Yazar Arşivi: Silent Door

DİNYESTER (DNIESTER),

Aim. Dnjestr (m), Fr. Dniestre (m), İng. Dniester. S.S.C.B.’de Karpatlardan doğan 1411 km. uzunluğunda bir nehir. Polonya ve Volhov yaylalanndan çıkarak Besarabya ovasına girer. Irmak geniş bir limanla Karadeniz’e dökülür. Dinyester’in rejimi kıta rejimidir. Başlıca özelliği ilk baharda sulannm yükselmesidirUzun bir kolu yoktur.

Devamını Oku »

DİPLOMASİ,

Aim. Diplomatie, Fr. Diplomatie, İng. Diplomacy. Devletler hukukuna göre uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi ve milletlerarası münasebetleri yürütme ve yönetme sanatı. Birinci niteliği müzakeredir. Diplomasi bütün dünyada, devletler umumî hukuku kurallarına göre yürütülür. A m a a ,- devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan banşçı yollardan çözümlemektir. Bu iş için devletler, başka ülkelerde elçi, orta elçi ve işgüderler bulundurur. Bu memurlar, iki ülke ...

Devamını Oku »

DİPOL MOMENT

Kimyada, elektrikçi kutuplu olan moleküllerin kutuplan arasındaki elektrik yükünü ifade etmede kullanılan bir terim. Tam kovalent ve tam elektrovalent bileşikler arasında bir takım ara bağ tipleri vardır. Meselâ HCI molekülünde, klor atomu, ortak elektron çiftini hidrojen atomuna nazaran daha kuvvetli çeker ve böylece ortak elektron çifti klora daha yakın olur. Molekül elektrik alanın içine konulacak olursa klor yönü (+) levhaya, ...

Devamını Oku »

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Aim. Aussenministerium (n), Fr. MinistĞire (m) des Affaires Etrangeres, İng. Ministry of Foreign Affairs. Hükümetin diğer devletler ve bunlann hükümetleriyle olan daha çok siyasî münasebetlerini organize ve icra eden bakanlık. Osmanlı Devleti döneminde dışişleri bir süre sadrazamlar tarafından yürütülmüş, daha sonra bu görev Reis-ül Küttap’lara verilmiştir. Onyedinci yüzyıl o rta la rın d a Sultan Dördüncü Mehmed’in padişahlığı arasında Divan-ı ...

Devamını Oku »

DIHYE-I K E L E B İ (R.A.),

Eshâb-ı kirâmm büyüklerinden. Bir kavmin reisi olup ticaretle uğraşırdı. İman etmeden önce de Resûlullah’ı sever, uzaktan geldikçe hediye getirirdi. Cebrâil (a.s.) iman edeceğini Resûlullah’a haber vermişti. Dıhye (r.a.) içeri girince Peygamber (s.a.v.) üzerindeki paltosunu oturması için yere serdi. Dıhye paltoyu kaldırıp yüzüne gözüne sürüp başının üzerine koydu. Gördüğü ikramdan dolayı ağladı, sonra müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamberi (s.a.v.) ...

Devamını Oku »

DIŞ TİCARET DENGESİ

Aim. Aussen handelsgleichgewicht (n), Fr. Equilibre (m) du commerce (m) extĞrieur, İng. Foreign trade balance. Bir ülkenin mal ithalat ve ihracatının gerektirdiği döviz giriş ve çıkışlarının meydana getirdiği denge. Dış ticaret dengesi, cari işlemler ve sçrmaye hareketleri olarak ikiye ayrılabilecek dış ödemeler dengesinin cari işlemler bilânçosunun bir parçasıdır. Bir ülkenin dış ticaret dengesi, m al ithalatının gerektirdiği dövizin mal ihracatının ...

