Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ARİZONA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

ABD’yi meydana getiren eyaletlerden biri. Ülkenin güney batısında dağlık bir bölgedir. 295.000 km2lik bir alana ve 3 milyonun üzerinde bir nüfusa sahipir. Fiziki coğrafya bakımından iki bölgeye ayrılır: Üstü düz ve yanlan dik tepelerin, volkanik dağ kalıntılarının ve büyük kanyonların bulunduğu Colorado platosu (2000- 3500 metre yükseklik) ile çöl düzlüğü üzerinde birbirinden kopuk dağların yükseldiği güneydeki havza ve otlak kesimi. Eyaletin başlıca özelliği ku rak ve çölsü görünümüdür. Başlıca gelir kaynaklarını bakır, altın, gümüş çinko ve kurşun madenleri ile sulamayla yapıla pamuk, meyve, sebze ve yem bitkileri ziraati me? dana getirir. Şehirleşme oranı % 80’dir. Başşehri Pho nix’tir. Arizona, İspanyol-Meksika uygarlığın izlerini taşıyan eyaletlerdendir. Kızılderililer ey let topraklarında geniş fakat çorak sahalarda tc
şta gelen limanlarındandır. Târihi ka kıtası keşfedildikten sonra Avrupa hızla bu kıtada koloniler kurmaya baş- 36’da Arjantin’e gelen İspanyollar bu- >s Aires olarak bilinen yerde ilk koloni
Harpten sonra general olan Juan Domingo Peron kendine kuvvetli bir pozisyon hazırlamayı başarmış ve 1946 Şubatında Arjantin Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Eşi Eva Duvarte de Peron’un yardımıyla enerjik ve sert bir idâre kurmayı başararak, zamânında, siyâsî desteğini silâhlı kuvvetlerden al
i dünyânın ve maddenin dâimî olmasının olmadığını ispât etmişler ve Aristo’nun iincesini çürütmüşlerdir, ılâk bilgisi: Aristo, ahlâk bilgisinde İlmî ğin yeri olmadığını söylemiştir. Pratik ola- zîletin ne olduğunu bilmek yerine, iyi bir in- nanın önemi” üzerinde durmuştur, ııh: Psikolojide Aristo, rûhu, vücûdun şek- ak,.yâni cisim olarak târif etmektedir ve rû- adîm olduğunu ve başkasına geçtiğini (te- ) iddiâ etmektedir. Bütün bu rûhun cisim ol- vc kadîm olduğu iddiâsı ve tenâsüh nazari- günümüzden önce İmâm-ı Gazâlî tarafından, nüzde de müsbet ilim tarafından çürütül- ir. iilim: Aristo, tabiat bilgilerinin târifi ve sı- ıdırılmasındaki çalışmaları ile bilinir. Bu ko- daki bilgisi ve metodu dikkati çekmektedir, ıttaki türlerin tanınması ve târif edilmesi ko- nda başarılı olmuştur. Kendisi ve okulu tabi- limlerinin ayrı bir ilim kolu olarak kurulma- sağlamıştır. Mantık: Mantıkta Eflâtun’un yolunda de- etmiştir. Aralarındaki fark, Eflâtun gerçeği larda, Aristo ise nesnelerde aramıştır. O, ger- düşüncenin formlarının (sûretlerinin) aynı anda hakîkatinin de formları olduğunu kabûl iştir. Daha da ileri giderek formal mantığı muştur. Kendisinin bu konuda yaptığı deği- ik her şeyi münâkaşa alanına itmesidir. Bu, bâ- embol ve değişkenlerin kullanılması sonucu- doğurmuştur. Modern sembolik mantığın nü- in i teşkil eden değişkenlerin kullanılm ası, sto’dan alınmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.