Aylık Arşiv: Mart 2019

Yenilikçi Başkanın Belediyeciliği

Yenilikçi Başkanın Belediyeciliği ; Yenilikçilik değince ilk akla gelen belediye başkanlarından biri olmaya sonuna kadar hak eden belediye başkanının belediyecilik anlayışının benimseyen kendi halkı en çok da özellikle adalete hak ve hukuka önem gösteren yöneticilik samimiyetinin halkın kendisine verdiği özgüven için minnetle ve şevkle yola çıkarak kendinden ve çalışmaşarından dolayı dikkatleri üzerine çakmeyi başarabilen ve çalışmalarından görülen başarı ile ilkleri ...

Devamını Oku »

KUR’AN ve SÜNNETE TABİ OLMANIN ZARURETİ

Her devirde olduğy gibi, bugün de, insanlığın çözüp üstesinden gelemediği sayısız problemleri, sıkıntıları, bunalımları vardır. Bu da bir İlâhi düzenlemedir ki, beşer kendi güçşüzlüğünü, acizliğini görsün, kendisini tanışın. Kurtuluşunu kerıdi güçsüzlüğünde, zaaflarında değil de, daha bir üst iradede, Rabbinde arasın. Böylece, Rabbinin ona uzattığı ipe (Kur’ân a) tutunarak, gösterdiği istikamette yürüyebilsin. Bu noktada hemen hatırlatalım ki, tarih; beşerî zaafların meydana ...

Devamını Oku »

BİRLİK ve TEMEL UNSURLARI

Her zaman konuşulup yazıldığı gibi günümüzde daha çok ele alman meselelerin başında “birlik ve beraberlik” gelmektedir. Hemen her yerde en büyük temenni olarak ortaya atılır ve herkese açık davetiyeler çıkarılır. Netice, maalesef ortadadır ve temenni olmaktan öteye geçmemiştir. Hatta bazen bu temenni de ulaşılmaz bir ufuk çizgisi gibi bir çoklarını ümitsizliğe düşürmektedir. Hemen belirtelim ki, bu durum istenilen şey ile ...

Devamını Oku »

RİBONÛKUOTİT

a (fr. ribonuclâo- tide’den). Biyokim. Bir N-ozit bağı ile bir baza (purik ya da pirimidik) ve bir ester bağı ile bir moleküi fosforik aside bağlanmış bir riboz molekülünden oluşan madda

Devamını Oku »

RİBONÜKLKOPROTEİT

a. (fr. ribo- nudâoprotâide’den). Biyokim. Prostetik grubu ribonükleik asit olan nükleoprotit

Devamını Oku »

RIZA

Esk. Razı olma izin verme, kabullenme: Bu işte sizin de açanız gerekli. —2. isteme; istek: Kendi rızasıyla işten aynldı. —3. Hoşnutluk: Allah rızası için. —4. Rıza göstermek, herhangi bir konuda bir şeyi uygun bulmak, onun yapılmasınla karşı çıkmamak, razı olmak, ohamâk. || Rızası olmak, izni olmak, “peki” demek. || Rızasını almak, bir iş için bir kimsenin onayını, iznini almak. —Esk. ...

Devamını Oku »

RIYSKULOV

Rıskul da denir, kazak siyaset adamı (Semireçe bölgesinde 1894-1938). 1916’da Orta Asya’daki göçebeler ayaklanmasına katıldı ve tutuklandı. Eylül 1917’de bolşevik partiye girerek rek Sultan Galiev ve F. Hodjayev’le birlikte müslüman komünizmin önderlerinden biri durumuna geldi.“1922-1924 arasında Türkistan SSAC Halk komiserleri konsey başkanlığını yaptı, 1923’ten başlayarak SBKP Merkez komite yedek üyeliğine getirildi ve Orta Asya’da birleşik bir türk cumhuriyetinin kurulması için ...

Devamını Oku »

RIYKOV

(Aleksey Ivanoviç), rus siyaset adamı (Saratov 1881 – Moskova 1938). Devrimci ve RSDİP üyesiydi, 1902 yılından başlayarak yasadışı örgütlerde çalıştı, bolşeviklere katıldı, 1910’a doğr.u ‘uzlaştırıcıların önderi durumuna”geldi. Şubat 1917 devrimi’yle sürgünden kurtularak Moskova sovyeti içinde etkinlik göstermeye başladı. İlk Sovnarkom ile İçişleri halk komiserliği’ne, 1918‘de Yüksek ulusal iktisat konseyi’nin başına getirildi ve Lsnin’in hastalığı sırasında Srönarkom (Halk komiserleri konseyi) başkan ...

Devamını Oku »

RIYJKOV

(Nikolay Ivanoviç), rus siyaset adamı (Dileyevka, Donetsk bölgesi, 1929). Urallar Kirov Politeknik üniversite- Si’oi bitirdi. 1950’de ustabaşı olarak fabrikalarda çalışmaya başladı. 1956’da Komünist partisi’ne girdi. Sanayide kademe kademe yükselerek bakan yardımcılığına (1975) getirildi. 1979’da, Devlet planlama komisyonu başkan yardımcılığına atandı, Yüksek Sovyet’e se-‘ çildi. 1981’de Komünist partisi merkez komitesi’ne alındı. 1982’de Merkez komi- tesi’nin iktisadi işlerden sorumlu sekreterliğine getirildi. 1985’te ...

