Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

AKLIN, ZEKÂNIN, ANLAYIŞIN ARTMASI VE HAFIZANIN KUVVETLENMESİ İLE İLGİLİ HASSALAR HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER

Resûlüllah (S..V.) Efendimiz bir gün amcası oğlu Îbni Abbas (R.A.) Hazretleri’ne şöyle buyuruyor: — Hafızanın kuvvetlenmesi için sana bir şeyden haber vereyim mi? Veya sana bir şey öğreteyim mi? — Evet, Ya Resûlâllah! diyor. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor : «Bir leğen içine za’feranla, Fâtiha sûresini sonuna kadar, Mülk sûresini sonuna kadar, Haşir sûresini sonuna kadar, Vâ- kıa sûresini sonuna kadar yazar, sonra o leğene zemzem suyundan veya yağmur suyundan ya da deniz suyundan doldurur, seher vaktinde aç kamına içmek üzere üç miskal ağırlığında süt ve on miskal ağırlığında bal, on miskal de şeker katarsın. Bunu böyle yapıp içtikten sonra, her rek’atinde elli defa Fâtiha, elli defa da Kul Hüvallahü Ehad okumak üzere iki rek’at namaz kdarsm. Sonra da oruçlu olarak sabahlarsm. Üzerinden kırk gün geçmeden geniş hafıza kuvvetine sâhib olursun..» îbni Abbas hadîsi rivâyet’ettikten sonra dedi ki: Peygam- ber’in (S.A.V.) buyurduğu gibi yaptım. Netice de yine O’nunbuyurduğu gibi oldu. Ancak bu, yaşı altmıştan aşağı olanlar içindir. îmam Zührî diyor ki: Ben de bu rivâyet uyarınca su hazırlayıp içtim; aynen Îbni Abbas (R.A.) Hazretleri’nin dediği gibi netice elde ettim. îmam Zührî ayrıca bunu yazıp kendi çocukları için de hazırlardı. el-Âsım (rahmetullahi aleyh) diyor ki: Bu tavsiyeyi kendim için uyguladım, ki o zaman elli beş yaşında bulunuyordum. Üzerinden bir ay geçmeden kendimde anlatamıyacağım nisbette bir hafıza kuvveti başladı. Aynı rivâyetlere Havass-ı Kur’ân’da da yer verilmiştir. Hazret-i Ali (R.A.) diyor ki: «Kur’ân (daha çok) beşer beşer âyet olarak inmiştir. Kim onu bu iniş ölçüsüne göre ezberlerse, unutmaz. Ancak En’âm sûresi böyle inmemiştir.»445 Halid bin Dinar diyor ki; Ebu’l-Âliye bize şu tavsiyede bulundu: «Kur’ân-ı Kerîm’i beşer âyet şeklinde ezberleyin. Çünkü Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz Kur’ân’ı Cibrîl-i Emîn’- den beşer âyet şeklinde telâkki ederdi.» Aynı hususu Süyûtî el-îtkan adlı kitabında belirtmiştir.44* îmam Gazâlî, HAVÂSS-I KUR’ÂN adlı kitapta diyor ki: «Kim bütün ilimlerin inceliklerini ve belirgin taraflarını hıfzetmek istiyorsa, tertemiz bir kap içine RAHMÂN sûresinin başından beş âyeti, Kıyâmet sûresinin 16., 17. ve 18. âyetlerini ve BÜRÛC sûresinin en son iki âyetini yazsın. Sonra da üzerine Zemzem suyu dökerek yazılan yazıları suda eritsin ve böylece onu çocuğuna ya da her duyduğunu hafızasında tutmak isteyen birine içirsin. Bu âyetlerin bereketiyle ne duyar ve ne işitirse onu artık hafızasında tutabilir. Bu, birçok defalar tecrübe edilmiştir.»447 îmam Kelbî (rahmetullahi aleyh) anlatıyor : «Benim bir oğlum var idi. Bir türlü Kur’ân-ı Kerîm’i ezber liyemiyordu. Ne kadar bir parça ezberlese akabinde onuunuturdu. Bir gece rü’yamda birisi bana şöyle tavsiyede bulundu: Bir kap içine ER-RAHMÂN ALLEME’L-KUR’ÂN âyetini tâ VE’Ş-ŞECERU YECÜDÂN’a kadar; LÂ TUHARRÎK Bî- Hî LlSÂNEKE LÎ-TA’CELE BÎHÎ âyetini tâ SÜMME ÎNNE ALEYNÂ BEYÂNEHÛ’ya kadar ve BEL HÜVE KUR’ÂNÜN MECÎDÜN FÎ-LEVHÎN MAHFÛZ âyetini yaz ve sonra kabın içine Zemzem suyu dök. Onu çocuğuna içir. (Allah’ın izniyle) Kur’ân-ı Azîm’i ezberler. Onun bu tavsiyesini aynen yerine getirdim. Ondan soma oğlum her duyduğunu hafızasında tutmaya başladı ve muvaffak oldu. Bunun üzerine Allah’a ham- dettim.»448 Yine bir nice defa tecrübe edilen âyetlerden biri de, KALEM sûresidir. Temîmî (rahmetullahi aleyh) diyor ki: Bu sûrenin bir çok hususiyetleri vardır. Onlardan biri şudur: Bir kimse hafızasının zayıflığından şikâyetçi ise veya çok ince ve derin ilimleri okuyup öğrenmek istiyorsa, bu sûreyi ağaçtan ma’mul bir çanağa ya da bardağa nakşedip madenî uçlu bir kalemle yazsın. Ancak bunu nakşedip yazan kimse temiz ve oruçlu olmalıdır. Yazı işini bitirdikten sonra çanağı kaldırıp yukarıya doğru yükseltecek ve onunla amel etmek istediğinde tatlı bir su ile o yazıları silecek ve ağzı tükrükle ıslak olduğu halde içecek. Yalnız ne var ki kullanacağı tatlı su, güneş görmedik olacak. Hekîm Yusuf (rahmetullahi aleyh) diyor ki: Şüphesiz bu suda şifâ vardır, özellikle çocukların güzel konuşması, ihtiyaçların karşılanması, ince ve derin ilimlerin tahsil edilebilmesi için kullanıldığı takdirde çok yararlıdır. îşte bu belirttiğim husus —Allah’ın izniyle— hem erkeklere, hem de kadınlara birtakım menfaatler sağlar. Selmân’m (RA.) Peygamber’den (SA.V.) naklettiği hadîste buyuruluyor ki: «Kim ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’yi za’feranla yedi defa sağ elinin ayasına yazıp her defasında yalarsa, artık hiçbir şeyi unutmaz olur. Melekler de onun için istiğfar eder.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.