Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yazar Arşivi: Silent Door

SA’İD BİN ABDÜLAZlZ,

Tâbiînden büyük bir hadîs âlimi. Ebû Muhammed ve Ebû Abdülazîz künyelerinin olduğu rivâyet edilmiştir. 90 (m. 708) senesinde doğup, 167 (m. 783) tarihinde vefât ettiği söylenir. İbn-i Âmir ve Yezîd bin Mâlik’in huzûrunda Kur’ân-ı kerim okudu. Abdülazîz bin Suheyb, Zührî, Rebîa bin Yezîd edDımeşkî, Ismâil bin Ubeydullah bin Eb-ilMuhâcir, Bilâl bin Sa’d, Süleyman bin Mûsâ ve daha başka bir çok ...

Devamını Oku »

SA FVA N BİN SÜ LEYM ,

Tâbiînden tanınmış bir hadîs âlimi. Künyesi için Ebû Abdullah ve Ebû Hâris rivâyetleri vardır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 132 (m. 749) tarihinde Medîne-i münevverede vefât etmiştir. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. îbn-i Ömer, Enes bin Mâlik, Abdurrahmân bin Ganem, Ebû Ümâme bin Sehl, tbn-i Müseyyeb, Ebû Seleme bin Abdurrahmân, Atâ bin Yesâr ve daha başka büyük zâtlardan (r.anhümı hadîs-i şerif ...

Devamını Oku »

SA ’D BİN İBRAHİM »z -ZUHRI,

Tâbiîn devrinde Medine’de yetişen hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Sa’d bin Ibrâhim bin Abdurrahmân bin Avf ez-Zührî’dir. Babası Ibrâhim bin Abdurrahmân olup, Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen on kişiden biri olan Abdurrahmân bin Avf; Sa’d bin Ibrâhim’in dedesidir. Annesi Ümmü Gülsüm bin Sa’d’dır. Ebû îshak ve Ebû îbrâ- hîm künyeleri ile meşhûrdur. Eshâb-ı kirâmdan ba’zılan ile görüştü. ...

Devamını Oku »

SÂBİT BİN EŞLEM EL-BENAn I,

Tâbiî- nin, zâhid (dünyâya önem vermiyen), âbid (çok ibâdet eden) ve müttekilerinden (haramlardan sakınanlarından). Künyesi Ebû Muhammed’dir. 120 (m. 737) senesinde vefât etti. Hadîs ilminde sika ve emîn (güvenilir ve itimâd edilir) bir âlimdir. Basra’nın en büyük âlim ve râvilerindendir. Sâbit elBenânî, bir çok Sahâbîden (r.a.) hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Enes bin Mâlik, îbn-i Ömer, îbn-i Zübeyr, Şeddâd (r.a.) bunlardandır. ...

Devamını Oku »

RİB’I BİN HIRÂŞ (r.a .),

Tâbiînden meş- hûr bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Meryem’ dir. Doğumu bilinmemektedir. 104 (m. 722) senesinde, Ömer bin Abdülazîz’in vâliliği zamamnda, vefât etti. Üç kardeş idiler. Bunlar, Rib’î, Rebî’ ve Mes’ûd’dur. Namazım Humeyd bin Abdurrahmân bin Zeyd kıldırdı. Rib’î bin Hırâş, sağlığında, Şam’a geldi Câbiye denilen yerde Hz. Ömer’in hutbesini dinledi. Hz. Ömer, Hz. Ali, îbn-i Mes’ûd, Ebû Mûsâ, tmrân ...

Devamını Oku »

RECÂ BİN HAYVE,

Tabiinden büyük bir fakîh (İslâm Hukuku âlimi). Doğum tarihi bilinmemektedir. 112 (m.730) tarihinde vefât etti. Künyesi, Ebû Mikdâm ve Ebû Nasr şekillerinde bildirilmiştir. Nisbeti, Filistinî’dir (Filistinli). Aynı zamanda te’ sirli ve fasîh konuşan bir va’iz idi. Halife Süleyman bin Abdülmelik, ondan kendisine mektup yazmasını istemişti. Halife olmadan önce ve sonra Ömer bin Abdülazîz ile çok yakın dostlukları vardı. Sık sık ...

Devamını Oku »

REBÎ’ BİN ENES,

Tâbiînin tefsîr ve hadîs âlimlerinden. İsmi Rebî’ olup, el-Horasânî, el-Basrî, el-Bekrî, el-Hanefî lakâblanyla da taniıvr. Basra’nın Benî Hanife ve Benî bin Vâbil kabilesine mensuptur. Doğ n tarihi bilinmemesine rağmen,vefâtı 139 veya 140 (m. 757) seneleri olduğu rivâyet edilir. Sahâbe-i ki”” .nın büyüklerinden Abdullah bin Ömer, Câbir bin Abdullah, EÎnes bin Mâlik, Tâbiînden Hasan-ı Basri, Ebü’lÂliye’nin (r.anhüm) sohbetinde bulundu. Onlarla görüşüp ...

