Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

ESED BİN MUSA

Meşhûr hadîs âlimlerinden. Adı, Esed bin Mûsâ bin İbrâhim bin Velîd bin Abdülmelik bin Mervân bin Hakem el-Emevî’dir. Büyük bir hadîs âlimi olup, hadîs hâfizl arından idi. “Esedü’lHadîs=Hadîs aslanı” lakâbı ile meşhûr oldu. 132 (m. 749) senesinde Mısır’da veya Basra’da doğduğu rivâyet edilmektedir. Mısır’a yerleşti. 212 (m. 827; senesinin Muharrem ayında orada vefât etti. Büyük bir hadîs âlimi olan Esed ...

Devamını Oku »

Ebu Ubeyd

b l-b o lAs OrI (a h h b d ©i&s v a k v ü Büyük bir târihçi. ismi, Ahmed bin Yahyâ bin Câbir bin Dâvûd, künyesi, Ebû Ca’fer, Ebû Bekir ve Ebû Haşan gibi değişik şekillerde bildirilmiştir. Nisbeti, Belâzûrî’dir. Bu nisbetle, meşhûrdur. Doğum târihi bilinmemektedir. 279 (m. 892) târihinde vefât etti, ikinci asrın sonlarında Bağdad’da doğduğu kabûl edilir. ...

Devamını Oku »

IİBÛ Y&Lİm HA2REC BM ALİ

Cüneydi Bağdâdî hazretlerinin talebelerinden. Kaynaklarda nerede doğduğu anlatılmamakla berâber, Hemedân yakınlarındaki dergâhının bulunduğu beldede vefât ettiği bildirilmektedir. Ebû Bekir Şiblî, Ebü’lHasan Ali bin Muhammed Müzeyyen, Ebû Abdullah-i Hafifle arkadaşlıkları vardı. Bağdâd, Şiraz, îsfehan, Mekke, Medine ve Hemedân’a ziyâretleri oldu. Hemedân vâlisi Ebû Ali Varcî’den, kendisine talebeleriyle berâber kalabileceği bir dergâh yapmasını istedi. Vefâtma kadar orada kaldı. Âbid ve zâhid olup, ...

Devamını Oku »

Ebu SÜLEYüÂH-I BÂR&Ml

Şam’da yetişen âlimlerin büyüklerinden. Abdurrahmân bin Ahmed el-Ansî din imâmlanndan iken, Allahü teâlâdan başka her şeyi terkedip, tasavvuf yoluna girdi. Künyesi Ebû Süleymân’dır. Şam’ın güneyinde bulunan Dârân köyünde yerleşti. Bunun için kendisine Ebû Süleymân-ı Dârânî denir. 205 (m. 820) de Şam’da vefât etti. Türbesi oradadır. Süfyân-ı Sevrî ve başka âlimlerden ilim öğrenip hadîs-i şerîf dinledi. Lütuf ve ihsânı bol, çok ...

Devamını Oku »

EBÛ SÜLEYMÂN! CÜRCÂNİ

Hanefi mezhebi fıkıh âlimi. İmâm-ı Muhammed Şeybânî ve Ebû Yûsuf hazretlerinin talebelerindendır. Aslen Belh yakınlarında Cürcân’dan olan Ebû Süleymân Cürcânî’ nin ismi, Mûsâ bin Süleymân’dır. Ebû Süleym ân künyesidir C ü rcân ’dan Bağdad’a gelerek ilim tahsil etti Pek kıymetli kitaplar yazdı. 201 (m. 816; yılında Bağdad’da vefât etti. Ebû Süleymân Cürcânî, Abdullah bin Mübârek’ten, Amr bin Cemî’, Ebû Yûsuf, ...

Devamını Oku »

EBÛ SA’ÎD-I KARRÂZ,

Kvlıyamn büyüklerinden. Adı Ahmed bin îsâ’dır. Bağdadlıdır. Muhammed bin Mensûr Tûkî’nin talebesidir. Zünnûn-i Mısri, Ebû Âbid Busrî, Sırri-yi Sekâtî, Bişr-i Hafi gibi âlimler ile sohbet etmiştir. Dört kitap yazmış, 227 (m. 841) senesinde Bağdad’da vefât etmiştir. Ebû Sa’îd-i Harrâz vera’ ve riyâzette gâyet ileri idi. Hakîkat deryası bir zât idi. Onun kadar hakikatten bahseden olmadığı için ona “Tasavvufun lisânı” denilmiştir. ...

Devamını Oku »

EBÛ SA’İD EŞEC,

, Hadîs ve tefsir âlimi. Zamanının imâmı olup, “Şeyh-ül-islâm” diye bilinirdi. îmâm, hâliz lakâbları da verildi. El-Eşec lakâbı ve Ebû Sa’îd künyesi ile meşhûr oldu Aslen Küfeli olup, asıl ismi Abdullah bin Sa’îd bin Huseyn elKindî’dir. Kendisine el-Kmdî ve el-Kûfevî nisbet edilirdi Kûfe’de doğup orada yerleşen Ebû Sa’îd el-Eşec, asrının büyük âlimlerinden ders alıp, onların sohbetlerinde yetişti. Birçok talebe yetiştirip, ...

