yemeğini arzulayan zavallı örümcek

Boğaz boğma kavgada yabanarısı, örümceği, saldırı vaziye¬ti almaya: yani arkaya doğru yükselmeye zorlar. Çünkü kavga sırasında örümceğin altında kalan arı (büyük resim) kanatlarına
yaslanarak karnını büker ve ancak bu durumda, ta-rantulanm kamının alt ta¬rafına iğnesini saplayabi¬lir. Bazen ilk saldırıyı ya¬pan örümcek, uzun, kıv¬rık zehir dişleriyle arının kamını deşer (küçük re¬simler). Bazen de kavga galibi olmadan sona erer: Örümcek tarafından ısırıl- dığı halde iğne¬sini saplayabi- len an, kötü¬rümleştirdiği avının korkunç dişleri arasında can verir. Kav¬gayı an kaza¬nırsa, avını sü¬rükleyerek uy¬gun bir yere gömer. arayıp taramak zorundadır. (Bu nedenle uzun duyargalarının koku alıcılarını, ön ayakla­rında bulunan küçük fırçalar yardımı ile temizlemek için sık sık durarak, muhtemel kurbanının yuvasını sınırlayan ağın tellerine rastlayıncaya dek, saatlerce yürüdüğü olur.) Gürültü patırtı ile uyarılan ve beklemediği bu akşam yemeğini arzulayan zavallı örümcek, başını barınağından uzatmakta geçekmiz Ya-

orumcekagi

bulunM

dar sürdürür. Tarantulanm Knr,kirge ve, çekler gibi olağan avlarına e^’ll\ÎSına kal sisi pek etkilememekte.

nılgısını anladığı ve en büyük düşman nıdığı zaman, artık çok geç olmuşu1 yalnız« beklemekte olan Pepsis, hemen boğ^ğ^ ^ y, girişir. Kavganın tümü bit dakika yabanarısı bu süre içinde, düşmanıı’\am(nm en , münde yer alan zayıf bölgeye ¡ğnesiVırmak ve oıin| rümleştirecek zehirini boşaltmak ıç|r ü|ar; (jaha ^ kunç çengelleri ile örümceğin kam(^er KötürfliL diği örümceğin pençesinde ölmesi ^|g| (,u|unsa ^ zaman düşmanını yenmiş olan kavi%abananSı, dalııj ra kurbanının sırtında tutunmuş ol’,^ ^ çevreSl|1(| tiz bir temizliğe koyulur. Fakat bu^|Ka ^|Sa Gün doğmaya başladığı halde, ça1‘^, bitr»

Henüz yaşayan avını.yerleştirmek ^yp,,, (,jr yer ^

gerekmektedir, avını, çenesinde büyük ı„„

ve çalıların üzerinden, bazı gecele’.,|er

seçeceği yere dek sürükleyecektir. ^ Olduğu y^ .

rakta ve çakıllar arasında mezar g1‘ yjpacak bir od) 11

ması ve yükünü oraya koyması g^ktir. Sonunda b<ı I

yorucu gecenin asıl amacı gerçeklf^tjr; Bunca çabamı,

rektiren bir milimetre uzunlukta, fy ^ yumurtajin(iıj

şeyden haberi olmayan tarantula \egjnjn kamının 11

rine bırakmak.    ..

Bundan sonra yumurta geliş \ başlayacaktır Bu^

gün içinde bu yumurtadan çıkac (n ^eyaz larva,

rümleşmiş örümceğin yaşayan eti|to| ^ beslendi*

Larvanın gelişimi hızlıdır. 30 gün ı, yetenncH*4

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*