Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ABDULLAH BİN BÜREYDE,

Tâbun
devrinin hadîs âlimlerinden. îsmi Abdullah
bin Büreyde bin Hasîb el-Eslemî’dir.
Künyesi “Ebû Sehl”dir. el-Mervezî, Merv
kadısı, el-Eslemî lakâblan ile taranmaktadır.
14 (m. 635; tarihinde Kûfe’de Hz. Ömer’
in halifeliği zamamnda doğdu. Basra’da
yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin
edildi ve 115 (m. 7071 tarihinde orada vefât
etti.
Abdullah bin Büreyde, Tâbiînin sika
(güvenilir; râvilerinden olup, hadîs ilminde
büyük bir âlimdir. O, Eshâb-ı kirâm’dan
Abdullah îbn-i Mesûd ile görüşmüştür.
Ebû Hâtem ve diğer âlimler O’nun sika
(güvenilir; olduğunu bildirdiler. îmam-ı
Vekî’ diyor ki, “Abdullah’ın ikiz kardeşi
Süleyman ondan daha çok övülmüştür ve
hadîs bakımından en sahîh olan odur
demişlerdir”. O, babasından, îbn-i Abbâs’
tan, îbn-i Amr’dan, Abdullah bin Amr’dan,
îbn-i Mesûd’dan, Abdullah bin Muğfel’den,
Ebû Musa el-Eş’ari’den, Ebû Hüreyre’den,
Hz. Âişe’den, Semre bin Cündeb’den, Hz.
Muaviye’den, Mugire bin Şu’be’den, Da’fel
bin Hanzala’dan, Beşir bin Ka’b’dan,
Hamîd bin Abdurrahman el-Himyeri’den,
Ebûl-Esved Dûeli’den, Hanzala bin Ali elEslemî’den,
îbn-i Müseyyeb’den, îmrân bin
Hüseyin’den, Yahya bin Ya’mer’den ve
diğer bir çok hadîs âlimlerinden hadîs-i
şerif rivâyet etmiştir. Ondan da Beşîr bin
Muhâcir, Sehl bin Beşîr, Sev’âb bin Utbe,
Huceyr bin Abdullah, Hüseyin bin Zekvân,
Hüseyin bin Vâkıdil-Mervezî, Dâvûd bin
Vâkıdil-Mervezî, Dâvûd bin Ebil’-Furat ve
iki oğlu Sahr ve Sehl, Said bin Ceriri, Mâuriye
bin Abdülkerim es-Sekafî, Mukâtil bin
Hayyâm, Merv Kâdısı Hüseyin bin Vâkıd,
Sa’d bin Ubeyde, Abdullah bin Atâ elMekkî,
Ebû TSbe Abdullah bin Müslim el•
Mervezî, Ebu’l-Münib Abdullah bin
. Abdullah el-Atakî, Osman bin Gıyâs, Ali
bin Süveyd bin Mencuf, Kâtâde, Kehmesbin el-Hasan, Mâlik bin Mugul, Muharrib
bin Dessâr, Mutrul-Veräk, Velid bin Sa’
lebe gibi bir çok âlimler hadîs-i şerif almış­
lardır. Kendisinden, çok kimseler ilim
öğrenmiştir.
Rivâyet ettiği hadîs-i şerifte Peygamberimiz
(s.a.v.ı, “B en sizi (Islâmın ilk
zamanlarında; kabirleri ziyaretten
w en etmiştim. Artık onları ziyaret
edin.” buyurdular.
1) el-A’lâm cild-4, sh. 74
2) Tehztb-ut-tehzîb cild-5, sh. 157
3) Mizânül-l’tidal cild-2, sh. 396
4) Tezkiratül huffâz cild-1, sh. 102
5) Tabakat-ı İbn-i S a’d cild-7, sh. 22

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.