Yazar Arşivi: Kursistemin Prensesi

Kursistemin Prensesi

I@N-I E@lB®ÜIWÂ

Târih, siyer ve hadîs âlimi. Künyesi Ebû Bekir olup, ismi Abdullah bin Muhammed bin Ubeyd bin Süfyân bin Kays’dır. 208 (m. 823> senesinde Bağdad’da doğdu. Aslı Kureyşlidir Halifelerin çocuklannı terbiye eder, onlara dînî bilgiler öğretirdi. 281 (m. 894/ senesinde Bağdad’da vefât etti. 1 İslâm âlimleri Ansiklopedisi İBN-I EBİDDÜNYÂ Lbn-i Ebiddünyâ, başta babası olmak üzere, Ahmed bin İbrâhim el-Musûlî, Ahmed ibni ...

Devamını Oku »

HUMEYD BİN MAHLED ZENCEVEYH

Büyük hadîs âlimlerinden ve hâûz. Kıymetli kitablan ile meşhûr olmuştur, ismi Humeyd bin Mahled bin Kuteybe bin Abdullah, künyesi Ebû Ahmed el-Ezdî olup, lakâbı Zenceveyh’dir. Babasının lakâbı ile de anılır. Humeyd Zenceveyh veya Ibn-i Zenceveyh diye zikredilir. Horasan’ın Nesâ’ kasabasında 180 (m. 796)’da tevellüd etmiştir. 251 (m. 865/de vefât etti. (246 veya 247’de vefât ettiği rivâyetleri de vardır.) Hadîs-i şerîf ...

Devamını Oku »

Hennad Bin Seri

Kûfe’de yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Hennâa bin Serî bin Mus’ab-ı Teymî’dir. Künyesi Ebû Serî’ dir. Büyük bir hadîs âlimidir. Doğumu hakkında kesin bilgi yoktur. 243 (m. 857) senesinin Rabî-ul-evvel ayında vefât etti. Hadîs âlimlerinden olan Hennâd bin Serî, insanların kendisini örnek aldığı bir âlimdi. Dünyâya düşkünlüğü yoktu. Haramlardan sakınması çok olup, dâima ilimle meşgûl olur, ilmiyle amel ederdi. Birçok âlimden ...

Devamını Oku »

HATİM-İ ESAM

Evliyâmn büyüklerinden. Künyesi Ebû Abdurrahmân olup, adı Hâtim bin Unvan bin Yûsuf el-Esâm’dır. Belh şehrinde doğmuştur. Doğum târihi kesin belli değildir. Hâtim-i Esâm, Şakîk-i JBelhî’nİn talebesi, Ahmed-i Hadraveyh’in hocasıdır. 237 (m. 852) senesinde Vaşcer’de vefât etmiştir. Kendisine “Esâm” (kulağı duymaz) denilmesinin sebebi şudur: “Birisi onunla konuşurken kazayla yellendi. Hâtim-i Esâm o şahıs utanmasın diye “Yüksek sesle konuş, ancak yüksek sesle ...

Devamını Oku »

Hasen Bin Ziyad

Hanefî fikh âlimlerinden. îmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’nin yetiştirdiği müctehidlerden. îsmi Hasen bin Ziyâd, künyesi Ebû Ali, lakâbı ise, elLü’ltiî’dir. Bu lakâb, kendisine inci satıcılığı yaptığı için verilmiştir. Aslen Medîneli eshâb olan Ensâr’m soyundandır. 116 (m. 734) yılında Kûfe’de doğmuştur Kadılık yaptı. Hâfızası kuvvetli olup, îmâm-ı a ’ zamın rivâyetlerini ezberlemişti, ömrü boyunca îslâmiyete hizmet eden bir hayat yaşadıktan sonra, 204 ...

Devamını Oku »

Hasen Bin Sebbah El-Bazar

Hadîs imâmı. îsmi, Hasen bin Sabbâh bin Muhammed el-Bezzâr el-Bağdâdî olup, künyesi Ebû Ali el-Vâsıtî’dir. Bağdad’da doğmuş olup, yine Bağdad’da 249 (m. 863) de Rabî-ül-âhır ayında vefât etmiştir. Büyük hadîs âlimi olan Hasen bin Sabbâh, Süfyân bin Uyeyne, Ebün-Nasr, Vekî’ bin Cerrâh, Velid bin Müslim, Zeyd bin Habbâb, İshâk bin Yûsuf el-Ezrak, Ca’fer bin Avn, Rûh bin Ubâde, Ebû Usâme, ...

Devamını Oku »

MASED3 PİKİ AÜ ASKERÎ {SraÂM-S ASKERÎ

Oniki imâmın onbınncisi. İmâm-ı Ali Nakî’nin oğludur. Künyesi Ebû Muhammed, lakâbı Zekî, Hâlis, Sırâc’dır. Babasımn olduğu gibi, kendisi de “Askerî” ismi ile meşhûr olmuştur. 232 (m. 846) yılı Rabî-ül-evvelin dördüncü gününde Medîne*i münevverede dünyâya geldi. 261 (m. 875) senesinde Bağdad’da vefât etti. Samarrâ’ da babasımn yamna defn edildi. İmâm-ı Askerî hazretleri, cesur, kerîm, cömerd ve âlim bir zâttır. Yalnız bir ...

