ABDURRAHMAN ŞEREF ;

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

devlet adamı,
târihçi ve Osmanlı Devletinin son vak’anüvisti.
1853’te İstanbul’da doğdu. 1925’te öldü. İlk tahsiline
Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp
Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873’te Mekteb-i
Sultâniyi yâni Galatasaray Lisesini bitirdi.
Mahrec-i Aklâm adlı mektebe umûmî târih hocası
oldu. Bu vazifesinden sonra da Mekteb-i Sultânîde
ve Muâllim Mektebinde umûmî târih hocalığı
yaptı.
Daha sonra Mülkiye Mektebine müdür oldu.
Burada genel coğrafya, Osmanlı târihi, İslâm târihi,
istatistik ve ahlâk dersleri okuttu. Sonra da Dârülfünûna
devletler târihi hocası oldu. Pekçok yerde
hocalık ve müdürlük vazîfeleri yaptıktan sonra,
Defter-i Hakânî Nezâretine, A’yân meclisi üyeliğine,
Maârif Nâzırlığma tâyin edildi. İki defâ
Maârif Nâzın oldu. Bu vazifesinin yanında telif
edilen eserleri tetkik komisyonu üyeliği, vak’anüvistlik,
Târih-i Osmânî Encümeni Reîsliği ve A’yân
Heyeti ikinci reîsliği gibi vazifeler verildi.
Birinci Dünyâ Savaşından sonra İttihat ve Terakkî
hükümeti iktidârdan çekilince yeni kurulan
Müşir İzzet Paşa kabinesinde önce Posta ve Telgraf
Nâzırı sonra da Devlet Şûrâsı başkanı oldu. Sâlih
Paşa kabinesinde önce vekâleten sonra da asâleten
Maârif Nâzırlığı yaptı. Sâlih Paşa istifâ edince
açıkta kaldı. Kuvay-ı Milliye İstanbul’a gelip A’yân Heyeti

kaldırılınca, Abdurrahmân Şeref’in
a’yân üyeliği sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük
Millet Meclisinin ikinci seçim devresinde,
1923’te İstanbul Milletvekili oldu. Ankara’ya gidip
Kızılay’a başkan seçildi. Milletvekilliği sırasında
hastalandı ve İstanbul’a döndü. 1925’te öldü.
Mezarı Edimekapı’dadır.
Devlet adamlığından ziyâde târihçiliği ile meşhûr
olan Abdurrahmân Şeref, sâliseden bâlâya
kadar bütün rütbeleri kazanmıştı.
Eserleri şunlardır:
Fezleke-i Târihi Düvel-i İslâmiye (İslâm
Devletleri târih özeti), Târih-i Devlet-i Osmâniye,
Fezleke-i Târih-i Devlet-i Osmâniye, Zübdetül-Kısâs,
Târih-i Asr-ı Hâzır (Yaşadığımız asrın
târihi), Harb-i Hâzırın Menşei (Birinci Dünyâ
Harbinin sebeplerine dâirdir), Sultan Abdülhamîd-i
Sâni’ye Dâir, Târih Muhasebeleri, Umûmî
Coğrafya-yı Umrânî, İlm-i Ahlâk ve İstatistik,
Lütfî Târihi’nin sekizinci cildini hazırlamış
ve Târih-i Osmânî Encümeni ve Türk Târih
Encümeni mecmûalarında pekçok makaleleri neşredilmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.