Yazar Arşivi: Ali Akif Yıldız

MUHAMMED BİN MÜNKEDİR

Tâbiîn devrinde, Medine’de yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Adı, Muhammed bin Münkedir bin Hüdeyr bin Abdül-Uzzâ bin Âmir bin Hâris bin Hârise bin Sa’d bin Teym bin Mürre et-Teymî’dir. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Ebû Bekir de denilir. Eshâb-ı kirâmdan ba’zılan ile görüşmüş, onlardan ilim öğrenmiş, hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecelere ulaşmıştır. Kendisi zühd ve takvâ ehli olup, kırâat ilminde ...

Devamını Oku »

MUHAMMED BİN NADR el-HÂRİSÎ

Tebe-i tâbiînden. Zamanında, Kûfe’nin en çok ibâdet edeni diye tanınırdı. Her yerde asrın sonlarında Mısır’da Memlûktu dönemine’ait, pirinçten yapılmış bir kalem kutusu. Üzerindeki yazı ve süslemeler gümüş ile minelenmiştir. İslim alimleri Ansiklopedisi 3 1 3 MUHAMMED BİN NADR «1-HARİSÎ II. asırda Semerkant’ta imâl edilmiş, içi Arapça kûfî yazısı ile yazılmış bir kâse. hakkı konuşarak, emr-i bi’l-ma’rûf ve neh- yi ani’l-münkeri ...

Devamını Oku »

MUHAMMED BİN SÜKÂ

Tâbiînden. Çok ibâdet eden, dünyâya hiç düşkün olmı- yan, cömertliği ile tanınan büyük bir İslâm âlimi. Eshâb-ı kirâmdan Enes bin Mâlik (r.a.) ve Ebû Tufeyl Amir bin Vâsıle’nin i r.a) ve Tâbnnin büyüklerinin sohbetinde bulundu. Hadîs âlimlerince sika (güvenilir; kabûl edilmiştir. Çok az sayıda hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Künyesi, Ebû Abdullah ve Ebû Bekir’dir. Doğum ve vefât tarihleri hakkında kaynaklarda ...

Devamını Oku »

MUHAMMED BİN VÂSİ

Muhaddis, zâhid, âbid, ârif-i kâmil, Tâbiînin büyük âlimlerinden. Basralı’dır. Doğum tarihi ve âilesi hakkında bilgi yoktur. 123 (m. 740) senesinde vefât etti. Eshâb-ı kirâm ve Tâbiînin sohbetinde yetişti. Tâbiînden çoklarına hizmet etti. Devrin eşsiz âlim ve ma’rifetler kaynağı Hasan-ı Basrî, Süfyân- ı Sevri, Mâlik bin Dinâr’ın (r.anhüm) arkadaşıydı. Beraber bulunup, sohbet ederlerdi. Zamanının bir tanesiydi. Ma’rifette o dereceye vardı ki; ...

Devamını Oku »

MUHAMMED BİN YÛSUF İSFEHÂNİ

Tebe-i tâbiînin âlim ve râvilerinden. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâ- lâmn nzâsı için olmayan herşeyinden el çekmişti. Çok büyük evliyâdan olmasına rağmen, kendisini büyüklerden başkası tanımazdı. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Ez-Zâhid, el- Âbid lakâblan ile tanınırdı. Aslen İsfehan- lıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlim tahsili için uzun zaman Mekke’de bulundu. Basra’da ve değişik yerlerde ikâmet etti. Tanındığı yerden kaçmanın yollarım arardı. ...

Devamını Oku »

MÜSÂ BİN TALHA (et-TEYMÎ)

Tabiinin devrinde yetişen büyük fıkıh âlimlerinden. Adı, Mûsâ bin Talha bin Ubeydullah el-Kureşî et-Teymî’dir. Künyesi Ebû îsâ’ dır. Ebû Muhammed el-Medenî de denirdi Babası, Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen or kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah dır. Annesi, Halvet binti Ka’ka’ bin Saîc m û s â k Az im bin Zürâre’dir. Resûlullah efendimiz zamanında dünyâya geldi. ...

Devamını Oku »

MÛSÂ KÂZIM

Eshâb-ı kirâmın sohbetinde bulunmakla şereflenen T âbıîn devri- TVlll yüVsek âlimlerinden ve evüyâmn’ aUmVen \ns»WVope<liâ 321 MÛSÂ KÂZIM “A İlah ü teâlâ, her yüz senede, bir âlim yaratır. Dinini, herkese onun He öğretir. ” Hadîs i şerif 322 /sİ* ‘”alimleri Ansiklopedi, büyüklerinden. Oniki imâmın yedincisi- dir. Ca’fer-i Sâdık’ın oğlu, îmâm-ı Ali Rızâ’ mn babasıdır. Resûlullah efendimizin torunu olup, hazret-i Ali ...