Devamını Oku »

HARMELET-ÜBNÜ YAHYÂ

Büyük fikıh ve hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. 166 (m. 782) de Mısır’da doğup, 243 (m. 858) de yine orada vefât etti. Şâfiî mezhebi âlimlerinden olan Harmeletübnü Yahyâ (r.a.), Abdullah bin Vehb, İmâm-ı Şâfiî, Eİyyûb bin Süveyd er-Remlî, Bişr bin Bekir ve birçok âlimden ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Imâm-ı Müslim, İbn-i Mâce, Ebû Dücâne, Ahmed bin İbrâhim el-Mısrî, ...

Devamını Oku »

Harizmi

Asıl adı, Ebû Abdullah Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî’dir. 236 (m. 850) senesinde Bağdad’da vefât etti. İlme çok hizmeti geçti. Cebir, astronomi ilimlerinde kıymetli eserler yazdı. Hârizmî’nin Ahmed, Muhammed ve Haşan adlı üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi ürerinde ciddî çalışmalarıyla tamnır. Hire bölgesinde, bir Türk şehn olan Hârizm’den, ilim âleminin merkezi durumundaki Bağdad’a gelerek kıymetli İslâm âlimlerinden ders aldı ...

Devamını Oku »

HÂRİS EL-gyiUHÂSİBÎ

Tasavvuf büyüklerinden. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Basra’da doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 243 (m. 897) târihinde Bağdaçi’da Ahmed bin Hanbel hazretlerinden iki sene sonra vefât etmiştir. Nefsini çok hesâba çektiği için, Muhâsibî denm iştir. Aslen B ağdadlıdır. Zamanında Bağdad’m en büyük âlimlerindendi. Yezîd bin Hârûn ve daha birçok âlimden rivâyette bulunmuştur. Kendisinden de Ebû Abbâs bin Mesrûk, Ahmed bin Hasen ...

Devamını Oku »

HÂRUN BİN MA’ROF EL-MERVEZÎ

Hadîs âlimlerinden. Adı, Hârun bin Ma’rûf el-Mervezî’dir. Künyesi, Ebû Ali el-Hazzâz ed-Darîr’dir. Mervezî ve Bağdâdî ile nisbet edilmiştir. Çünkü Mervez şehrinde doğdu. Sonra Bağdad’a gelip yerleşti. 231 (m. 845) senesinde Bağdad’da kendi evinde iken vefât etti. Hadîs ilminde tasnifleri bulunan bir âlimdir. O; Abdülazîz ed-Derâverdî, Abdullah bin Mübârek, Yahyâ bin Ebî Zâide, Süfyân bin Uyeyne, Hâtim bin îsmâil ve daha ...

Devamını Oku »

HAMDÜN KASSAR

Fıkıh, hadîs ve tasavvuf âlimlerinden, ismi Hamdûn bin Ahmed Kassâr en-Nişâbûrî olup, künyesi Ebû Sâlih’dir. Evliyânm büyüklerinden olup, vecîz sözleri, tatlı ve kalblere te’ sirlidir. 271 (m. 884; de Nişâbûr’da vefât edip, Hîre ismindeki kabristanda defnolundu. Ebû Türâb Nahşebî, Ali Nasrâbâdî, İran’da 9. veya 10. asırda, camdan yapılmış bir ibrik. Ebû Hafs Nişâbûrî ve başka zâtların sohbetlerinde bulundu. Ebü’l-Hasen Bârûsî’nin ...

Devamını Oku »

HALÎFE BİN HAYYÂD EL-USFÛRÎ

Hadîs âlimlerinden ve târihçi. İsmi Halîfe bin Hayyâd bin Halîfe eş-Şeybânî elUsfûrî, el-Basrî, el-Hâfiz olup, künyesi Ebû Amr’dır. Lakâbı ise, Şebab’tır. Doğum târihi belli olmayıp, 240 (m. 854y de Ramazân-ı şerîf ayında vefât etmiştir. Vefâtlannı 230 veya 246 diyen âlimler de vardır. Âlim ve faziletler sâhibi bir zât olan Halîfe bin Hayyâd; Ismâil bin Umeyye, Bişr bin el-Mufaddal, Ebû Dâvûd ...

Devamını Oku »

FEYH-I MUSÛLf

Evliyâ’nm büyüklerinden. Künyesi Ebû Muhammed olup, ismi Feth bin Sa’îd el-Musûlî’dir. Bişr-i Hafî’ nin arkadaşıdır. Musul âlimlerindendir. Derecesi Bişr-i Hafî ile aynı idi. Bişr-ı Hafî’ den yedi yıl önce 220 (m. 835; yılında vefât etmiştir. Haram ve şüphelilerden kaçması kuvvetli, nefsle mücâdelesi çok idi. Devamlı hüzün ve Allah korkusu içinde bulunurdu. Halktan kopup bir köşeye çekilmişti. Halktan devamlı kaçardı. Hattâ ...

