Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

A R K E O LO Jİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

. Eski zamanları, bü- in âbidelerine ve maddî kalıntılarına bakarak in- îleyen, târihe yardımcı olan bir bilim dalı. Yu- ancadaki arkhaios, eski ve logos, bilim kelime- rinden gelir. Arkeolojinin inceleme sâhasına her rlü san’at eserleri, şehir kalıntıları, âbideler ve çe- tli eşyâlar girer. Bu malzemelere dayanarak es- çağlarm târihini canlandırmaya çalışır. Arkeolojinin temeli, insan tarafından yapılış elle tutulan her eseri inceleyerek, herbiriyle in- nlık târihinin bir safhasını ortaya çıkartmaktır, keologlar, bu incelemeleri esnâsmda filoloji, tronoloii ipnir»;; —f— – – v
dajlarla toprak yüzeyinin metodlu bir şekilde ti ranmasıdır. 2. Kazı : Eski arkeologlar sâdece eşyâ an makla yetinirlerdi. Simdi ise bölgenin târihî ince lemesi yapılmaktadır. Kazı ile üzerinde çalışıla bölgenin yerleşme alanlan, mezarları, kuyuları temel hendekleri ortaya çıkarılır. 3. Buluşların teknik incelenmesi: Bu safhad ele geçen eşyânın üslûb ve estetik incelenmes yapılarak, yapıldığı yer ortaya çıkarılır. Günü müzdeki en son teknik buluşlardan da (radyoakti vite) faydalanarak, bulunan eşyânm yapılış senesi ve yeri tespit edilmektedir. 4. Kalıntıların korunması : Yeryüzüne çı- kanlan bir çok eşyâ ışık, ısı ve iklim şartlannm tesiriyle hemen bozularak dağılmaktadır. Bunun önüne geçmek için, temizleme ve restorasyon atölyelerinde, kimyevî bâzı işlemler sonucu bunlar muhâfaza altına alınmakta ve böylelikle eski eserler korunabilmektedir. Arkeolojik çalışmaların başlangıç târihi bilinmemekle berâber, insanoğlu, çok eski devirlerden beri geçmişini incelemeye başlamıştır. Rö- nesansta arkeolojik çalışmalar sanat târihi ile berâber mütâlea edilir şekilde gelişmiştir. Fransız Caylus ve Alman Winckelmann, arkeolojiyi ilgi çekici ilim hâline getirmiştir. Winckelmann, aynı zamanda arkeoloji ilminin kurucusudur. K.O. Mül- ler adındaki Alman arkeolog, eserlerin metotlu olarak nasıl inceleneceğine dâir ilk defâ çok esaslı kâideler ortaya koymuştur. M üller’e göre eserler yapıldıkları çağlara, kullanma maksatlarına göre; bundan başka cinslerine göre de tasnif edilmelidir ki, eserin mâhiyeti tam olarak anlaşıla- bilsin. Bu görüşleriyle Müller, arkeolojinin gelişmesinde yeni adımlar atmıştır. Arkeolojinin en çok tekâmül ettiği çağ on dokuzuncu asrın sonu ile yirminci asnn başı olmuştur. Ön Asya’da kullanılan çivi yazısının okunması, hiyeroglifin çözülmesi; eski medeniyetlere alâkanın artmasına sebep olmuştur. M ısır’da ve Mezopotamya’da başlayan kazılar da Orta Asya medeniyetlerini ortaya çıkartmıştır. Bu bölgede kazılar yapan Alman, Fransız, İngiliz arkeologların ortaya çıkardıkları saraylar, tapınaklar, kitaplıklar ve yazılı belgeler, Yunan sanatının eski çağlardan kalma yegâne medeniyet eseri olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.