Devamını Oku »

REBlA BİN EBİ ABDURRAHMÂN,

Tâbiîn devrinin büyük hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Osmân’dır. Doğum târihi bilinmektedir. 137 im. 754) senesinde Enbar’da vefât etti. Babasımn ismi Ferrûh’tur. Irâk âlimlerinin yolunu tutmuş­ tur. Bu yolun özelliği bir işin nasıl yapılacağı, Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş ise, buna benziyen başka bir işin nasıl yapıldığı aramr bulunur. Bu iş de onun gibi yapılır. Eshâb-ı kirâmdan ...

Devamını Oku »

RÂBİ’A -I ADVİYYE

Tâbünin büyük hamm evliyâlanndan. Babası îsmâil’dir. Dünyâya düşkün olmaması ve ibâdetleri ile meşhûr olan bir hâtundur. 135 (m. 752)’ de Kudüs civannda vefât etti. Babası İsmail’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adım Râbi’a (dördüncü; koydu, babası Ismâil efendi çok fakir olduğundan Râbi’a doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzûn oldu. Efendisine ...

Devamını Oku »

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Emevî halifelerinin sekizindsi. Mervân’m torunudur. 60 (m. 679)’da ya’nî Hz. Muâviye’nin vefâtı yılında Medine’de doğdu. Babası Mısır vâlisi olunca, Mısır’a gittiler. Oğlunu Medine’ye tahsile gönderdi. Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ca’ fer Tayyar ve Saîd bin Mtiseyyib ve başka âlimlerden ders aldı. Babası ölünce amcası olan halife Abdülmelik bunu Şam’a getirdi. Kızı Fâtıma’yı buna verdi. 99 (m. 717)’ de amcası ...

Devamını Oku »

N ÂFİ’ BİN ÖMER EL-KUREŞİ

Büyük hadîs âlimlerinden. Doğum tarihi bilinmemektedir, 169 (m. 785) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerifler Sahîh-i Buhâri, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Ebî Dâvûd, Sünen-i Nesâî, Sünen-i îbn-i Mâce’ de mevcuttur. îbn-i Ebî Müleyke, Sa’îd bin Hassân el-Hicâzî, Sa’îd bin Ebî Hind, Abdülmelik bin Ebî Mahzûre, Ebû Bekir bin Ebî Şeyh es-Sehmî, Bişr bin Asım esSekafî ve başka zâtlardan (r.anhüm) hadîsi ...

Devamını Oku »

NAFÎ’ MEVLÂ İBN—I ÖMER

Medîne-i münevverede Tâbiîn devrinin meşhûr âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 117 (m. 735) senesinde vefât etti. Aslen Deylem’lidir. Abdullah îbn-i Ömer’in (r.a.) azâdlısıdır. Otuz yıl ona hizmet etmiştir. Ibn-i Ömer onu, katıldığı muharebelerden birisinde esir etmiştir. Medîne-i münevverede yetişip, büyümüştür. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde söz sâhibi idi. Çok hadîs-i şerif rivâyet etmiştir. Hadîs ilminde sika (güvenilir) ...

Devamını Oku »

N Â Fİ’ BİN ABDURRAHMÂN BİN EBÛ NÂİM

Yedi kırâat imânundan birincisi ve Medine’nin imâmı. Tebe-i tâbiîndendir. Künyeleri; Ebû Rûveym, Ebû Naîm, Ebû Abdullah Ebû’l-Hasan, Ebû Abdurrahmân el-Leysi’dir. tmâm-ı Nâfi’, Hz. Hamza’ nın yeminlisi olan Cavne bin Şuub-i Leysi’nin azatlı kölesiydi. Aslen Isfehânlı- dır. Takriben 70 (m. 689)’da doğdu. 169 (m. 785) târihinde Medine’de vefât etti. îmâm-ı Nâfi’ (r.a.), Medîneli Tabiînden yetmiş zevâttan ders aldı ve kırâat ilmini ...

