A B D U L L A H B İN A B D Ü L M U T T A L İB

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın babası. Babası Abdülmuttalib (Şeybe)dir. Annesi Fâtıma binti Amr’dır. Babasının onuncu oğludur. Yaklaşık olarak 553 veya 546 yılında doğdu. Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay önce vefât etti. Babası Abdülmuttalib o devirde Mekke hâkimiydi. Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp, tâmiri esnâsında, on erkek çocuğa sâhib olduğunda birini kurban etmeyi adamıştı. Arzusu gerçekleştikten sonra, gördüğü bir rüyâ üzerine adağını hatırladı. Kurban edilecek oğlunu belirlemek maksadıyla oğulları arasında kurâ çekti. Ku- râ Abdullah’a çıktı. Abdülmuttalib, Medîneli bir Arrâf (kâhin) tarafından teklif edildiği üzere, o günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve getirtti. Abdullah ile develer arasında kurâ çekti. Kurâ Abdullah’a çıkınca, deve sayısını on adet arttırdı. Develerin sayısı yüze ulaşınca, kurâ develere çıktı. Bunun üzerine yüz deveyi kurban ederek çok sevdiği oğlu Abdullah’ı kurtardı. Peygamber efendimiz hazret-i İsmâil’i ve babası Abdullah’ı kastederek; “Ben iki kurbanlığın oğluyum.” buyurmuştur.
ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
Abdullah bin Abdülmuttalib akranları arasında çok sevilen ve yakışıklı bir gençti. Onun alnında bir nûr parlardı. Bu nûr, Muhammed’in aleyhisselâm nûruydu. Hazret-i Âdem’den beri bütün dedelerinden ve babalarından intikâl ederek gelen bu nûr en son Abdullah’a erişmişti. O nûra sâhib olabilmek için zamânın nice zengin ve nâmuslu kızları ona evlenme teklif etmişlerdi. Bu maksatla uzak memleketlerden gelenler bile vardı. Bu nûr, Zühre oğullarının efendisi Vehb’in kızı Âmine’ye nasîb oldu. Abdullah bin Abdülmuttalib evliliğinden kısa bir müddet sonra ticâret maksadıyla yaptığı Şam seyâhati dönüşünde Medîne’de babasının dayıları olan Adî bin Neccâr oğulları yanında bir ay hasta yattıktan sonra Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay kadar önce vefât etti. Orada defnedildi. Mescid-i Nebî’nin Bâb-üs-Sıddîk kapısı hizâsından, 500 metre kadar uzaklıkta bulunan kabir, mescidin 1976’da genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Abdullah’ın doğum târihi ve vefât ettiği zaman kaç yaşında olduğuna dâir çeşitli rivâyetler vardır. Hazret-i Abdullah ve Âmine, İbrâhim aley- hisselâmın dînine göre ibâdet ederlerdi. İslâm âlimlerinin ekserisinin bildirdiğine göre Allahü teâlâ Peygamberimize lütuf ve ihsân olarak vedâ haccında anne ve babasını diriltti. Zâten mü’min olan anne ve babası, Peygamberimize îmân ederek O’na ümmet oldular.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.