Yazar Arşivi: Silent Door

İM Â M -I ZÜFER

Hanefî mezhebinin büyük fikıh âlimlerinden. Hadîs ilminde de. “^neşhûrfoir âlim olup, îmâm-ı a’zamın (r.a.) İstim âlimleri Ansiklopedisi 2 7 1 ImAm-i z ü f e r talebesidir. Künyesi, Ebû Hüzeyl’dir. Aslen Isfehanb olup, 110 (m. 728) senesinde doğdu. 158 (m. 775) de Basra’da 48 yaşında iken vefât etti. Basra’da yaşadı ve orada kadıhk yaptı. Babası Basra şehrinin vâlisi idi. Züfer ...

Devamını Oku »

İM Â M -I M U H A M M E D (Ş *y b « n f)

îmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’nin derslerinde yetişen İslâm âlimlerinin en üstünlerinden ve büyük müctehid’ Adı, Muhammed bin Hasen’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. 135 (m. 752) senesinde Vâsıt şehrinde doğdu. 189 (m. 805) de Rey şehrinde vefat etti. Dedelerinden olan Hürmüz, hocası İmâm-ı a’zamın da ceddi olup; Bağdat sultanı idi. Bu zât Hz. Ömer’i görüp İmân etmişti. İmâm-ı Muhammed Şeybânî, Vâsıt şehrinde doğdu, ...

Devamını Oku »

İM Â M -I M ÂLİK,

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Mâliki mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 713) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795) de yetmiş altı yaşında iken Medine’de vefât etti. Soyu Yemen kabilelerinden “Benî Esbah” kabilesine ve Himyerîlerden bir hükümdar hânedânına dayanır. Dedelerinden biri Medine’ye yerleşmişti. Eshâb-ı kirâmdan olan dedesi Ebû Amr’dır. . Tahsili: Tebe-i tâbiînden (Tâbiînden sonra; olan ...

Devamını Oku »

İMÂM-I EBO YÛSUF (r.a.)>

İmâm-ı a’ zamın talebelerinin en başta gelenlerinden, H anefî mezhebinde yetişm iş müctehidlerin en büyüğüdür. Asıl adı, Ya’ kub bin İbrâhim’dir. Ebû Yûsuf künyesidir. 113 <m. 731) senesinde Kûfe’de doğdu. 182 (m. 798)’de Bağdat’ta vefât etti. îmâm-ı Ebû Yûsuf un soyu Eshâb-ı kirâmdan Sa’d bin Hâtem el-Ensâri’ye dayanır. Peygamber efendimiz (s.a.v.) hazret-i Sa’d bin Hâtem’e hayır duâ etmiştir. Küçük yaşta ...

Devamını Oku »

İM Â M -I A ’ZAM (Ebû Hanîfe)

İslâm âleminde Eshâb-ı kirâmdan sonra yetişen büyük âlimlerin en başta gelenlerinden. Ehl-i sünnetin reisidir. Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezheb imâmlanndan birincisi ve Hanefî mezhebinin imâmıdır. İsmi, Nu’mân bin Sâbit bin Zûta el-Kûfî’ dir. 80 (m. 699) senesinde Kûfe’de doğdu. 150 (m. 767) de yetmiş yaşında iken Bağdat’da şehid edildi. Lakâbı İmâm-ı a’ zam, Künyesi Ebû Hanîfe’dir. “Ebû” baba demektir. ...

Devamını Oku »

İKRİME

Tâbiînin en büyük âlimlerinden, îkrime bin Abdullah el-Berberî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Berberi kabilesine mensup idi. Husayn bin Hur el-Anberi’nin kölesidir. Abdullah bin Abbâs Basra’ya vâli tâ’yin edildiğinde Husayn, îkrime’yi tbn-i Abbâs’a hediye etti. îbni Abbas’ın vefatından sonra Hâlid bin Yezîd, Ali bin Abdullah’tan dört bin dinara satın almak istedi. Bunu duyan tkrime, Ali’ye gelerek dedi ki; “Babanın ilmini dört bin ...

Devamını Oku »

İBRÂHİM BİN EDHEM

Tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyâmn büyüklerinden. 96 (m. 714; de Belh şehrinde doğup, 162 (m. 779; da Şam’da vefât etti. İsmi, Ibrâhim bin Edhem bin Mansûr olup, künyesi Ebû İshâk’tır. Nesebi hazret-i Ömer’e dayanır. Fudayl bin lyad’dan feyz alıp, aynı zamanda İmrân bin Mûsâ bin Zeyd Râi ve Şeyh Mansûr Selâmi’nin sohbetinde bulunup, Veysel Karânî hazretlerinin rûhâniyetinden istifâde etmiştir. Bağdad, ...