Devamını Oku »

MÜCÂHİD BİN CEBR

Tâbiînin en meş- hûr âlimlerinden. Künyesi Ebu’l- Haccâcdır. îbn-i Cübeyr ve Mahzûm kabilesine mensup olduğu için de Mah- zûmî denilmiştir. 24 (m. 645) senesinde doğdu, 104 (m. 723) de Mekke’de namaz kıldığı bir sırada secdede iken vefat etti. Tefsir, hadîs, fıkıh ve kırâat ilimlerinde zamanının ileri gelen âlimlerinden olup, tefsir ilminde yüksek derecede idi. Bu se- beble tefsirde imâmdır denilmiştir. ...

Devamını Oku »

ÜNZİR BİN MÂLİK

Tâbiînin büyüklerinden. Adı, Münzir bin Mâlik bin Kuta’a, künyesi Ebû Nadra el-Abdî’dir. Basra’da yetişen âlimlerden olduğu için “el-Basrî” de denilmiştir. Eshâb-ı kirâm ile görüştü ve ilim aldı. Doğumu hakkında bir bilgi yoktur. 108 veya 109(m. 727) tarihinde, Hz. Hasan’dan önce vefât etti. Namazını, Hz. Hasan’ın kıldırmasını vasiyet etti, ömrünün sonuna doğru felç olmuştu. Vefât jettiği zaman Hz. Haşan namazını kıldırdı. ...

Devamını Oku »

MÜSLİM BİN YESÂR

Tâbiînin büyük fakihlerinden. Çok ibâdet eden, dünyâya düşkün olmayan, kıldığı namazlardan büyük lezzet alan bir âlimdi, ismi Müslim bin Yesâr el-Basri el-Emevî, el Mekkı olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Beni Umeyye’ nin kölesi idi. Bir rivâyette ise Talha’nm (r.a.) kölesiydi. tbni Abbâs, îbni Ömer, Eb’ il-Eş’as Himrân bin Ebân’dan rivâyet- lerde, Ubâdet-ebni Sâmit’ten (r.a.) ise mürsel olarak rivâyette bulunmuştur. Müslim bin ...

Devamını Oku »

MÜVERRİK BİN MÜŞEMRİC el-ICLl,

Tâbiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Mu’temir’dir. 105 (m. 723) tarihinde Irak’da vefât etti. Basralı veya Küfeli olduğu söylenir. Çok ibâdet eden mübârek bir zât idi. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Eshâb-ı kirâmdan ba’zıları ile görüşme saâdetine kavuştu. Hz. Ömer, Selmân-ı Fârisî, Ebû Zer, Ebûd- derdâ, îbn-i Abbâs, îbn-i Ömer, Cündep bin Abdullah el-Beclî, Abdullah bin Ca’fer, Enes ...

Devamını Oku »

NÂFİ’ BİN ABDURRAHMÂN BİN EBÛ NÂİM

Yedi kırâat imânundan birincisi ve Medine’nin imâmı. Tebe-i tâbiîndendir. Künyeleri; Ebû Rûveym, Ebû Naîm, Ebû Abdullah Ebû’l-Hasan, Ebû Abdurrah- mân el-Leysi’dir. tmâm-ı Nâfi’, Hz. Hamza’ nın yeminlisi olan Cavne bin Şuub-i Leysi’nin azatlı kölesiydi. Aslen Isfehânlı- dır. Takriben 70 (m. 689)’da doğdu. 169 (m. 785) târihinde Medine’de vefât etti. îmâm-ı Nâfi’ (r.a.), Medîneli Tabiînden yetmiş zevâttan ders aldı ve kırâat ...

Devamını Oku »

NAFÎ’ MEVLÂ İBN—I ÖMER

Medîne-i münevverede Tâbiîn devrinin meşhûr âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 117 (m. 735) senesinde vefât etti. Aslen Deylem’lidir. Abdullah îbn-i Ömer’in (r.a.) azâdlısıdır. Otuz yıl ona hizmet etmiştir. Ibn-i Ömer onu, katıldığı muharebelerden birisinde esir etmiştir. Medîne-i münevverede yetişip, büyümüştür. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde söz sâhibi idi. Çok hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Hadîs ilminde sika (güvenilir) ...