Devamını Oku »

FERRÂ

Meşhûr Arap dili âlimi. İsmi Yahyâ bin Ziyâd bin Abdullah bin Mervân ed-Deylemî, künyesi, Ebû Zekeriyyâ’dır. Ferrâ diye bilinir. 144 (m. 761) senesinde Küfe’de doğup, 207 (m. 822) târihinde, Mekke-i mükerremeye giderken vefât etmiştir. Kûfelilerin en büyük nahiv, lügat ve edebiyat âlimi idi. Kays bin Kebî’, Hâzim bin Hüseyn el-Basrî, Ali bin Hamza el-Kisâî, Ebü’l-Ahvâs, Ebû Bekir bin Iyâş gibi ...

Devamını Oku »

Hâtûn evliyâlarm büyüklerinden H orasanlıdır. Mekke-i mükerremede otururdu. Bâyezîd-i Bistâmî’nin medh ve iltifâtma mazhar olmuştur. Zünnûn-i Mısrî kendisine birçok mes’elelerde danışmıştır. 203 (m, 818; senesinde Mekke-i mükerremede vefât etmiştir Bâyezîd-i Bıstâmî onun hakkında der ki: “Ömrümde bir hâtûn tanıdım O Fâtıma-i Nişâbûrîyye’dir Kendisine herhangi bir konuda haber vermek istesem, ona âyân olur ve o şeyi kendisi bana bildirirdi.” Zünnûn-i Mısrî ...

Devamını Oku »

FÂTIMA-I MİŞ&BÛRÎYYE

Hâtûn evliyâlarm büyüklerinden H orasanlıdır. Mekke-i mükerremede otururdu. Bâyezîd-i Bistâmî’nin medh ve iltifâtma mazhar olmuştur. Zünnûn-i Mısrî kendisine birçok mes’elelerde danışmıştır. 203 (m, 818; senesinde Mekke-i mükerremede vefât etmiştir Bâyezîd-i Bıstâmî onun hakkında der ki: “Ömrümde bir hâtûn tanıdım O Fâtıma-i Nişâbûrîyye’dir Kendisine herhangi bir konuda haber vermek istesem, ona âyân olur ve o şeyi kendisi bana bildirirdi.” Zünnûn-i Mısrî ...

Devamını Oku »

FADL BlM MUHAMMES ŞA’RÂ&ü!

Hadîs âlimi. Râvileriyle berâber yüzbin hadîs-i şerifi ezbere bilirdi. Ya’nî hadîs ilminde hâfızdı. Saçlarının gür olmasından dolayı Şa’rânî nisbetiyle bilinen Fadl bin Muhammed, Peygamber efendimizin (s.a.v.; mektubuyla müslüman olan Yemen Vâlisi Bâzâm’m soyundandır. Silsilesi, Fadl bin Muhammed bin el-Müseyyib bin Mûsâ bin Nâsır’dır. Kendisine enNişâbûrî, el-Horasânî, eş-Şa’rânî, elBeyhekî nisbet edildi. Künyesi ise, Ebû Muhammendir. 282 (m. 895; yılında vefât etti. ...

Devamını Oku »

FADL Bili DÜKEYN EL-HÂPIZ

Hadis âlimlerinden. Künyesi, Ebû Nuaym’dir. 130 (m. 748) senesinde Kûfe’de doğup, 219 (m. 834) târihinde vefât etti, tmâm-ı Buhârî ve Müslim’in (r.a.) hocalarmdandır. Ebû Nuaym, Süleymân el-A’meş, Mis’ar bin Kedâm, Zekeriyya bin Ebî Zâide, Ibn-i Ebî Leylâ, Süfyân-ı Sevrî gibi büyük âlimleri dinleyip, rivâyette bulunmuştur. Ondan da, Ahmed bin Hanbel, Muhammed bin tsmâil el-Buhârî, Ebû Zûr’a, Ya’kûb bin Şeybe, Ahmed ...

Devamını Oku »

FADL BİN ABBÂS ER-RÂ2Î

Hadîs âlimi. Râvileriyle berâber yüzbin hadîs-i şerifi ezberden bilirdi. Künyesi Ebû Bekir olan Fadl bin Abbâs er-Râzfye, Mervezî de denildi. Fadlek ve Sâig lakâblanyla tanındı. Çeşitli şehirlere seyahat eden bu mtibârek zât, 270 (m. 883) yılında Bağdad’da vefât etti. Hadîs-i şerîf öğrenip, ilim tahsil etmek için Bağdad, Mekke ve Mısır’ın çeşitli şehirlerine seyahat eden Fadlek, Abdân ve Ma’- mer gibi ...

Devamını Oku »