Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

İBNİ K A SIM

Mâliki mezhebinin en meş­ hur âlimi, ismi Abdurrahmân bin Kâsım Utakî’dir. îbni Kâsım ismiyle meşhûr olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. 132 (m. 750) senesinde Mısır’da doğdu. 191 (m. 806) da Kahire’de vefât etti. Kabri Kurafe kabristamndadır. Fıkıh ilminde büyük bir âlîm olan îbni Kâsım, ilim öğrenmek için büyük gayretler gösterip, bütün malım bu uğurda harcamıştır. Yirmi sene îmâm-ı Mâlik’in derslerine devam ...

Devamını Oku »

İBNİ İSHAK,

İlk İslâm târihçisi. Meşhûr siyer âlimi ve muhaddis. İsmi Muhammed bin îshâk bin Yesâr el-Muttalibî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. (Ebû Bekir de denildi). Dedesi Yesâr, Kays bin Mahreme bip el-Muttalib’in kölesi idi. Hâlid bin Velid *Ayn-ıt-temr’de onu esir almış ve Medine’ye getirmiştir.* İbni îshâk Medîne-i münevverede 85 (m. 740)de doğmuştur. Gençliğindeçok gilzel bir delikanlı idi. Medîne-i münevverede îmâm-ı Mâlik ile ...

Devamını Oku »

İBN-I EBİ Zİ’B

Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdurrahmân bin Mugire bin Hâris bin Ebî Zi’b, Künyesi, Ebû Hâris’dir. 80 (m. 699; senesinde doğup, 158 (m. 774) tarihinde vefât etti. Medîne-i mü ne v verelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Çok sâlih bir zât idi. Vera’ sâhibi idi. Emr-i ma’ruf ve ...

Devamını Oku »

İBN İ C Ü R E YC (A b d iilm e lik binA b d ü la zîz),

Tebe-i tâbiîn devrinde Mekke’de yetişen hadîs ve fikıh âlimlerinden. Adı, Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreye el-Mekkî’dir. Ebü’l-Velîd ve Ebû Hâlid diye iki künyesi vardır. Ümmeyye bin Hâlid bin Üsevd’in azâdlı kölesidir. Aslen âilesi Rum diyarındandır. Türk soyundan olduğu da rivâyet edilmektedir. 150 (m. 767; de yaşı 70’den fazla olduğu halde Mekke’de vefât etti. îbn-i Cüreyc’in hadîs ilminde sika (güvenilir, sağlam) ...

Devamını Oku »

İBNİ ÂM İR EL-YAHSUBİ,

Yedi kırâat imâmından dördüncüsü. Îşâreti “kef’tir. Tâbiînden olup, kırâat, hadîs ve fıkıh âlimi idi. İsmi, Abdullah bin Âmir bin Yezîd olup, en meşhûr künyesi, Ebû îmrân’dır. Şamlıların kırâat imâmı olduğu için ed-Dımaşkî, Hûd’un (a.s.; torunlarından olduğu için elYahsubî, kırâat âlimi olduğu için de elMukrî lakabı verilmiştir. îbni Âmir hazretleri, Peygamber (s.a.v.) zamanında 8 (m. 629; yılında doğdu. Doğum yeri olan ...

Devamını Oku »

HÜŞEYM BİN BEŞİR

Hadis ilminde meşhûr âlimlerden. îsmi Hüşeym bin Beşîr bin Kâsım bin Dînâr es-Sülemî’dir. Künyesi Ebû Muâviye el-Vâsıtî olup, 104 (m. 722; yılında doğdu. Bağdat’ta yaşadı. 183 (m. 799; da orada vefât etti. H adîs kitaplarında kendisinden çok bahsedilen Hüşeym bin Beşîr, îmâm-ı Muhammed ibni Şihâb-ı Zührî ile aynı mertebededir… Bağdat’ta ilk hadîs toplayanlardandır. Ayrıca tefsir, fıkıh ve kırâat ilimlerinde de ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİH URVE

Tâbiînin büyüklerinden, hadîs âlimlerinden ve faldh. ismi; Hişâm bin Urve bin Zübeyr bin Avvâm elKureyşî, el-Esedî olup, Künyesi Ebû’lMünzir’dir. Aşere-i mübeşşere ya’nî Cennetle müjdelenen on sahâbîden birisi olan Zübeyr bin Avvâm’ın (r.a.; torunudur. 61 (m. 680) de Muharrem ayının Cum’a gününe rastlayan ve Hz. Hüseyin’in şehid edildiği zaman Medîne-i münevvere’de dünyâya geldi. Uzun müddet Medîne-imünevvere’de kaldıktan sonra Kûfe’ye geldi. Bir ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİN HASSAN

Hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah el-Ezdi, elFirdevsî’dir. 148 (m. 765) senesinde vefât etti. Basra’da yetişen âlimlerden olup, Hasan-ı Basrî’nin talebelerinin en başta gelenlerindendir. Onun hadîsdeki rivâyetini en iyi bilen bir âlimdir. Hadîs ilminde sika, sağlam ve hâfız derecesinde olup, yüz bin hadîs-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir hadîs âlimidir. Rivâyetleri Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almakta ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİN EBl ABDULLAH

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Hişâm bin Ebî Abdullah Düstivâî’dir. Künyesi, Ebû Bekir el-Basrî’dir. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, hadîs ilminde hâfız derecesindeydi. Yüzbin hadîs-i şerifi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770; senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf rivâyet ettiği hadîs âlimleri, Katâde bin Diâme, Hammâd bin Ebî Süleyman, Yahyâ bin Ebî Kesir, Şuayb bin Habbab, Âmir ibni Abdtilvâhid ve diğerleridir. ...

Devamını Oku »

HEMMÂM BİN MÜNEBBİH

Tâbiînin meşhûrlarından. Ebû Hureyre’den (r.a.; yazdığı yüzkırk kadar hadîs-i şerifi nakletmesiyle tanınır. Sika (güvenilir; olup, birinci asrın ilk yansında Ebû Hureyre’den (r.a.; duyduğu hadîs-i şerifleri bir kitapta topladı, ismi, Hemmâm bin Münebbih bin Kâmil bin Şeyh olup, künyesi Ebû Ukbe’ dir. Kendisine, Yemen bölgesinden olduğu için eî-Yemânî, San’a şehrinden olduğuiçin el-San’aî, îslâmiyetten önce Yemen’i işgal edip orada yerleşen îranhların soyundan ...

Devamını Oku »

HAMZA EZ-ZEYYÂT

Tâbiînin büyüklerinden, kırâat âlimi, fakîh ve dünyâya ehemmiyet vermeyen, mübahların çoğunu terkeden bir zâhid. İsmi Hamza bin Habîb bin Ammâre bin Ismâil et-Teymî ez-Zeyyât olup, künyesi; Ebû Ammâre’dir. İmâm-ı a’ zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700; doğmuş, O’ndan altı yıl sonra 156 (m. 773; de Hulvan’da vefât etmiştir. Mezan meşhûr ziyâret yerlerindendir. Vefât tarihinin 154 veya 158 ...

Devamını Oku »

HAYVE BİN ŞÜREYH

Mısır’da yetişen meşhûr fıkıh âlimlerinden. Adı, Hayve bin Şüreyh bin Safvân bin Mâlik et-Tecîbî’dir. Künyesi, Ebû Zür’a’dır. Mısır’da yetişen âlimlerin en büyüklerindendir. Bunun için kendisine “Şeyhu’d-diyâril-Mısrîn” denmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 158 (m. 774; tarihinde Ebû Ca’fer’in halifeliği sırasında vefât etti. Birçok âlimden ilim alarak onlardan rivâyetlerde bulunmuştur. Onun hadîs ve fıkıh ilmindeki rivâyetlerinin sika (güvenilir, sağlam; olduğunu pekçok ...

Devamını Oku »

HASAN-I BASRİ

Tâbiînin en büyüklerinden. Adı el-Hasan ibni Ebil-Hasan Yesâr el Basrî’dir. 21 (m. 641/ senesinde Medine’de doğdu. Bu sırada Hz. Ömer halife idi. 110 (m. 728; de 88 yaşında iken bir Cuma günü Basra’da vefât etti. Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbit’in kölesi Ca’fer’dir. Annesi, Peygamberimizin (s.a.v.; hanımlarından Hz. Ummü Seleme’nin (r.anha; câriyesi idi. Oğullan Hasan-ı Basri doğunca, âzâd edildikleri rivâyet ...

Devamını Oku »

HASEN BİN SÂLİH

Tebe-i tâbiînden büyük bir hadîs ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebû Abdullah’dır, 100 (m. 718; senesinde doğup, 168 (m. 785) tarihinde vefât etti. Aslen Hemedânlıdır. Süfyân-ı Sevrî’nin akranı­ dır. Hadîs ilminde sika (güvenilir; bir âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerifler, Sahîh-i Müslim’de, dört sünen kitâbında (Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Ebî Dâvûd, Sünen-i Nesâî, Sünen-i Ibn-i Mâce) mevcuttur. Babasından,’ Ebû îshâk, Amr bin Dînâr, ...

