A D L İY E K O M İS Y O N U

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Alm. Justizkom mission, Fr. Commission des tribuneaux, İng Commission of justice. Adlî işlerle ilgili meclis Mahkemeler teşkilatında, üyeleri Adalet Bakanlı ğı tarafından seçilen, bir başkan ile en fazla döı üyesi bulunan ve ağır cezâ mahkemesi merkezin de, en yüksek dereceli hâkimin başkanlığında ku rulan, hâkimlerden müteşekkil heyet, Encümer Cumhuriyet Savcısı bu encümenin tabiî üyesidiı Adâlet Bakanlığına bağlıdır. Bu komisyon, adi teşkilâtta hâkim ve savcılar icrâ müdürü ve yar dımcıları dışında kalan me’murlarm atama, nâ kil, disiplin cezâsı verme gibi özlük işlerini v kanunlarda belirtilen diğer görevleri yerine getiril Adâlet komisyonu: TBMM’de adâletle ilgi li kânun teklif ve tasarılarını inceleyerek gene kurula sunan komisyon. Adâlet komisyonu, kâ nunların hazırlanmasında hizmet gördüğü gibi ad lî yönden incelenmesi gereken bir çok konulard
Osmanlı Devletinin so zamanlarınd kadıların yetiştirildik Medreset-ül-kudc (kâdılar Mektebi)’ı içinden bir görünü;
Yeni Rehber Ansiklopedisi 172
I
ADNAN MENDERES
da görüş ve teklif beyân etmektedir. 6 Kasım 1982 târihli yeni Anayasa ile Senato kaldırıldığı için Adâlet komisyonu sâdece Millet Meclisinde görev yapar. Adlî âmir: Askerî suçlarda tahkikât işlerini yapan, ilk ve son tahkikâtın açılmasına karâr veren, cezâları (ölüm, tard ve ihraç cezâları hâriç) infâz eden ve refâkatlerinde askerî mahkemeler kurulması kanunen mümkün olan komutan, muadili makamlar ve üstleri. Barışta Genel Kurmay Başkanı, harpte başkomutan en yüksek adlî âmir olup, diğer komutanlara adlî âmirlik yetkisi verebilirler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.