Devamını Oku »

NÂFİ’ BİN ÖMER EL-KUREŞİ

Büyük hadîs âlimlerinden. Doğum tarihi bilinmemektedir, 169 (m. 785) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerifler Sahîh-i Buhâri, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Ebî Dâvûd, Sünen-i Nesâî, Sünen-i îbn-i Mâce’ de mevcuttur. îbn-i Ebî Müleyke, Sa’îd bin Hassân el-Hicâzî, Sa’îd bin Ebî Hind, Abdülmelik bin Ebî Mahzûre, Ebû Bekir bin Ebî Şeyh es-Sehmî, Bişr bin Asım es- Sekafî ve başka zâtlardan (r.anhüm) ...

Devamını Oku »

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Emevî halifelerinin sekizindsi. Mervân’m torunudur. 60 (m. 679)’da ya’nî Hz. Muâviye’nin vefâtı yılında Medine’de doğdu. Babası Mısır vâlisi olunca, Mısır’a gittiler. Oğlunu Medine’ye tahsile gönderdi. Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ca’ fer Tayyar ve Saîd bin Mtiseyyib ve başka âlimlerden ders aldı. Babası ölünce amcası olan halife Abdülmelik bunu Şam’a getirdi. Kızı Fâtıma’yı buna verdi. 99 (m. 717)’ de amcası ...

Devamını Oku »

RÂBİ’A-I ADVİYYE

Tâbünin büyük hamm evliyâlanndan. Babası îsmâil’dir. Dünyâya düşkün olmaması ve ibâdetleri ile meşhûr olan bir hâtundur. 135 (m. 752)’ de Kudüs civannda vefât etti. Babası İsmail’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adım Râbi’a (dördüncü; koydu, babası Ismâil efendi çok fakir olduğundan Râbi’a doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzûn oldu. Efendisine ...

Devamını Oku »

REBlA BİN EBİ ABDURRAHMÂN

Tâbiîn devrinin büyük hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Osmân’dır. Doğum târihi bilinmektedir. 137 im. 754) senesinde Enbar’da vefât etti. Babasımn ismi Ferrûh’tur. Irâk âlimlerinin yolunu tutmuştur. Bu yolun özelliği bir işin nasıl yapılacağı, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş ise, buna benziyen başka bir işin nasıl yapıldığı aramr bulunur. Bu iş de onun gibi yapılır. Eshâb-ı kirâmdan sonra, ...

Devamını Oku »

REBÎ’ BİN ENES

Tâbiînin tefsîr ve hadîs âlimlerinden. İsmi Rebî’ olup, el-Horasânî, el-Basrî, el-Bekrî, el-Hanefî lakâblanyla da taniıvr. Basra’nın Benî Hanife ve Benî bin Vâbil kabilesine mensuptur. Doğ n tarihi bilinmemesine rağmen, REBİ’ BİN SABlH vefâtı 139 veya 140 (m. 757) seneleri olduğu rivâyet edilir. Sahâbe-i ki”” .nın büyüklerinden Abdullah bin Ömer, Câbir bin Abdullah, EÎnes bin Mâlik, Tâbiînden Hasan-ı Basri, Ebü’l- Âliye’nin ...

Devamını Oku »

REBİ’ BİN SABlH

Hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Bekr’dir. Ebû Hafs Basri’de denilmiştir. 160 (m. 776) senesinde vefât etmiştir. Sünen-i Tirmizî’de, Sünen-i îbni Mâce’de ve Sahîh-i Buhârî’nin ta’ likatlannda rivâyetleri yer almıştır. Hadîsi şerif işitip, rivâyet ettiği zâtlar Hasan-ı Basri, Humeyd-üt-tavîl, Yezîd Rekkâşî, Ebû Zübeyr, Ebû Gâlib, Sâbit el-Benânî, Mücâ- hid bin Cebr (r.aleyhim) ve diğer hadîs âlimleridir. Kendisinden hadîs-i şerif işitip rivâyet edenler; ...

Devamını Oku »

RECÂ BİN HAYVE

Tabiinden büyük bir fakîh (İslâm Hukuku âlimi). Doğum tarihi bilinmemektedir. 112 (m.730) tarihinde vefât etti. Künyesi, Ebû Mikdâm ve Ebû Nasr şekillerinde bildirilmiştir. Nisbeti, Filistinî’dir (Filistinli). Aynı zamanda te’ sirli ve fasîh konuşan bir va’iz idi. Halife Süleyman bin Abdülmelik, ondan kendisine mektup yazmasını istemişti. Halife olmadan önce ve sonra Ömer bin Abdüla- zîz ile çok yakın dostlukları vardı. Sık ...

Devamını Oku »