Anasayfa » wiki » Aristeides

Aristeides

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Aristeides (ü. 2. yy), günümüze ulaşan en
eski apoloj ilerden Hıristiyan îmanı için
Savunma adlı belgenin yazan, ilk Hıristiyan
apolojistlerden Atinalı filozof. 4. yüzyıl
tarihçisi Kaisareialı Eusebios’un verdiği bilgilere
göre Aristeides Apologya*sim ya
Roma imparatoru Hadrianus’a (hd 117-138)
ya da ardılı Antoninus Pius’a (hd 138-161)
adamıştır. Aristeides’in ilkel ve genel türdeki
bu savunması, Athenagoras’m ve Tertullianus’unki
gibi 2. yüzyılın sonlannda ve 3.
yüzyılın başlannda ortaya çıkan daha kişisel
ve edebi savunmalann öncüsüydü.
Aristeides’in Apologya*sı putperest bir
filozofun görüş açısıyla, yaradılıştaki uyum
tartışması ile başlar ve Stoacı filozoflar gibi
yaradılıştan ve evrenin korunmasından sorumlu
Kutsal Varlık ile ilişki kurar. Aristeides
böyle bir varlığın sonsuz, yetkin, ölümsüz,
her şeyi bilen, insanoğlunun babası ve
kendine yeterli olması gerektiği sonucuna
vanr. Sonra da Hıristiyanlık öncesi insan
ırkım tann düşüncelerine ve dinsel uygulamalanna
göre üç sınıfa ayınr. Aristeides’e
göre, Babillilerle (Kaldealılar) Mısırlılann
da dahil olduğu barbarlar, evreninin öğelerine
ve hayvanlara tapınmaları nedeniyle;
Yunanlılar, rezaletleriyle tannlıktan tümüyle
uzaklaşan insan biçimli tannlan nedeniyle;
Museviler de (her ne kadar tektannlı
ülküleri, Yaratıcı’ya olan inançlan, dâhi
peygamberleri, yüksek ahlaki değerlere ve
toplum bilincine sahip olmalanyla saygıyı
hakediyorlarsa da) meleklere ve yüzeysel
törenlere aşm bağhhklan nedeniyle yetersizdirler.
Her şeyi Oğul ve Kutsal Ruh
yoluyla yaratan gerçek bir tann düşüncesine
sahip olanlar yalnızca Aristeides’in “yeni
ulus” olarak adlandırdığı Hıristiyanlardır.
Hıristiyanlann Tann’ya inançlan, ölüleri
dirilteceğine ve bundan sonraki yaşamı
sağlayacağına inandıklan İsa’nın emirleri
üzerine kurulu yüksek ahlaki bir yaşam
biçimi olarak ortaya çıkar. Yeni dinin yüce
amacı kadısında fazlasıyla etkilenen Aristeides,
Hıristiyan topluluğunun hayırseverliğini
vurgulamış ve sayılan az da olsa
Hıristiyanlann Tann’ya yakanlanyla, dünyanın
sürmekte olan varoluşunu ve kurtuluşunu
haklı çıkardıklannı savunmuştur.
19. yüzyılın sonlannda, Aristeides’in uzun
süre kaybolduğu düşünülen Apologya*sının
Ermeniceye ve Süryaniceye çevrilmiş parçalan
ele geçmiştir. Ardından, ortaçağ Hıristiyan
efsanelerinden Barlaam ve Josaphat’m
anlatıldığı bir yapıtta tam bir Yunanca
çevirisinin de bulunmasıyla, Aristeides’in
özgün metni sonunda yeniden ortaya çıkanlmıştır.
Yapıtın J. R. Harris (1893) ve The Ante-
Nicene Fathers (İznik Öncesi Babalar) derlemesinde
D. M. Kay tarafından (1924)
yapılmış iki İngilizce çevirisi vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.