Ağaç Taşlayan Bir Çocuğun Sorguya Çekilmesi:

Ağaç Taşlayan Bir Çocuğun Sorguya Çekilmesi:

Râfi’ b. Amr der ki : «Ben, gocukken, Ensârrn hurma ağacım taşlar-

dım.

Ensârî, beni tutup Peygamber Aleyhisselâma götürdü.

Peygamber-Aleyhisselâm, bana : «Çocuğum! Onlann hurma ağaçlarım niçin taşladın?» diye sordu.

(Yâ Resûlallâh! Acdım, yemek için taşladım!) dedim.

(Sen, bir daha taşlama! Altlarına düşenlerden al, ye!

Allâh, seni doyurur ve suvanr,) buyurduktan sonra, t aşımı sığadı ve : (Allâhım! Kamını doyur!) diyerek bana düâ etti. (Tiıjaiâ – Sünen, c. 3, s. 584, Îbn4 Mâce – Sünen, c. 2, s. 771).

Dört Yahudi Aliminin Peygamberimize Yolsuz bir üüküm

Verdirmeğe Kalkışmalara :

Yahudî âlimlerinden Kâ’b b. Esed, îbn-i Salûba, Abdullâh b. Surya, Şe’s b. Kays birbirlerine : «Haydi, Muhammed’e gidelim. Olabilir ki, onu, dîninde bir fitneye, bir tuzağa düşürebiliriz.

Nihâyet, o da, bir beşerdir, şaşardır.» diyerek Peygamberimizin yanına geldiler.

«Yâ Muhammed! Sen, iyi bilirsin ki : Bizi»*, Yahudüerin âlimleri, Eşraf ve Ululanyız.

Biz, sana tâbi olursak, Yâhudüer de, tâbi olurlar. Onlar, bize aylan hareket etmezler.

Yalnız, bizimle kavmimizden bâzılan arasında bir ihtilâf ve husûmet

var.

Biz, onlarla olan muhâkememizi sana getirsek, sen, onlar aleyhine, bizim lehimize hüküm versen de, sâna îmân etsek, sem tasdik etsek olmaz mı?» dediler.

Peygamberimiz, onlann bu arzusunu yerine getirmekten kaçındı.

Yüce Allâh, bu hususta indirdiği âyetlerde şöyle buyurdu :

«Sen, onlann aralarında, Allâh’m indirdiği veçhile hükmet!

Onların keyiflerine uyma!

Allah’ın Sana indirdiği hükümlerin bir kısmından Seni sapıtacaklar diye onlardan sakın !

Eğer, onlar, yüz çevirirlerse, bil ki, Allâh, günahlarının yalnız şu biri yüzünden bUe, kendilerini mutlâka musibete uğratmak istiyordur.

İnsanlardan bir çoğa, muhakkak ki, Allah’ın emrinden dışan çıkanlar gürûhudur.

Onlar, hâlâ câhiliyet devrinin o kötü hükmünü mü arıyorlar?!

îmânım yakîn derecesine ulaştıran Ur kavim nazarında Allâh’dan daha güzel hüküm veren kim var? (Mâide: 49-50)» (17).

! . .

Yahudi Alimlerinin Becm Cezası Hakkında Peygamberimizi

Yanıltmağa Çalışmaları :

Yahudî âlimleri, Beytül Midras’ta toplanmış bulunuyorlardı.

Yahudîlerden bir erkekle bir kadın zinâ etmişti.

Yahudîler : «Bu adamı ve kadım Muhammed’e gönderiniz.

Bunlar hakkmda nasıl hüküm verileceğini ona sorunuz bakalım?

Eğer, onlar hakkmda sizin yaptığınız gibi, Elyaf’tan örülmüş, katrana bulanmış bir kamçı ile dövüldükten sonra yüzlerinin karalanmasına, sonra da, iki merkebe yüzleri ters olarak bindirilmelerine hiikiim verirse, ona tâbi olunuz.

Çünki, o, bir hükümdâr demektir.

Kendisini tasdik ediniz.

Eğer, onlar hakkmda recm cezâsı tatbik edilmesine hüküm verirse, bir Peygamberdir!

Onun, elinizdekini, önünüzdekini çekip almasından sakınınız!» dediler.

Bunun üzerini Peygamberimizin yanına geldüer: «Yâ Muhammed! Bu adam, evlendikten sonra bir kadınla zinâ etti.

Bunlar hakkmda hükmünü ver!» dediler.

Peygamberimiz, kalkıp Beytül Midras’a kadar gitti. Yahudîlerin âlimleri de, oraya gelmişlerdi.

Peygamberimiz : «Ey Yahudî cemâati! Âlimlerinizi yanıma çıkarınız!» buyurdu.

Abdullâh b. Surya’yı, Ebû Yâsir b. Ahtab ve Vehb b. Yahûzâ üe birlikte çıkardılar.

«İşte bunlar, âlimlerimiz!» dedfler,

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*