Devamını Oku »

İBRAHİM BİN EB! ABELE

Hadîs âlimlerinden. Tâbiînden olup, künyesi, Ebû Îsmâîl’dir, Ebû Saîd de denilmiştir. 151 veya 152 (m. 769; senesinde vefât etmiştir. Ebû Ubeyy ibni Ümmü Hiram’dan, Enes bin Mâlik’ten Ummü-d-Derdâ Sugra’dan, Bilâl bin Ebî Derdâ’dan, Ukbe bin Vesac’ dan, Abdullah bin Deylemî’den ve diğer hadîs âlimlerinden hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Kendisinden îmâm-ı Mâlik, Leys, îbn-ül Mübârek, İbni îshâk, Muhammed bin Humeyr, Damra ...

Devamını Oku »

İBN-I SÎRlN,

Tâbünden olup, tefsir, fıkıh âlimi ve meşhur rü’yâ tâbircisi. Asıl adı Muhammed’dir. Babasının adı Şîrîn olup, Resûlullahın (s.a.v.; hizmetçisi ve Ensâr-ı kirâmın büyüklerinden Enes bin Mâlik’in azâtlı kölesidir. Annesi Safiye de Müslü­ manların göz bebeği Hz. Ebû Bekir’in azâtlısıydı. Basralı’dır. 33 (m. 653) senesinde doğup, 110 (m. 729) senesinde vefât etti. Güzel bir terbiyeyle yetiştirilip, büyü­ tüldü. Sahâbe-i kirâmdan otuz ...

Devamını Oku »

İBNİ SEMMÂK

Va’z etmekte eşsiz bir hadîs âlimi. Zamanının imâmı, insanların makbûlü, güzel hikmetli söz ve beyan sâhibidir. İsmi, Muhammed bin Semmâk elKûfî, künyesi Ebül-Abbâs’dır. Îbni Semmâk diye meşhûr olmuştur. Çok ibâdet eden ve zâhid (dünyâya kıymet vermeyen) bir insandı. Sözleri ve va’zlannın çoğu toplanmıştır. Aynca Hişâm bin Urve, A’meş ve bir kısım hadîs âlimlerinden hadîs dinlemiş­ tir. Ahmed bin Hanbel ve ...

Devamını Oku »

İBNİ K A SIM

Mâliki mezhebinin en meş­ hur âlimi, ismi Abdurrahmân bin Kâsım Utakî’dir. îbni Kâsım ismiyle meşhûr olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. 132 (m. 750) senesinde Mısır’da doğdu. 191 (m. 806) da Kahire’de vefât etti. Kabri Kurafe kabristamndadır. Fıkıh ilminde büyük bir âlîm olan îbni Kâsım, ilim öğrenmek için büyük gayretler gösterip, bütün malım bu uğurda harcamıştır. Yirmi sene îmâm-ı Mâlik’in derslerine devam ...

Devamını Oku »

İBNİ İSHAK,

İlk İslâm târihçisi. Meşhûr siyer âlimi ve muhaddis. İsmi Muhammed bin îshâk bin Yesâr el-Muttalibî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. (Ebû Bekir de denildi). Dedesi Yesâr, Kays bin Mahreme bip el-Muttalib’in kölesi idi. Hâlid bin Velid *Ayn-ıt-temr’de onu esir almış ve Medine’ye getirmiştir.* İbni îshâk Medîne-i münevverede 85 (m. 740)de doğmuştur. Gençliğindeçok gilzel bir delikanlı idi. Medîne-i münevverede îmâm-ı Mâlik ile ...

Devamını Oku »

İBN-I EBİ Zİ’B

Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdurrahmân bin Mugire bin Hâris bin Ebî Zi’b, Künyesi, Ebû Hâris’dir. 80 (m. 699; senesinde doğup, 158 (m. 774) tarihinde vefât etti. Medîne-i mü ne v verelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Çok sâlih bir zât idi. Vera’ sâhibi idi. Emr-i ma’ruf ve ...

