Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

A R N A V U T L U K

R N A V U T L U K
Fizîkî Yapı Yüzey şekilleri: Arnavutluk dağlık bir ülke alup, yarıdan fazla bölgesinin yüksekliği 1000 metreyi geçmektedir. Alplerin uzantısı olan Dinar Alpleri, Arnavutluk’ta önemli bir yer kaplar. İç tarafta dağlar arasında vâdiler bulunur. Batıya doğru gittikçe dağlar yüksekliklerini kaybederler. İç Amavutluk’un kenar dağları kalkerlerden meydana gelmiştir. Dağların en yüksek yeri Korab olup 2750 metredir. En önemli akarsulan Drina ve Semendi’dir. Bu ırmaklar Yugoslavya topraklarından çıkarlar, Arnavutluk’tan Adriya Denizine dökülürler. İklim Arnavutluk küçük bir ülke olmasına rağmen arâzi yapısının çeşitliliğinden dolayı farklı iklim bölgelerine sâhiptir. Başlıca üç farklı iklim tipi görülür: Birincisi; güney kesimlerde yer alan kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak Akdeniz iklimidir. İkincisi; kuzey ve iç kısımlarda görülen nemli iklimdir. Üçüncüsü ise; kuzeydoğu kesimlerinde görülen, yazları yağışlı ve ılık, kışları sert ve kurak geçen Alp iklimidir. Nüfus ve Sosyal Hayat Dil: Arnavutluk dili, Hint-Avrupa dil âilesine mensuptur. Eski İllirya dili, fakirliği sebebiyle Amavutluk’u hâkimiyeti altına alan bir çok ülke dilinin te’siri altında kalarak zenginleşti. Arnavutluk dilini zenginleştiren diller; Yunanca, Latince, Türkçe, Slav ve Roma dilleridir

Nüfus: Arnavutluk halkının tamâmı aynı ırktandır. Ahlâk yapısı ve alışkanlık yönüyle birbirlerine bağlılıkları halkının ortak özelliklerinden- dir. Halkın bir kısmını Yunan, Romen, Bulgar ve Türkler teşkil eder. Dil olarak Latince, Yunanca, Türkçe ve Slavik Romanca konuşulur. Arnavutluk halkı iki gruba ayrılır : Gheg ve Tosk. Gheg olan halkın çoğunluğu Müslümandır. İkinci Dünyâ Harbine kadar halkının % 80’i Müslüman, % 20’si Hıristiyan idi. Komünist idârenin tahakkümü altına girdikten sonra dînî inanç ve yaşayışları yasaklandı. Böylece halk dinlerinden koparıldı. Yeni nesiller dinsiz olarak yetiştirildi. Bütün dînî ibâdethâneler kapatıldı. İki bin câmi ve mescit ve yüze yakın kilise yakılıp yıkıldı. Sâdece Tiran’da Etem Bey Câmii ile Jirakostra’daki câmi yıkılmadı. Bunlar ise, dinsizlik propagandası için müze olarak kullanıldı. Tabiî Kaynakları Arnavutluk topraklarının üçte biri ormanlarla kaplıdır. Akdeniz kıyısındaki düzlükler makiliktir. Arnavutluk’ta üç binden ziyâde bitki türü çeşitli sânayilerde ve tıpta kullanılır. Sayıları azalan yabâ- nî hayvanlar koruma altına alınmıştır. Dağlık topraklan mâden kaynakları bakımından zengindir. Düşük kaliteli linyit kömürü, petrol ve doğal gaz önemli enerji kaynaklarıdır. Ayrıca, krom, nikel, bakır, demir, kurşun, kükürt, çinko boksit yatakları da vardır. Ekonomi 1925 ve 1939 yıllannda ekonomik olarak İtalya’ya bağlıydı. 1938- 1944 yıllan arasında zirâat ve endüstri zayıfladı. 1945-1955 yılları arasında hükümet, zirâatin kuvvetlenmesi için çalışmalar yap
Arnavutluk’ta bulunan Sakal-ı şerif Câmii.
Alman Kimyacı rrıearıcn KeKuıe, oenzen için aşağıdaki yapıyı teklif ettikten sonra aromatik bileşikler diğer bileşiklerden yapı bakımından fark- landırılmıştır. Kekule’nin bu görüşünü diğer kim- yâcılar da geliştirdi; altı karbon atomu ve altı hid
A R N A V U TLU K
ARNAVUTLUK
DEVLETİN ADI…….Arnavutluk Sosyalist Halk ………………………………………………………..Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ………………………………. ………… …..Tiran NÜFÛSU…………………………………3.300.000 (1991) YÖZÜLÇÜMÜ…………………………………28.748 km* RESMÎ DİLİ………………………………………Arnavutça DÎNİ………………………………. % 70 Müslüman, % 30 ………………………………….katolik, protestan ve ateist PARA BİRİMİ………………………………………………Lek
Balkan yarımadasının en küçük devleti. Doğusunda ve kuzeyinde Yugoslavya, güneydoğusunda Yunanistan, batısında İon ve Adriya denizi bulunur. 42°39′-39°38′ kuzey enlemleri ile 19°16′- 21°04′ doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye 340 km, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 kilometredir. Târihi Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleşen İlliryalılann torunlarıdır. İl- lirya M.Ö. 167 yılında Romalılar tarafından zap- tedildi ve 500 yıl Romalılar tarafından yönetildi. Ancak bu bölgenin iç kısımlarında yaşayan İllir- yalılar, Romalıların baskılarına uzun müddet karşı koydular. İşte bunlar, Roma İmparatorluğunun 395 ’te parçalanmasından sonra Arnavutluk ve Arnavut adlarını aldılar ve Doğu Roma İmparatorluğunun bir parçası oldular., 1468 yılında Osmanlılar Am avutluk’u zaptettiler ve uzun müddet burayı idâreleri altında bulundurdular. Osmanlı Devletinin âdil idâresin
idâresinden ayrıldılar. Ancak tam müstakil olmayıp, büyük devletlerin kontrolü altında kaldılar. Birinci Dünyâ Savaşından sonra 1925’te cumhûriyet ilân edildi. Ancak cumhurbaşkanı olan Zoğu, 1928’de cumhûriyeti krallığa dönüştürdü. Bu sıralarda bir ekonomik krize girdi ve nihâyet İkinci Dünyâ Savaşında İtalyanlar tarafından işgâl edildi. 1944 yılında, komünistler hükümeti kontrol altına alarak, komünist bir idâre kurdular. 1961 yılına kadar Rusya ile sıcak münâsebetlerde bulundular. 1961’de Rusya ile bağlılıklarını keserek Çin ile anlaştılar. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. Ancak son yıllarda Çin ile de yakınlıklarını dondurdular. Daha sonra Yugoslavya ve bâzı Avrupa ülkeleriyle ticârî ve diplomatik münâsebetler kurdular. 1976 Aralık ayında kabûl ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhûriyeti adını aldı. Devlet başkanlığına Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca Getirildi. 1985’te Enver Hoca’nın ölümü üzerine Emek Partisi genel sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı da oldu. 31 Mart 1990’da yapılan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşalık başladı. Bunun üzerine çok sayıda halk ülkeden göç etti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.