikinci fecrin doğmasından, güneş doğana kadar olan vakittir. Sabah vaktine yaklaştıkça gökyüzünde her zaman görülmemekle beraber iki tarafı karanlık ortası aydınlık bir olay meydana gelir. Bir süre sonra bu aydınlık kaybolur ve yerini yine karanlık alır. Bu geçici aydınlığa yalancı tan, fecr-i ...

Devamını Oku »

NAMAZ VAKİTLERİ

Bir soru üzerine kaleme aldığımız bu cevabî yazı üç bölümden oluşmaktadır: 1 — Namaz vakitleri hakkında saym Saim Yeprem’in, Nesil dergisinde çıkan bir cevabı. 2 — Diyanet İşleri Başkanlığının Temkinle ilgili bir kararı. 3 — Bizim, alâmetlerin bulunmadığı mıntıkalarda vakit mefhumu ile ilgili bir yazımız. I — NAMAZ VAKİTLERİ: Her namazın belli bir vakti vardır. İleride de söyleneceği gibi vakit ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

bî müesseseler sırf Allah rızası için, ölüm felâketine uğramış aileyi -alışılan gün ve gecelerde- ziyaret edip, meşru ve sünnet olan vazifeleri anlatsalar, acılarını paylaşsalar- evet böyle bir hizmet yolu açılsa -geçici bir zaman için bid’atlardan faydalanılır, sonra da onlann yerini sünnet (Rasül-i Ekrem’in bize eksiksiz olarak emânet ettiği îslâm) almış olur.

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

sahiplerinden isen ve söylediklerimin gerçekliği sence aydınlığa kavuştu ise «emrolunduğunu açıkça söyle ve câhillere aldırma.» Eğer fakir olmaktan korkuyorsan Allah nzık verenlerin en hayırlısıdır. Kim Alah için bir -menfaati- terkederse Allah yerine daha hayırlısını verir; çünkü O, en büyük kerem sâhibidir. Dini kazanç âleti yapmak ne çirkin bir davranıştır! Yaptığın ibâdete karşılık yalnız Allah rızasını iste ve O’na yaptığın ibâdete ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

1. Öteden beri böylece devam ettiği ve kimsenin çıkıp da aksini söylemediği için. 2. Bazı zümrelerin menfaatlerine dokunduğu için. işte böyle düşünen ve söyleyen din kardeşlerimize, ibn Abi- din merhumun şu sözlerini nakletmekle iktifa edeceğiz. Böyle yapılageldiği, teamül ve örf halini aldığı iddiası karşısında merhum diyor ki: «…insanlar öteden beri şunlara alışmış, âdet edinmiştir: ambalâjı içinde mal satıp, -tahmini- darasını ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Süyûtî (v. 911/1505) «Husnü’l-maqsıd fi amel’l-mevlid» isimli eserinde mevlid çevresinde işlenen kötü fiiller önlenirse mevlid caiz olur demiştir. Bu münakaşada bahis mevzûu olan «Hz. Peygamber’in doğum gecesi yapılan merasim, zikir ve okuma»dır. Muayyen gecelerde ve yıl dönümlerinde ölünün ruhu için mevlid okutmak yakın zamanlarda bilhassa memleketimizde âdet olmuş bir bid’attır ve birçok mahzurlu taraflan vardır: 1. Zaman geçtikçe bunun ölüler ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

için 1988 yılı itibariyle yaklaşık 10 milyon lira gerekir. Geçmiş namaz yirmi yıllık olursa ıskatın maliyeti yirmi milyona yaklaşır. Bu meblağ fukaraya ödendiği zaman namaz ve oruç borcundan kurtulanacağma dair bir âyet ve hadis mevcut olmayıp, oruç için kıyas, namaz için zan ve ümit vardır. 2. Devir: Fakih Ebû-leys es-Semerkandi’nin (v. H. 373) en-Nevâzil isimli kitâbma atfen şöyle bir fetvâ ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

Yaptığım araştırmalarda namaz için ödemek suretiyle yapılacak ıskata hicri ikinci asrın sonlarından önce, devir suretiyle ıskata ise beşinci asra kadar cevaz veren bir fakihe rastlamadım: Naslar, mazereti dolayısıyla oruç tutamayan kimsenin fidye verebileceğini ifâde etmektedir. Fukahânın cumhûru mazeretsiz olarak oruç yemiş ve vefat etmiş kimse namına veresenin fidye verebileceğine hükmetmişlerdir. Müteveffa vasiyet etmiş ise bu kıyâs hükmü daha da kuvvetli ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

yakanları lanetlediğini rivâyet etmiştir. (Ahmed, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî) 3. Rasûlullâh (s.a.) vefatından beş gün önce şöyle buyurmuştur: «…sizden öncekiler peygamberlerinin ve salih kişilerin kabirlerini mescid olarak kullanırlardı; bundan Allah’a sığınır, beri olduğumu bildiririm; sakın kabirleri mescid edinmeyin; sizi bundan menederim!» (Müslim) Kabirlerin tezyin edilmesi, üzerlerine mescid yapılması, kasten yanında namaz kılınması, gece gündüz mum yakılması zamanla halkın tevhid inancını ...

Devamını Oku »

EBEDİYET YOLCUSUNU UĞURLARKEN

İmdi bu sünneti terkedip onun yerine «Ey filân oğlu veya kızı filân, dünyayı terkettiğin zaman ve durumu hatırla…» şeklindeki sözlerle imamın telkin vermesi sünnet değildir. Bunu Rasûlullâh’ın yaptığına veya yapm dediğine dair sahih bir hadis yoktur. Büyük müctehid ve hadis bilgini Ahmed b. Han- bel’e telkini sorduklarında şu cevabı vermiştir: «Ebû’l-Muğîre vefat edince Şamlılar bunu yaptılar, bunlardan başka mezkûr telkini ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

İslâm dini, mensuplarına, vefat eden din kardeşleri için neler yapacaklarını en küçük teferruatına kadar açıklamış, hiçbir hususu karanlıkta bırakmamıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in ve örnek nesillerin (sahâbe, tâbiûn ve tebeu’t-tâbiîn) tatbikatı da yolumuza ışık tutmaktadır. Bütün bunlara rağmen bilgisizlik, menfaat temini ve bâtıl âdetlere uyma alışkanlığı gibi sebepler müslümanları yanlış yola itmiş, bid’atlan işlemelerine, yasaklan çiğnemelerine âmil olmuştur. Bilindiği üzere «bid’at,» ...

Devamını Oku »