Anasayfa » wiki » ABDULLAH BİN HUBEYK

ABDULLAH BİN HUBEYK

Evliyanın büyüklerinden. Çok ibâdeti ve dünyâya düşkün olmaması ile tanınırdı. Aslen Kûfe lidir. Antakya’da ikâmet etti. Fıkıh ve tasavvufta Süfyân bin Sa’îd es-Sevrî’ye tâbi idi. Süfyân-ı Sevrî’nin (r.a.) talebeleri ve büyük âlim Yûsuf bin Esbât’m sohbetinde bulundu. Helâl yemeye çok dikkat ederdi. Pek kıymetli sözleri vardır. Hadîs-i şerîf de rivâyet etmiştir. Buyurdular ki: “Kim, Allahü teâlânın rızâsı için nefsini ayıplarsa, Allahü teâlâ onu gazâbından korur.” “Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek, tâatm, ibâdetin tadını kalbden siler.” “Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Âhıret saâdetini harâb eden şeyler için üzül. Yarın sana fâide vermiyecek şey için sevinme.” “En fâideli korku, inşam, günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana, boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lâzımdır.” “Kalbime uygun gelmiyen, içime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim.” “İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek kadar öğreniniz.” Tâbiînden birisi şöyle derdi: “Allahım! Sen istemeden de veriyorsun.. Allahım! Senden azametini ve yüceliğini kalbime koymanı, bana sevgini ihsân etmeni, diliyorum.” Başka birisi ise: “Yâ Rabbi! Kalbimi, senin sevgin ve korkunla doldur” derdi. a. Âbidlerden (çok ibâdet eden) ba’zısı şöyle demişlerdir: “Ey insanlar! Kalbleri- nizi Allahü teâlâyı anmakla diriltiniz, O’ nun korkusu ile doldurunuz, sevgisiyle nurlandınnız, O’na kavuşma arzusu ile neşelendiriniz. Biliniz ki, O’na olan sevginiz nisbetinde yükselir, niyetinizin güzelliği ile nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi (nefsinizin arzu ve isteklerini) terk ile, amellerinizi temizlersiniz.” “Allahü teâlânın sevgisiyle dolup taşanların güzel âdetlerinden bınsi de, gece ve gündüz, Allahü teâlâyı kalb ve dil ile çok anmalarıdır. Ancak, kalbin zikretmesi daha üstündür.” Haydere bin Ubeyde anlatır: Ziyâret için âbidlerden birinin yanma gitmiştik. Ona, “Kendini nasıl buluyorsun?” deyince: “Günâhı çok, iyilikleri az, yolculuğu uzun bir kimse olarak buluyorum.” Yanında, hatırlıyabildiğin kadanyle ne azığın var diye sorduk. O da: “Kul olmam hasebiyle, Rabbimin emrettiklerini yapmam, O’nun af ve mağfiretinden ümidim, tek sermâyemdir” dedi. Abdullah bin Hubeyk, bir gün Feth bin Şehraf ile karşılaşınca, ona şu nasîhatta bulundu: “Ey Horasanlı! Şunlara dikkat et. İnsana zarar bunlardan gelir. Gözünle harama bakma. Dilinle yalan söyleme. Kalbinde, müslüman kardeşine hased ve kin tutma, iyi şeyleri arzu et ve iste, şer ve kötü olan şeyleri arzu etme. Eğer bu dört şeye iyi sâhip olmazsan, sonunda bedbaht bir insan olursun.” Yine o, şöyle bildirdi: “Allahü teâlâ Mûsâ’ya (a.s.) “Ahmak olanlara kızma. Gammın, üzüntü ve kederin çok olur” diye vahyetti. Huzeyfe el-Mer’aşî, Abdullah bin Hubeyk’e şöyle dedi: “İnsan, dünyâyı sevip dururken nasıl felâh bulur. İnsan en iyi ameline bile güvenmemelidir. Fakat cenâb- ı Haktan da ümid kesmemelidir.” Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden ba’zısı: “Kişinin mâlâya’nîyi (boş, fâidesiz şeyleri) terk etmesi, onun müslümanlı- ğının güzelliğindendir” “Ebû Hüreyre (r.a.) rivâyet etti. Birisi Resûlullaha (s.a.v.) gelerek: “Yâ Resûlallah! Dünyâlık elde etmek gâyesi ile gazâya giden kimse için ne buyurursun?” diye sordu. Resûlullah efendimiz “Onun için ecir (sevap) yoktur” buyurdular. Ebû Hüreyre (r.a.) bu durumu Eshâb-ı kirâm arasında anlattığı zaman onlar, “Belki sen bunu Resûlullah efendimizden iyi anlamadın” dediler. Bunun üzerine Ebû Hüreyre hazretleri tekrar Resûlullahın (s.a.v.) yanma döndü ve bu hususu sordu. Resûlullah efendimiz: Üç kerre, “Onun için ecir yoktur” buyurdular.” % Nu’mân bin Beşir (r.a.) rivâyet etti, “Kıyâmetin önü sıra, ba’zı fitneler ortaya çıkar. O zamanda kişi, mü’min olarak sabaha çıkar, kâfir olarak akşamlar. Mü’min olarak akşamlar, kâfir olarak, sabahlar. Bir topluluk, ahlâklarım, az bir dünyâlık karşılığında satarlar” Enes bin Mâlik’den rivâyet etti. Birisi Resûlullaha (s.a.v.) geldi. “Yâ Resûlullah! Kıyâmet ne zaman?” diye sordu. Resûlullah efendimiz, “Kıyâmet koptu (kabûl et). Onun için ne hazırladın?” diye sordu. O zât: “Fazla bir şey hazırlamadım. Fakat ben, Allah ve Resûlünü seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz: “Senin için tahmin ettiğin vardır• Sen sevdiğin ile berâbersin” buyurdu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.