Ankara Savaşı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ankara Savaşı, Osmanlı Padişahı I. Bayezid
(Yıldırım) ile Timur arasında, Ankara’
mn Çubuk Ovasında yapılan savaş (28
Temmuz 1402). Tarihteki en kanlı meydan
savaşlarından biri olan ve OsmanlIların
yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Savaşı, OsmanlI
Devleti’nin parçalanmasına ve Fetret
Devri (1402-13) olarak bilinen bir iktidar
boşluğu döneminin yaşanmasına yol açtı. I.
Bayezid İstanbul kuşatmasını sürdürürken,
bir yandan da Anadolu birliğini sağlamak
amacıyla çeşitli savaşlara girişmişti. Karamanlılara
karşı kazanılan Akçay zaferiyle
(1398) Konya, Niğde, Karaman ve Develi
Ösmanlılann eline geçmiş, Sivas hükümdan
Kadı Burhaneddin’in öldürülmesiyle Sivas,
Tokat, Kayseri ve Aksaray Osmanlı egemenliğine
girmişti (1399). Aynı yıl Memlûk
sultanı Berkuk’un ölümünden ve yerine
çocuk yaştaki Nasıreddin Ferec’in geçmesinden
yararlanan I. Bayezid, Malatya’yı
Memlûklardan aldı. Dulkadiroğullannın
elinde bulunan Kâhta, Divriği, Behisni
(Besni) ve Darende kaleleri de Osmanlılara
geçti. Osmanlı sınırlan böylece doğuda
Orta Fırat’a dayanmış oluyordu.
Öte yandan, Türkistan ve İran’da güçlü bir
devlet kuran Timur, kendini İlhanhlann
vârisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri
sürmekteydi. Timur’un saldırılarıyla topraklannı
yitiren Celayir sultanı Ahmed ile
Karakoyunlu Kara Yusuf Osmanlılara sığınınca,
Bayezid ile Timur arasında mektuplaşma
başladı. Bayezid, Timur’un, Kara
Yusuf ile Sultan Ahmed’in geri verilmesi
yolundaki isteğini kabul etmedi. OsmanlIlara
gözdağı vermek isteyen Timur, Bayezid
tarafından topraklan ellerinden alman Anadolu
beylerinin de kışkırtmasıyla Sivas,
Halep ve Şam’ı ele geçirdi (1400). Timur’un
Bağdat’a yönelmesi üzerine Bayezid, Temmuz
1401’de doğuya ilerleyerek Timur’a
bağlı Mutahharten’in egemenliğindeki Erzincan
ve Kemah’ı istila etti. Bu gelişme iki
hükümdann arasını iyice açtı. Bayezid’e bir
elçi gönderen Timur, Kemah’ın Mutahharten’e,
Anadolu Beylikleri’nden alınan yerlerin
de sahiplerine geri verilmesini, Kara
Yusuf un teslim edilmesini ve Ösmanlılann
kendisine bağlanmasını istedi. Bayezid’in
Timur’un bu isteklerinin hiçbirini kabul
etmemesi savaşın gerekçesi oldu.
Timur, 1402 başlannda Gürcistan’da yeniden
büyük bir ordu topladı; Erzincan,
Kemah ve Sivas üzerinden Ankara’ya gelerek
kenti kuşattı. Ama Bayezid’in Tokat
üzerinden Ankara’ya doğru yaklaştığını haber
alınca, kuşatmayı kaldırarak Çubuk
Ovasına çekildi. Fillerle desteklenen ordusu
Bayezid’inkinden daha kalabalık ve askeri
malzeme bakımından daha güçlüydü. On
dört saat süren savaşın başlannda üstün
görülen Osmanlı ordusu Karatatarlarla eski
Anadolu Beylikleri’ne bağlı askerlerin Timur’un
saflarına katılmasıyla güç durumda
kaldı. Savaş, Timur’un lehine döndüğü
sırada, I. Bayezid’in oğullarından Süleyman
Çelebi, Mehmed Çelebi ve Sadrazam Çandarlı
Ali Paşa kuşatmayı yararak kaçmayı
başardılar. Uç yüz kişi kalıncaya kadar
çarpışan Bayezid ise sonunda tutsak düştü.
Ösmanlılann Ankara Savaşı yenilgisi, OsmanlI
Devleti’nin parçalanarak Anadolu’da
I. Murad dönemindeki sınırlanna çekilmesine,
devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin
50 yıl kadar gecikmesine, Anadolu
Beylikleri’nin yeniden kurulmasına ve Osmanlı
tarihinde Fetret Devri olarak bilinen
yaklaşık on bir yıllık bir iktidar boşluğu
döneminin yaşanmasına yol açtı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.