Devamını Oku »

RIYBİNSK

Rusya’da Volga nehrinin yukarı kesiminde Rıybinsk baraj gölü kıyısında kent, 252 000 nüf. (1989); Yukarı Volga kıyısında; 239 000 nüf. Baraj (yaklş. 4 500 km2’lik büyük set gölü) ve hidroelektrik santralı. Takım tezgâhları. Ağaç işleme. Tersaneler. Besin sanayileri. Plastikler. Deri. Optik.

Devamını Oku »

RITL ya da RATL

a. (ar. rıtl, ratt). Esk. 1.Büyük şarap kadehi. —2. Rıtl-ı gjran, ağır, dolif kadeh: “Bezm-i aşkın neşve-i rıtl-ı girânıdır sözüm” (Nefi, XVII. yy.). —Esk. ölçbil. Yüz otuz dirhem ağırlığında tahıl ölçüsü.

Devamını Oku »

RIKKIYET

Kölelik, kulluk.

Devamını Oku »

ERİK ya da RİK’A

Türkler tarafından kullanılan bir yazı türü. —ANSİKL Bu yazının dikey harflerinin boylan kısa, dönüş noktalan da oldukça keskindir. Küfi ve divani yazılann kaynaşmasından meydana gelen nk’a devlet işlerinde ve Divanı hümayun’da kullanılmış, Babıâli kalemlerinde gelişmiştir. Yazımı hızlı ve kolay olduğundan yazışmalarda ve mektuplarda nesih,ve divani ile birlikte kullanılmaya başlayan rık’a’nın ilk örneklerine XVIII. yy.’ın ortalarında rastlanır. Bu yazı iki’üslupta gelişme ...

Devamını Oku »

RİKA ya da RİKA

Aklâm-ı sitte denilen altı tür yazıdan biri. —ANSİKL. Rıka, tevki yazının kurallanna bağlı olup onun yaklaşık kitap harfleri büyüklüğünde yazılan biçimidir. Bu yazı, bilim ve hat icazetnamelerinde, vakıfnamelerde; Kuran’ların sonunda yer alan dua bölümlerinde kullanılmıştır Genellikle; bir- biriyle birleşmeyen harflerin birbirine zincir gibi bağlanması, bu yazının ana özel- liklerinde/ıdir. Öteki yazılar gibi. IX. yy. or- talannda kOf) yazının değişikliğe uğramaya ...

Devamını Oku »

RİKA

çoğl. a (ar. ru^a’nın çoğl. n/fa*). Esk. 1. Üzerine yazı yazılan kâğıtlar, deriler. —2. Kumaş parçalan, yamalar. —3. Kısa mektuplar; dilekçeler

Devamını Oku »

Rık

Kölelik, esirlik. (Savaşta yenilgiye uğrayanlar kendilerini yenenlere boyun eğmek, onlara kulluk etmek zorundadır.)

Devamını Oku »

RIHTIM

a (fara rjjtım). 1. Gemilerin yanaşmasına, yolcuları indirmesine ya da bindirmesine; yükleme ya da boşaltma yapmasına yarayan, bir limanın ya da bir su yolunun kıyısında yapılan inşaat. (Bk. ansikl. böl.) —2. Rıhtım duvan, bir su yolunun ya da bir limanın kıyısına betondan yapılmış düşey kaplama. —İnş. Rıhtım merdiveni, su kenarına kadar inmeyi sağlayan.’duvar kalınlığı boyunca düzenlenmiş basamak dizisi ya da ...

Devamını Oku »

RIHDAN

a. (fars. riğ ve -dSn; ngdSn’ dan). Esk. Rıh hokkası; rıhın içine konduğu üzeri delikli kap.‘(Yazı takımını tamamlayan nhdan cam, altın, gümüş vh. metallerden yapılırdı. Çoğunlukla üstü delik silindir ya da hokka biçimindeydi. Kimi zaman da nh, tabak biçiminde bir kaba konur, küçük bir kaşıkla yazının üstüne ser- pilirdi.)

Devamını Oku »

RIH ya da RİO

. (fara riğ, toz, ince kum’ dan osm. ritj). Esk. 1. Mürekkeple yazılan yazıyı kurutmak için kâğıt üzerine serpilen çok ince ve renkli kum. (Bk. ansikS. böl.) —2. Rig-i revan, akan, hareket eden kum. —AnsIkl. Müstakimzade Süleyman Sadettin Efendi’nin hattatlardan ve hat sanatından söz eden Tuhfei hattatın adlı yapıtında, nhın en değerli türünün Manisa dağlanndan elde edildiği bildirilmektedir. Siyah, mavi ...

Devamını Oku »

RIFKI, RIFKIYE

(ar rıfk ve -/’den rıflfi, dişi, rıflfiyye). Esk. Yumuşaklığa, tatlılığa ilişkin, onunla ilgili.

Devamını Oku »