A M R İB N İ A S

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Eshâb-ı kirâmın meşhûrların- dan. Büyük kumandan. İsmi Amr bin As, künyesi Ebû Abdullah ve Ebû Muhammed’dir. Annesi Nâbiga binti Hârmele’dir. Peygamber efendimizin doğumundan bir kaç sene sonra Mekke’de doğdu. 664 (H. 43)te M ısır’da vefât etti. 630 (H. 8)da Mekke’nin fethinden altı ay önce Hâlid bin Velîd ile Medine’ye gelerek Müslüman oldu. Hazret-i Ebû Bekir ve hazret-i Ömer’in de yer aldığı üç yüz kişilik ordunun başında kumandan olarak Zât-üs-Selâsil Gazâsma gönderildi. Mekke fethinde ve Huneyn gazâsında bulundu. Peygamber efendimiz tarafından Ummân vâliliğine tâyin edil
di. Hiç azlolunmadı. Hazret-i Ebû Bekir’in halifeliği zamânında mürtedlerin (dinden dönenlerin) yola getirilmesinde büyük kahramanlıklar gösterdi. Hazret-i Ebû Bekir tarafından Şam’ın fethine gönderildi. Başkumandan Hâlid bin Velîd’in idâresinde ce- reyân eden Yermük Muhârebesinde büyük kahramanlıklar gösterdi ve Şerahbil ile berâber ordunun sağ kanadını idâre etti. Yermük Muhârebesi, İslâm ordusunun zaferiyle bitti. Amr ibni As, Ecnâdin’de Rum ordusunu bozguna uğratarak bütün Ürdün ve Filistin’i zaptetti. Hazret-i Ömer’in halifeliği sırasında Filistin vâliliğine tâyin edildi. Daha sonra Mısır’ın fethi için vazifelendirildi. Mısır’ı feth edince, oranın vâliliğine tâyin edildi. Amr bin As, M ısır’ı feth ettikten sonra, Kuzey Afrika’ya yönelerek, Trablusgarb ve Siyre’yi feth etti. Hazret-i Osman za- mânma kadar Mısır vâliliği vazifesinde kalan Amr ibni Âs, hazret-i Osman’ın müşâviri oldu. Hazret-i Muâviye’nin halifeliği sırasında yeniden Mısır vâlisi oldu. Ömrünün sonuna kadar bu vazifede kaldı. 664 (H. 43)te 93 yaşındayken Mısır’da vefât etti. Cenâ- ze namazını oğlu Abdullah kıldırdı. Mukattam mevkiine defn edildi. Müslüman olduktan sonra bütün ömrünü İslâm dînini yaymak için savaş meydanlarında geçiren Amr ibni Âs, orta boylu, cesûr, edîb ve belîğ idi. Çok fasîh bir Arapça ile Kur’ân-ı kerîm okurdu. Akıllı, bilgili, siyâsette usta ve asker bir sahâbî olan Amr bin Âs, askerî dehâsı yanında, devlet idâresinde de dâhi idi. Mahkemelerin tanzimi, vergi toplanması gibi işlerde büyük başarıları görülmüştü. Fustat şehrinde ilk minâreli câmiyi yaptırdı. Kâhire ile Kızıldeniz arasında on dokuz kilometrelik bir kanal açtırarak Hicâz bölgesine gemilerle yiyecek şevketti.
Amr bin Âs, Resûlullah efendimizden çok ha- dîs-i şerîf rivâyet etti. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Amr ibni Âs için buyurdular ki: “Amr ibni Âs, Ku- reyş’in sâlihlerindendir.” “Allah’ım, Amr ibni Âs’a rahmet et, zîrâ o hem seni seviyor hem de Resûlünü.” Amr ibni Âs anlatır: Resûlullah bana; “Elbiseni giy, silâhını kuşan ve bana gel.” diye haber gönderdi. Gittiğimde; “Seni asker üzerine göndermek isterim. Allahü teâlâ sana selâmet ve ganimet versin ve çok sâlih mal ile dön.” buyurdu. Ey Allah’ın Resûlü! Ben mal, para için değil, İs- lâma olan rağbet ve arzumdan Müslüman oldum dedim. “Ey Amr, sâlih mal, sâlih kimsede ne güzeldir.” buyurdu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.