Arnauld Aîlesî

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Arnauld aîlesî , 16. yüzyılda Auvergne’den
Paris’e gelen küçük soylu Fransız ailesi.
Özgür irade ve kader konusunda aykırı
görüşler öne süren Katolik akım Jansencilikle
ve Port-Royal de Paris ve Versailles
yakınlarındaki Port-Royal des Champs’daki
Jansenci gruplarla kurduğu yakın ilişki ile
tanınır.
La Mothe senyörü Antoine Arnauld’nun
oğlu ve ailenin kurucusu olan Antoine
Arnauld (1560-1619) Paris’te doğdu. Hitabet
yeteneği güçlü bir avukat olarak tanınan
Arnauld, 1594’te Paris Üniversitesi’nde
Cizvitlere karşı bir dava açtı. Bu dava
sırasında yaptığı konuşma daha sonra “Arnauld’lann
ilk günahı” olarak nitelendirildi:
Çünkü bu konuşma bir bakıma Cizvitlerin
Arnauld ailesine düşmanlığının ilk nedeniydi.
Antoine Arnauld ile Catherine Marion
de Druy’nin 20 çocuklan oldu, ama bunlann
10’u küçük yaşta öldü. Hayatta kalan
çocuklannın biri dışında hepsi, değişik biçimlerde
Port-Royal(*) manastırı ile ilişki
kurdular. Arnauld’nun dul eşi, 1629’da
Port-Royal de Paris’de rahibe oldu ve
1641’de burada öldü.
Amauld’nun 10 çocuğundan en ünlüleri,
17. yüzyıldaki Jansenci Fransız ilahiyatçılanmn
öncüsü,. Büyük Arnauld’ olarak da
bilinen en küçük oğlu Antoine Arnauld(*)
ile Mere Angelique adıyla tanınan ve başrahibe
olarak kiliseyi Versailles yakınlarındaki
Port-Royal des Champs’dan Paris’e taşıyarak
burayı Jansenciliğin merkezi yapan
Jacqueline-Marie-Angeliqüe Arnauld(*) ve
Mere Agnes adıyla tanınan, iki kez Port-
Royal’in başrahibesi olan Jeanne-Catherine-
Agnes Arnauld idi(*).
Arnauld’nun hayatta kalan en büyük oğlu
Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674) önce
devlet hizmetine girdi. Ama 1620’de Jansenciliğin
kurucularından, Saint-Cyran başkeşişi
Jean Duvergier de Hauranne(*) ile dost
oldu, onun etlasiyle dindışı uğraşlanndan
uzaklaştı. 1646 dolaylannda, Antoine Le
Maistre ile öteki yeğenlerinin, Port-Royal
des Champs’da daha önce kurduğu çileci
topluluğa katıldı. Arnauld d’Andilly’nin
Fransız sarayı ile bağlantısı, özellikle siyasal
bakımdan Jansenciler arasmda ona önemli
bir ağırlık sağladı. Şair de olan d’Andilly,
ayrıca dinsel metinler çevirdi ve Saint-
Cyran başkeşişinin Lettres chretiennes et
spirituelles (1645; Hıristiyanlık ve Ruhanilik
Üzerine Mektuplar) adh kitabını yayımladı.
Memoires’*ı (Anılar) 1734’te basıldı. Arnauld
d’Andilly’nin kızlanndan beşi Port-
Royal des Champs’da rahibe oldu.
Robert’in küçük kardeşi Henri Arnauld
(1597-1692) kilise yaşamını seçerek diplomatik
görevden aynldı. Angiers piskoposluğuna
kadar yükseldi. Jansenci akımın yol
açtığı dir sel çatışmalarda, Jansencilerin yanında
yer alarak önemli bir rol oynadı.
Mere Angelique ve Mere Agnes’ten başka,
Antoine Arnauld’nun dört kızı daha
Port-Royal’de rahibe oldu. Bunlardan en
ünlüsü olan Catherine Arnauld (1590-
1651), kraliyet danışmanlanndan Isaac Le
Maistre ile evlendi, ama kocasının ölümünden
sonra o da manastır andını içerek
Port-Royal’e girdi.
Catherine’in en büyük oğlu Antoine Le
Maistre (1608-58), dünya işlerinden elini
çektikten sonra Saint-Cyran başkeşişinin
ruhani rehberliğini kabul etti. Onun yol
göstericiliği ile, erkek kardeşlerinden ikisi
ve başkaları ile birlikte, yaklaşık 1638’de
Port-Royal des Champs’da solitaires (münzeviler)
adıyla Jansenci bir grup kurdu.
1656 başlannda Fransa’da Jansencilik karşıtı
hareket güç kazanınca, Le Maistre,
amcası Antoine Arnauld ve Port-Royal’de
yaşayan filozof Blaise Pascal ile birlikte,
saklanmak üzere Paris’e gitti. Pascal’ın Les
Provinciales (1656-57; Taşra Mektuplan)
adh yapıtının hazırlanmasına yardımcı oldu;
bu kitap, Jansenci görüşleri nedeniyle Paris’te
İlahiyat Fakültesi tarafından yargılanan
Arnauld’yu savunan bir dizi mektuptan
oluşuyordu.
Catherine Arnauld’nun dördüncü oğlu ve
Antoine Le Maistre’in en küçük erkek
kardeşi Isaac-Louis Le Maistre de Sacy
(1613-84), Saint-Cyran başkeşişinin öğrencisi
ve müridiydi. 1649’da papaz oldu. Jansenciler
arasında ruhani bir rehber olarak
büyük saygınlık kazandı. Ama en çok
Nouveau Testament de Mons (Mons Yeni
Ahiti) adıyla bilinen Yeni Ahit çevirisi ile
ünlendi (1667). Pascal ile yazışmalanndan
bazı bölümler Erıtretien avec M. de Sacy
(M. de Sacy ile Konuşmalar) adlı kitapta
toplanmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.