Devamını Oku »

DİCKENS (Charles),

İngiliz roman ve fıkra yazan. 1812’de İngiltere’nin Landport limanında doğdu. 10 yaşından itibâren hayâtını kazanmaya başlamış ve babasının borçlarından hapse atılması üzerine bir kundura boyası imâlâthânesine girmiştir. Birlikte çalıştığı arkadaşları da kendisi gibi yoksul çocuklardı. Babasının bir mirâsâ sâhib olarak hapisten çıkması ve borcunu ödemesi üzerine, çalışmayı bırakmış ve mektebeverilmiştir.İki senelik bir mekteb hayâtının sonunda bir hukuk müşâvirinin yanında çırak ...

Devamını Oku »

Alifatik Diazo Bileşikleri

En basit alifatik diazo bileşik diazo metandir (H ;C H :). Diğer bileşikler bunun homologlarıdır. Diazometan sarımsı renkte, çok zehirli ve patlayıcı bir gazdır. Kimyadaki önemi bir metillendirme vasıtası olarak kullanılmasıdır. Alifatik diazony um t u z l a r ı R C H 2N : C I g e n e l f o rm ü l ü y ...

Devamını Oku »

DİAZO BİLEŞİKLERİ

Bir aromatik veya alifatik radikaline diazo grubu (-N-N veya = N = N 0) bağlı olan organik bileşikler sınıfı. Diazo bileşiklerinin hem aromatik hem de alifatik türleri bilinmektedir. Aromatik Diazo Bileşikleri: Diazo bileşikleri kararlı olmadığından izole edilemez fakat tuzları halinde elde edilir. Hatta kuru diazonyum tuzları izomerler halinde üretilir ve endüstride böyle pazarlanırlar. Diazonyum tuzlarının elde edilmesinde önemli bir metot ...

Devamını Oku »

DİCLE NEHRİ

Aim. Tigris (m), FR. Tigre (m), ing. Tigris River, Kaynakları Anadolu’dan doğan, Türkiye’ de birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip o rada Fıratla birleşerek Ş attülarap’ta Basra körfezine dökülen nehir. Uzunluğu 1900 km. (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km.) Dicle, Güneydoğu T oroslar’da Maden dağları kesiminde, H a z a rb ab a dağının güney tarafında Yıldı zhan ...

Devamını Oku »

DİFERANSİYEL HESAP

Aim. Differentialrechnung (f), Fr. Calcul (m) diffĞrentiel, İng. Differential Calculus. Matematikte y=f(x) gibi bir fonksiyonda x bağımsız değişkeninde meydana getirilen sonsuz küçük dx artımına karşılık, bağımlı y değişkeninde meydana gelen dy artımı ile ilgili hesaplar. Kelime olarak fark anlamına gelir. Türev: En basiti d y /d x dir ki, buna fonksiyonun o noktadaki türevi denir. Geometrik olarak teğetin eğimi ile ...

Devamını Oku »

DİELEKTRjK

Aim. Dielektrikum, Nichtleiter, Fr. DİĞIectrique, İng. Dielectric. Elektrik techizatlannda bir çok şekillerle kullanılan izolasyon maddeleri. Dielektrik olarak cam, kâğıt vb. lifli maddeler kullanıldığı gibi bazı mineral yağlarda kullanılır. Seramik, mika, q u artz ve mağnezya gibi dielektrikler (izolatörler) < mekanik olarak dayanıklı ve sıcaklığa karşı da dirençlidirler. Kauçuk ve bazı plastikler esnek olduklarından bazı özel teçhizatlarda kullanılırlar. Dielektriklerin önemli bir ...

Devamını Oku »

DİFTERİ

Aim. Diphterie, Diphteritis (1), Fr. DiphtĞrie (f), İng. Diphteria. Halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen, corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve derideki yaralarda yerleşmesiile ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıkyine İra n ’dan gelen Piyale nehri ile birleşir. Bu birleşmeden sonra tekra r F ıra t’a yaklaşır ve Kurna yakınında Basra’nın 64 km. yukarısında Fıra tla birleşerek Şattülarap ismini ...

