ALİ BİN MÜSHİR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hadîs ve fıkıh âlimlerinin
meşhurlarından. Tebe-i tâbiînden olup,
künyesi Ebü’l-Hasen el-Kûfî’dir. Doğum
tarihi bilinmemektedir. 189 (m. 805ı senesinde
vefât etti, ilim öğrenip hadîs rivâyet
ettiği âlimler, Ismâil bin Ebî Halid, Yahya
bin Saîd, Hişâm bin Urve, Ibn-i Cüreyc,
Imam-ı A’meş ve bazı muhaddislerdir.
Zamanın âlimleri tarafından ilimdeki
üstünlüğüyle methedilen Ali bin Müshir
(r.a ı hadîs-i şerif ilminde hafız idi. Yani yüzbin
hadîs-i şerifi râvileri ile birlikte ezbere
bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerifler Kütüb-i
sitte denilen meşhur altı hadîs kitabında
yer almıştır. Kendisinden, Hasen bin Rebi’,
Beşir bin Âdem, Zekeriyya bin Adî, Ismâil
bin Halil ve daha çok sayıda hadîs âlimi
hadîs-i şerif rivâyet etmiştir.
Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden
bazıları:
“Şüphesiz ki ölen kimse, dirinin
ağlaması yüzünden azâb görür.”
“B ir kimse din kardeşinin satışı
üzerine satış yapmasın, din kardeşinin
dünürlüğü üzerine dünür de gönd
erm esin . A ncak k en d isin e izin
verilirse o başka.”
“Şüphesiz ki fi’len yapmadıkça
yahûd söylemedikçe, Allahü teâlâ
ümmetimin gönüllerinden geçen şeyleri
onlara bağışlamıştır. ”
Enes bin Mâlik’den rivâyet ettiği hadîsi
şerifte O’nun şöyle buyurduğunu nakletti:
“Birgün Resûlullah (s.a.vı aramızda idi.
Biraz sonra bir miktar uyudu. Sonra
gülümsiyerek başını kaldırdı. Biz, gülmenizin
sebebi nedir yâ Resûlallah” dedik. “A«
önce bana bir sûre indirildi” buyurdu.Arkasından şunu okudu: “Rahman ve
Rahîm olan Allahü teâlânın adıyla:
Gerçekten biz sana K evser’i verdik. O
halde Rabbin için namaz kıl, Kurban
kes! Sana düşmanlık eden yok mu! İşte
ebter (soyu kesik: odur!..’’ Sonra “K evser
nedir bilir misiniz?” buyurdu. Biz
Allahü teâlâ ve Resûlü bilir” dedik. “O
Rabbimin bana vadettiği bir ecirdir.
O’nun üzerinde pekçok hayır vardır.
O bir havuzdur, kıyamet gününde
ümmetim O’na gelecektir, kabları yıldızların
sayısıncadır. ”
“K albinde hardal tanesi kadar
iman olary hiçbir kimse Cehennem e,
•kalbinde hardal tanesi kadar tekebbür
bulunan hiç kimse de Cennete giremez.

“Koğucu Cennete girem ez.”
Bilhassa Küfe âlimlerinden olmak
üzere çok hadîs rivâyet etmekle tamnan Ali
bin Müshir, Musul’da ve sonra da el-Cezire’
ye bağlı bir şehirde kadılık yapmıştır. Bu
kadılık vazifesi sırasında gözlerinden
rahatsızlandı. Daha sonra gözleri görmez
oldu. Kadılığı bırakıp Kûfe’ye döndü.
Ömrünün sonuna kadar Kûfe’de yaşadı.
1) el-A’lâm, cild-5, sh. 22
2) Tehzib-üt-tehzib, cild-7, sh. 383
3) Tezkirat-ül h uf faz, cild-1, sh. 290
4) el-Menhel-ül azb-ül mevrûd, cild-3, sh. 131
5) Şezerat-üz-zeheb, cild-1, sh. 325
6) Miftah-iis seâde, cild-2, sh. 259
7) Tehzib-ül esma vel-luga, cilt-1, sh. 351


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.