Devamını Oku »

İBN İ C Ü R E YC (A b d iilm e lik binA b d ü la zîz),

Tebe-i tâbiîn devrinde Mekke’de yetişen hadîs ve fikıh âlimlerinden. Adı, Abdülmelik bin Abdülaziz bin Cüreye el-Mekkî’dir. Ebü’l-Velîd ve Ebû Hâlid diye iki künyesi vardır. Ümmeyye bin Hâlid bin Üsevd’in azâdlı kölesidir. Aslen âilesi Rum diyarındandır. Türk soyundan olduğu da rivâyet edilmektedir. 150 (m. 767; de yaşı 70’den fazla olduğu halde Mekke’de vefât etti. îbn-i Cüreyc’in hadîs ilminde sika (güvenilir, sağlam) ...

Devamını Oku »

İBNİ ÂM İR EL-YAHSUBİ,

Yedi kırâat imâmından dördüncüsü. Îşâreti “kef’tir. Tâbiînden olup, kırâat, hadîs ve fıkıh âlimi idi. İsmi, Abdullah bin Âmir bin Yezîd olup, en meşhûr künyesi, Ebû îmrân’dır. Şamlıların kırâat imâmı olduğu için ed-Dımaşkî, Hûd’un (a.s.; torunlarından olduğu için elYahsubî, kırâat âlimi olduğu için de elMukrî lakabı verilmiştir. îbni Âmir hazretleri, Peygamber (s.a.v.) zamanında 8 (m. 629; yılında doğdu. Doğum yeri olan ...

Devamını Oku »

HÜŞEYM BİN BEŞİR

Hadis ilminde meşhûr âlimlerden. îsmi Hüşeym bin Beşîr bin Kâsım bin Dînâr es-Sülemî’dir. Künyesi Ebû Muâviye el-Vâsıtî olup, 104 (m. 722; yılında doğdu. Bağdat’ta yaşadı. 183 (m. 799; da orada vefât etti. H adîs kitaplarında kendisinden çok bahsedilen Hüşeym bin Beşîr, îmâm-ı Muhammed ibni Şihâb-ı Zührî ile aynı mertebededir… Bağdat’ta ilk hadîs toplayanlardandır. Ayrıca tefsir, fıkıh ve kırâat ilimlerinde de ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİH URVE

Tâbiînin büyüklerinden, hadîs âlimlerinden ve faldh. ismi; Hişâm bin Urve bin Zübeyr bin Avvâm elKureyşî, el-Esedî olup, Künyesi Ebû’lMünzir’dir. Aşere-i mübeşşere ya’nî Cennetle müjdelenen on sahâbîden birisi olan Zübeyr bin Avvâm’ın (r.a.; torunudur. 61 (m. 680) de Muharrem ayının Cum’a gününe rastlayan ve Hz. Hüseyin’in şehid edildiği zaman Medîne-i münevvere’de dünyâya geldi. Uzun müddet Medîne-imünevvere’de kaldıktan sonra Kûfe’ye geldi. Bir ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİN HASSAN

Hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah el-Ezdi, elFirdevsî’dir. 148 (m. 765) senesinde vefât etti. Basra’da yetişen âlimlerden olup, Hasan-ı Basrî’nin talebelerinin en başta gelenlerindendir. Onun hadîsdeki rivâyetini en iyi bilen bir âlimdir. Hadîs ilminde sika, sağlam ve hâfız derecesinde olup, yüz bin hadîs-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir hadîs âlimidir. Rivâyetleri Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almakta ...

Devamını Oku »

HİŞÂM BİN EBl ABDULLAH

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Hişâm bin Ebî Abdullah Düstivâî’dir. Künyesi, Ebû Bekir el-Basrî’dir. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, hadîs ilminde hâfız derecesindeydi. Yüzbin hadîs-i şerifi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770; senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf rivâyet ettiği hadîs âlimleri, Katâde bin Diâme, Hammâd bin Ebî Süleyman, Yahyâ bin Ebî Kesir, Şuayb bin Habbab, Âmir ibni Abdtilvâhid ve diğerleridir. ...

Devamını Oku »

HEMMÂM BİN MÜNEBBİH

Tâbiînin meşhûrlarından. Ebû Hureyre’den (r.a.; yazdığı yüzkırk kadar hadîs-i şerifi nakletmesiyle tanınır. Sika (güvenilir; olup, birinci asrın ilk yansında Ebû Hureyre’den (r.a.; duyduğu hadîs-i şerifleri bir kitapta topladı, ismi, Hemmâm bin Münebbih bin Kâmil bin Şeyh olup, künyesi Ebû Ukbe’ dir. Kendisine, Yemen bölgesinden olduğu için eî-Yemânî, San’a şehrinden olduğuiçin el-San’aî, îslâmiyetten önce Yemen’i işgal edip orada yerleşen îranhların soyundan ...

Devamını Oku »