Devamını Oku »

EBÛ OSMAN HAYR

Meşhûr tasavvuf âlimlerinden. Künyesi Ebû Osman olup, adı Ebû Osman Sa’îd bin Ismâil Hayri’dir. Aslen Rey şehrinden olup, Nişâbûr’a gelip yerleşmiştir. Zamanın önderi ve bir tânesi idi. Önceleri Şah Şuca’ Kirmânî’nin talebesi idi. Hocasıyla birlikte Nişâbûr’a gidince orada kaldı ve Ebû Hafs’m talebesi oldu. Ebû Hafs’m kızı ile evlenmiştir. Kadri yüksek, himmeti yüce bir zât idi. Fıkıh ve tasavvuf ilminde ...

Devamını Oku »

EBÛ MUHAMMED ER-RÂSİBÎ

îsmi, Abdullah bin Muhammed erRâsibî olup, künyesi Ebû Muhammed’dir. Bağdad’da doğdu. 367 (m. 977) de orada vefât etti, ilim tahsil etmek için bir ara Şam’a gitti. Bir müddet sonra Bağdad’a döndü ve vefâtma kadar orada kaldı. Ibn-i Atâ Muhammed Cerîrî ve başka zâtlarla görüşüp sohbet etti. Buyurdu ki: “insan ile Allahü teâlâ arasındaki en büyük perde, insanın Allahü teâlâya değil ...

Devamını Oku »

EBU’-L HÜSEYİN-İ NURİ

Evliyânın büyüklerinden. Allahü teâlânm aşkıyla yananların öncüsü, ibâdet ve tâatta, nefse düşmanlıkta, işlerinin güzelliğinde, konuşmasının tatlılığında, şaşılacak hâller, keskin görüşler ve doğru firâsetler sâhibi olup, ismi Ahmed bin Muhammed, künyesi Ebü’l-Hüseyin’dir. İbn-i Begâvî denilmekle tanınır. Babası, Herat ile Merv arasında bulunan Buğşur şehrinden olup, Ebü’l-Hüseyin (r.a.) Bağdad’da doğdu ve orada yetişti. Zünnûn-i Mısrî, Sırrî-yı Sekâtî, Ahmet bin Ebü’l-Havârî, Muhammed bin ...

Devamını Oku »

EBU-L HASAN SELAM BİN HÜSEYİN EL-BURİSİ

Nişâbûr’un en eski âlim ve velîlerinden. Nişâbûr yakınlarında Bârus köyünden olduğu için el-Bârusî diye tanındı. Kendisine, Ebü’l-Hüseyin, Ebû Imrân ve Ebü’l-Hasan künyeleri verildi ve bunlardan sonuncusu ile meşhûr oldu. Asıl adı, Selem bin Hüseyin olan bu mübârek zât, Nişâbûr’daki âlim ve velîlerin ileri gelenlerindendi. Devrinde Nişâbûr’da yetişen âlim ve velîlerden birçoğu kendisinden ilim ve feyz aldı. 271 (m. 884) de ...

Devamını Oku »

EBÜ L-GARIB İSFEHÂNI

Çeşitli hâller ve kerâmetler sahibi velîlerden ve derin âlimlerden. Anadolu’ya gelen evliyânın ilklerindendir. Sıkıntılara ve belâlara sabrından dolayı kendisine “Hululî” nisbet edildi. Künyesi gibi kendisi de garîb olan bu mübârek zâtın ismi, doğum ve vefât tarihleri bilinmiyor. Yalnız îsfehan’ da doğduğu oraya nisbet edilmesinden ve Tarsus’ta vefât ettiği de duâsının kabûl olduğu bildirilmesinden anlaşılmaktadır. İlimde âlim, ahlâkta güzel, zâhid, cömert, ...

Devamını Oku »

EBÛ HANÎFE DÎNEVERÎ

Haneli fıkıh âlimi. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin talebelerındendır Nahiv, lügat, matematik, astronomi, kozmografya, botanik, biyoloji, târih ve hadîs ilimlerinde zamanın bir tanesi idi. Ebû Hanîfe ve Ebû Mûsâ künyesi olup, asıl ismi, Ahmed bin Dâvud’dur Dînever’de doğmuş olduğundan Dîneverî denilmiştir. En-Nahvî, el-Lügavî nısbetleri de verilmiştir. Hicrî üçüncü asrın başlarında doğduğu tahmin edilen Ebû Hanîfe Ahmed bin I)âvud Dîneverî, Küfe ve Basra ...