Devamını Oku »

MÜVERRİK BİN MÜŞEMRİC el-IC Ll,

Tâbiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Mu’temir’dir. 105 (m. 723) tarihinde Irak’da vefât etti. Basralı veya Küfeli olduğu söylenir. Çok ibâdet eden mübârek bir zât idi. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Eshâb-ı kirâmdan ba’zıları ile görüşme saâdetine kavuştu. Hz. Ömer, Selmân-ı Fârisî, Ebû Zer, Ebûdderdâ, îbn-i Abbâs, îbn-i Ömer, Cündep bin Abdullah el-Beclî, Abdullah bin Ca’fer, Enes bin ...

Devamını Oku »

MÜSLİM BİN YESÂR

Tâbiînin büyük fakihlerinden. Çok ibâdet eden, dünyâya düşkün olmayan, kıldığı namazlardan büyük lezzet alan bir âlimdi, ismi Müslim bin Yesâr el-Basri el-Emevî, el Mekkı olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Beni Umeyye’ nin kölesi idi. Bir rivâyette ise Talha’nm (r.a.) kölesiydi. tbni Abbâs, îbni Ömer, Eb’ il-Eş’as Himrân bin Ebân’dan rivâyetlerde, Ubâdet-ebni Sâmit’ten (r.a.) ise mürsel olarak rivâyette bulunmuştur. Müslim bin Yesâr’dan ...

Devamını Oku »

M ÜNZİR BİN M ÂLİK,

Tâbiînin büyüklerinden. Adı, Münzir bin Mâlik bin Kuta’a, künyesi Ebû Nadra el-Abdî’dir. Basra’da yetişen âlimlerden olduğu için “el-Basrî” de denilmiştir. Eshâb-ı kirâm ile görüştü ve ilim aldı. Doğumu hakkında bir bilgi yoktur. 108 veya 109(m. 727) tarihinde, Hz. Hasan’dan önce vefât etti. Namazını, Hz. Hasan’ın kıldırmasını vasiyet etti, ömrü­ nün sonuna doğru felç olmuştu. Vefât jettiği zaman Hz. Haşan namazını ...

Devamını Oku »

M ÜCÂHİD BİN CEBR

Tâbiînin en meş- hûr âlim lerinden. Künyesi Ebu’lHaccâcdır. îbn-i Cübeyr ve Mahzûm kabilesine mensup olduğu için de Mahzûmî denilmiştir. 24 (m. 645) senesinde doğdu, 104 (m. 723) de Mekke’de namaz kıldığı bir sırada secdede iken vefat etti. Tefsir, hadîs, fıkıh ve kırâat ilimlerinde zamanının ileri gelen âlimlerinden olup, tefsir ilminde yüksek derecede idi. Bu sebeble tefsirde imâmdır denilmiştir. Mücâhid bin ...

Devamını Oku »

MÛSÂ K ÂZIM ,

Eshâb-ı kirâmın sohbetinde bulunmakla şereflenen T âbıîn devriTVlll yüVsek âlimlerinden ve evüyâmn’büyüklerinden. Oniki imâmın yedincisidir. Ca’fer-i Sâdık’ın oğlu, îmâm-ı Ali Rızâ’ mn babasıdır. Resûlullah efendimizin torunu olup, hazret-i Ali ile hazret-i Fâtım a’nın evlâtlarındandır. Hazret-i Hüseyin’in çocuklarından olduğu için “seyyid” dir. Asıl adı, Mûsâ bin Ca’fer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali Zeynel’âbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib’dir. ...

Devamını Oku »

MÜSÂ BİN TALHA (et-TEY M Î)

Tabiinin devrinde yetişen büyük fıkıh âlimlerinden. Adı, Mûsâ bin Talha bin Ubeydullah el-Kureşî et-Teymî’dir. Künyesi Ebû îsâ’ dır. Ebû Muhammed el-Medenî de denirdi Babası, Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen or kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah dır. Annesi, Halvet binti Ka’ka’ bin Saîcbin Zürâre’dir. Resûlullah efendimiz zamanında dünyâya geldi. İsmini Peygamberimiz koydu. Sonra Kûfe’ye yerleşti. Muhtâr-ı Sekâfî’nin ...

Devamını Oku »

MUHAMMED BİN YÛSUF İSFEHÂNİ

Tebe-i tâbiînin âlim ve râvilerinden. İbâ­ dete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâ- lâmn nzâsı için olmayan herşeyinden el çekmişti. Çok büyük evliyâdan olmasına rağmen, kendisini büyüklerden başkası tanımazdı. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Ez-Zâhid, elÂbid lakâblan ile tanınırdı. Aslen İsfehanlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlim tahsili için uzun zaman Mekke’de bulundu. Basra’da ve değişik yerlerde ikâmet etti. Tanındığı yerden kaçmanın yollarım arardı. Geceleri ...

Devamını Oku »