Devamını Oku »

Graham Difızyon Kanunu

Aynı sıcaklık ve basınç altında çeşitli gazların difızyon hızları bunların m olekül tartılarının (veya yoğunluklarının) kare kökü ile ters orantılıdır. G a z difizyonunun önemli bir uygulaması, izotopların birbirinden ayrılmalarıdır. İzotopların kimyasal özellikleri hemen hemen aynıdır. F ak at kütleleri ve tabiatıyla difızyon hızları farklıdır. Meselâ: Parçalanabilen uranyum, uranyum tuzları karışımından bu metotla ayrılır. Karbon atomlarının çeliğe difizyonundan yararlanarak yüzeyi ...

Devamını Oku »

DİFİZYON

Aim. Verbreitung, Sendung (f), Fr. Diffusion, İng. Diffusion. Molekül, atom ve iyonların Uniform (heryerde aynı) bir konsantrasyon (derişim) meydana getirmek üzere dağılmaları (yayılmaları) olayı. Gaz molekülleri, aralarındaki çekim kuvvetlerinden kurtulmuş olup, aralarından geçerek kolaylıkla hızla difüze olurlar (yayılırlar). Sularda ise m oleküller birbirleri üzerinde serbestçe kayıp yuvarlanabilirler. F ak at aralarındaki çekim kuvvetleri onları birbirine yakın tu ta r ve ...

Devamını Oku »

DİFERANSİYEL KUTUSU

Aim. Diflerentialgehâuse (n), Fr. Boîte (f) du diffĞrentiel, İng. Differential gear. Diferansiyel motorlu araçlarda viraj üzerinde hareket ederken,tahrik miline bağlı tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan bir dişli takımı. Bu dişli, takım, bir kutu içinde, arka tekerlek millerinin önden gelen tahrik mili ile birleştiği yerde bulunur. Araç düz yolda giderken bu dişli takım her iki milinde aynı hızla dönmesini sağlarken, virajda ...

Devamını Oku »

Augusten Meydanı

Sultan Ahmed Câmii ile Ayasofya arasında kalan kısım idi. Burada ortada bir zafer takı vardı. Bu zafer takının altında ise “MİLİARUM” adı verilen ve batıya bağlanan yolların başlangıç noktasını gösteren altından yapılmış bir miltaşı bulunmaktaydı

Devamını Oku »

D İK İL İT A Ş ,

Aim. Obelisk (m), Fr. Obelisque (m), İng. Erect stone monument; obelisk. Eskiden bir zafer veya ölen birinin hatırasını yaşatmak için yere dikey olarak dikilen yekpare taşlar. Bunların üzerlerinde yazılar ve kabartmalar da bulunur. Tarihî ve arkeolojik kıymetler taşırlar. Bugün dünyanın önemli şehirlerinde pekçok dikilitaş vardır. Bunlar çeşitli devirlerde ayrı ayrı sebeplerle dikilmişlerdir. Herbirisi ayrı ebatta, ayrı şekilde ve ayrı kompozisyondadırlar. ...

Devamını Oku »

Arcadius Sütunu

Bugünkü Cerrahpaşa semtinde bulunur. Bizans devrinde Herolophes (Kurutepe) olarak ta anılan bu semtte İm p arato r Arcadius kazandığı bir zaferin hatırasına diktirmiştir. İm p arato r Arcadius’ un yaptırdığı bu sütundan doayı Arcadii F ormu (meyd an ı) diye isimlendirilmiştir. A rc ad iu s sü tu n u meydanın tam ortasında kalmaktaydı. Bugün evlerin arasında bulunmaktadır. Sütunun içinde ...

Devamını Oku »

D İK İŞ M A K İN A S I

Aim. Nâhmaschine (f), Fr. Machine (f) â coudre, İng. Sewing machine. Kumaş, deri, kâğıt gibi birbirine tutturulması istenen şeylerin dikilmesinde kullanılan el, ayak ve elektrikle çalışan makina. İlk makina, ağaçtan olup deri dikmek için yapılmıştır. Bu makinayı 1790 yılında imâl eden Thomas Saint patentini almıştı. A radan yarım aşıra yakın bir zaman geçtikten sonra, 1830 yılında Fransız terzi Barthelmy Thmonnier ...

Devamını Oku »
bool(false)