ABDÜLKADİR FEYYÜMİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Mısır’da ye Şâfiî mezhebi âlimlerinin büyüklerinden.
Abdülkâdir bin Muhammed el-Feyyûmî’dir.
ğum târihi bilinmemektedir. 1613 (H. 1022)te
sır’da vefât etti. Şemseddîn-i Remlî’den ve zı
nının diğer âlimlerinden din ve fen ilimlerin
renip bunlarda söz sâhibi oldu. İlmi ve fazîle
meşhûr oldu. Bir çok kitap yazdı. Evliyâ aras
yüksek bir derecesi olan Abdülkâdir Feyyûmî.
lahü teâlânın zât ve sıfatlarına âit bilgilerde 3
sek mârifet sâhibiydi.
Eserleri:
1) Şerhü’l-Minhâc; İmâm-ı Nevevî’nin IV
hâc kitabına yazdığı büyük şerhtir. 2) Şerh
Behce, 3) Şerhü’n-Nüzhe: Matematik ilmine
irdir. 4) Şerhu’r-Ruhbiyye: Ferâiz (miras hu
ku) hakkında yazılan ve Ruhbiyye diye meşl
olan manzûmenin şerhidir. 5) Metnü’l-Lem’
Şerhu Metni’l-Muknî: Matematik ve cebir ili
lerine dâirdir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.