Devamını Oku »

EBÛ HAMZA BAĞDADÎ

Kelâm, fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerinden. Adı Muhammed bin îbrâhim’dir. Bağdâd’lı olup, Bezzâr Lakâbı ile meşhûrdur. Hocası Hârisi Muhâsebî’dir. Ayrıca, Sırrî-yi Sekatî ve başka büyük zâtların sohbetlerinde bulunup, kendilerinden ilim öğrendi. Ebû Bekri Kettânî, Hayrun-Nessâc ve başka zâtlar kendisinden hadîs-i şerifler rivâyet etmiştir. Bir yere gideceği zaman Ebû Türâb Nahşebî ile berâber giderdi. Ebü’l-Hüseyin Nuri’nin akrânı idi. Defalarca Basra’ya gitti. ...

Devamını Oku »

EBÛ HAFS-I KEBÎR,

Hanefî fıkıh âlimlerinden. Adı* Ahmed bin Hafs’dır. “Ebû Hafs-ı Kebîr” künyesi * ile meşhûrdur. Buhâra’da yetişen Hanefî âlimlerinin büyüklerindendir. îmâm-ı Muhammed Şeybânî’den fıkıh ilmini öğrendi. Bu ilimde ictihad derecesine yükseldi. Buhâra’da İlmî reislik kendisine verildi. “Reîsül-ulemâ=âlimlerin reisi” ünvânına sâhip oldu. 264 (m. 877) senesi Ramazan ayında Buhâra’da iken vefât etti. Hanefî mezhebinde büyük bir âlimdir. İlimde yükselmesi şöyle oldu: Gençlik ...

Devamını Oku »

EBÛ HAFS-I HADDÂD EN-NİŞAb Or I

(Âmr bin S elem e), Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ömer bin Seleme en-Nişâbûıî’ dir. “Ebû Hafs” künyesi ile meşhûrdur. Babasına “Selem” de denir. Demircilikle uğraştığı için “Haddâd” lakâbı ile anılmaktadır. Buhâra yolu üzerinde, Nişâbûr şehrinin girişine yakın bir yerde olan Körezba isimli köyde doğdu. 270 (m. 883) senesinde vefat etti. Vefâtı hakkında çeşitli târihler vardır. Ubeydullah bin Mehdi Ebî Verdî ve ...

Devamını Oku »

EBÛ BÂVÜD TAVÂUSf

Fıkıh âlimi ve muhaddis. İsmi Slileymân bin Dâvûd bin el-Oârûd et-Tayâlısî el-Basrî olup Zübeyr bin Avvâm’m (r a.) çocuklarının azâdlısıdır Annesi Iranhdır. Künyesi, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî’dir. 133 (m. 750; de doğmuş olup, 204 (m 819) da vefât etmiştir. Aslen îranlıdır Ebû Dâvûd Tayâlisî; Ebân bin Yezîd el-Utâridî, îbrâhim bin Sa’d, Cerîr bin Hâzîm, Habîb bin Yezîd Harb bin Şeddâd, Hammâdeyn ...

Devamını Oku »

EBU DAVUD

Meşhûr altı hadîs kitabından biri olan Sünen-i Ebî Dâvûd’un sahibi. İsmi, Süleymân bin Eş’âs bin îshâk bin 1 4 0 İslâm âlimleri Ansiklopedisi Beşîr es-Sicistânfdir. Künyesi Ebû Dâvûd’ dur. 202 (m. 817) senesinde Hindistan’ın sınır komşusu Sicistan’da doğup, 275 (m. 889) târihinde Basra’da vefât etmiştir. Zamanının en büyük hadîs âlimlerindendi. Aynı zamanda tefsir ilminde de derin âlim idi. Hanbelî mezhebindendir. ...

Devamını Oku »

EBU CA’FER EL-VERRAK

Hadis âlimi. Ravîleriyle birlikte yiizbin hadîş-i şerifi ezberden bilirdi. Ebû Ca’fer künyesi olup, Hamdân ve el-Verrâk lakâblarıdır Asıl ismi, Muhammed bin Ali bin Abdul lah bin Mihrân’dır. Aslen Cürcânlı olan Ebû Ca’fer el-Verrâk, daha sonra Bağdad’ da yerleşerek Bağdâdî nisbetinı aldı. 272 (m. 885) yılında vefât etti. Hâfızlann meşhûrlanndan olan Hamdân bin Ali el-Verrâk, Ubeydullah bin Mûsâ, Ebû Gassân Mâlik ...

Devamını Oku »

EBÛ CA’FER HADDÂD EL-KEBİR

Dünyâya değer vermemesi ve ibâdete düşJEünlüğü ile tanınan büyük bir velî. Çok ibâdet edenlerin ve zâhidlerin reislerindendir. Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Türâb-ı Nâhşahî hazretleriyle sohbet etti. Aslen Bağdadlıdır. Şam, Mısır ve Mekke’de bulundu. Ömrünü ibâdet ve riyâzetle geçirdi, ibâdet ve cömertliği son derecede idi. Yanında dünyâ malı bulundurmazdı. Çarşıda demircilik yapar, günde bir dinâr on akçe kazanınca işi bırakırdı. Eline ...

Devamını Oku »