Devamını Oku »

HAMMÂD BİN ZEYD,

Fıkıh ve hadîs âlimi. Künyesi Ebû îsmâil, tam ismi ise Hammâd bin Zeyd bin Dirhem’dir. Aslen Basralı olan Hammâd bin Zeyd, 98 (m. 716/ yılında doğmuştur. Ezd kabilesine mensup olup, Cerir bin Hâzım hânedânının esirlerindendi. “El-Ezrak” ismiyle de tanınır, tmâm-ı â’zam Ebû Hanîfe’nin muâsın (çağ­ daşı; olan ve Basra’nın en büyük âlimi kabûl edilen Hammâd bin Zeyd, 179 (m. 795; ...

Devamını Oku »

HAMMÂD BİH SELEME

İkinci asnn büyük âlimlerinden. Hammâd bin Seleme (r.a.; Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Basra’lıdır. Basra’nın müftîsi idi. Künyesi, Ebâ Sahra’dır. Büyük âlim Hz. Hamîd-ütTaVîl dayısıdır. Hz. Hammâd bin Seleme’yi dayısı Hz. Hamîd-üt-Tavîl yetiştirdi ve O’ na gerekli olan ilimleri öğretti. Hadîs, fıkıh ve nahiv, arab lisânınıngramer bilgilerinde zamanının ileri gelenlerinden idi. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerif ezberlemiş sika (güvenilir) bir âlimdir. Rivâyetleri ...

Devamını Oku »

HAM M ÂD BİN EBl SÜLEYMÂN

Tâbiî nin büyüklerinden meşhûr fıkıh âlimi. İmâm-ı a’zam’ın hocasıdır. Künyesi Ebû Ismâil’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 120 (m.737) senesinde vefât etti. Küfe’de yaşamıştır. İlmi, Enes bin Mâlik’ten öğrendi. Aynca Enes bin Mâlik’ten, Zeyd bin Vehb’den, Saîd bin Müseyyeb’den, Said ibn-i Cübeyr’den, İkrime, Ebî Vâil ve İbrâhim Nehâî’den hadîs-i şerif dinleyip, rivâyet etmiştir. Kendisinden ise oğlu Ismâil bin Hammâd, Âsim el- Ahvel, ...

Devamını Oku »

HAMÎD-ÜT-TAVİL

Tâbiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Haramlardan sakınması ile meşhûrdur. İsmi Hamîd bin Ebî Hamîd-üt Tavîl Ebû Ubeyde el-Hûzâî’dir. Babasının isminin Hamîd Tirev Tireveyh veya Zâdeveyh olduğunda ihtilâf edildi. 68 (m.687) de doğdu. Hamîd haretleri Basra’­ da yaşadı ve 143 (m. 761) de namazda kıyamda iken düştü ve vefât etti. Talha el-Hûzâî’nin âzadlısı idi. Hamîd-üt-Tavîl boyu kısa fakat elleri uzun bir zât ...

Devamını Oku »

HALlL BİN AHMED,

Tebe-i tâbunden meşhûr Arap dil ve gramer âlimi. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. 100 (m. 718) senesinde doğup, 170 (m. 786) târihinde, Basra’ da vefât etti. Babasının, Resûlullah efendimizden sonra Ahmed ismini alan ilk zât olduğu söylenir. Mirzebâ’ bunu “Muktebis” isimli kitâbında yazmaktadır. Eyyûb Sahtiyânî, Âsim el-Ahvel, Osman bin Hâdır, Avvâm bin Havşab ve başkalarından (r. anhüm) hadîs-i şerif ve Arap lisâmmn ...

Devamını Oku »

HÂLİD BİN M A ’DÂN,

Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlim. Tâbiînin büyüklerindendir. İsmi, Hâlid bin Ma’dân Şâmi Kelâî (r.a.), künyesi, Ebû Abdullah idi. Eshâb-ı kirâmdan 70 zâtla görüşüp sohbetlerinde bulunduğunu kendisi bildirmiştir. Fıkıh ilminde de tâbiînin en büyüklerindendir. Aslen Yemenli olup, Humus’da ikâ­ met etti. Çok ibâdet ederdi. Her an kalbi Allahü teâlâ ile meşgûl idi. Allahü teâlâyı çok zikir ve teşbih ederdi, öyle ...

Devamını Oku »