ali münşi

ali münşi

OsmanlI Saray hekimlerinden. Hayâtı hakkında fazla bilgi olmayan Ali Münşî, Bursa’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Bur-salı Ali Efendi adıyla tanınır. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Bursa’daki Yıldınm Bâyezîd Dârüşşifâsında Mevlevi hekimlerden Ömer Şifâ Dede’den tıp tahsîli yaptı. Bâzı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İstanbul’da tıp alanındaki mahâretleriyle kısa zamanda üne ulaştı ve saray hekimliğine tâyin edildi. Daha sonra Galata Sarayı Hastalar Dâiresi Başhekimliğine atandı. Birçok yabancı dil bilen Ali Münşî Genç yaştayken İstanbul’da vefât etti (1733).

Ali Münşî, tıp alanında birçok eser yazmıştır. Bunlardan bâzıları şunlardır: 1) Cerrahnâme:
Hastalıklarla ilgili olan eserin nüshaları Süleymâ-niye (Halet Efendi, Nr. 751) ve Nûruosmâniye (Nr. 3545) Kütüphânelerinde vardır. 2) Bidâat-ül-Müb-tedî: Alfabetik sıraya göre ilaçların tarif ve terkipleri anlatılan eserin nüshaları Süleymâniye Kü-tüphânesi (Hamidiye Nr. 1006) ve Nûruosmâniye Kütüphânesinde (Nr. 3465) bulunmaktadır. Eserde aynca maden sulannm şifâ özelliklerinden bahsedilir. 3) Kitâb-ı Mûnsiht Tercümesi, 4) Kurâ-dat-üI-Kimyâ, 5) Risâle-i Panzehir. 6) Risâle-i Fevâid-i Nârcil-i Bahrî.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.