ABDULLAH BİN MUHAMMED el- BELHÎ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

, Hadîs âlimi ve târihçi. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Sûre bin Muhammed bin İbrâhîm el-Belhî olup künyesi, Ebû Ali’dir. Belh’de doğmuş olup doğum târihi tesbit edilememiştir. Uzun müddet Bağdad’da kalmıştır. 295 (m. 907) de vefât etti. Mekkî bin İbrâhim el-Belhî, Ali bin Muhammed el-Hanzâlî, Abdtissa- med bin Hassân el-Mervezî, İbrâhim bin Şemmâs es-Semerkandî, Assâm bin Yûsuf el Kâdî ve daha birçok âlimden ilim öğrenmiş ve rivâyette bulunmuştur. Ebû Bekir bin Ebî’d-Dünyâ, Mûsâ bin Hârun ve bir çok âlim de ondan ilim almışdır. Muhammed bin Muhalled O’nun sika (sağlam, güvenilir) bir râvi olduğunu söylemiştir. Büyük bir muhaddis olan Abdullah bin Muhammed aynı zamanda hâfizdır. Ya’nî yüzbin hadîs-i şerifi sened ve râvileriyle bilen bir zâttır. Bunun yanında önemli bir târihçidir. Kitâb-ül i’lel ve Kitâb-üt târih isimli iki eseri vardır. Abdullah bin Muhammed el-Belhî* Ali bin Muhammed, Ebû Ca’fer er-Râdî Hişâril bin Urve’den, o da babasından, o da Hz. Âişeden rivâyetle Resûlullah (s.a.v.) “Secde-i sehv, namazdaki her noksanlık ve ziyâdelikten dolayı bir cezâdır”, buyurdu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.