Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Haziran 2018

ampütasyon

vücudun herhangi bir bölümünün, özellikle de kol ve bacakfann tamamen ya da kısmen cerrahi yöntemlerle kesilip alınması. Kol ya da bacaklarının biri4 yâ da her ikisi doğuştan eksik olan kişileı için de doğuştan gelme (konjenital) ampütasyori terimi kullanılır. Genellikle yaralanma, enfçksiyori, tümör, şeker hastalığı ya da biç organa yeterince kan gitmemesi gibi durumlarda ampütasyona başvurulur; bazen işlev görmeyen ya da ...

Devamını Oku »

ampul

azot gibi eylemsiz (tepkimeye girmeyen) bir gazla doldurulmuş camdan bir küre ile bu kürenin içine yerleştirilmiş, ısınınca akkor durumuna gelerek ışık yayan bir metal telden oluşan elektrikli akkor lamba. Ayrıca bak. akkor lamba.

Devamını Oku »

Amr bin As.. Camisi,

Mısır’daki en eski İslam yapısı. Ülkeyi fetheden Arap ordulanmn komutanı Amr bin As tarafından 641’de, Arap ordugâhının kurulduğu yerde yaptınlmıştır. Ordugâhın daha sonra gelişmesiyle bugün Kahire’nin bir parçası olan Fustat kenti- oluşmuştur. Amr bin As Camisi, başlangıçta sıradan bir yapıydı. Birçok kez yıkılıp yeniden yapıldığı için ilk biçimini kestirmek olanaksızdır. Emevûhalifesi Abdülaziz bin Mervan 698’de camiyi yıktırarak, büyük bir olasılıkla ...

Devamını Oku »

ampir

yeni-klasik akımın I. Napoléon’un imparatorluğu (1804-14) sırasında Fransa’ da gelişen ve mimarlık, mobilya, giyim, takı gibi alanları kapsayan evresi. Napoléon’un, Roma İmparatorluğu’nun görkeminden esinlenen bir üslup yaratılması isteğinden güç alarak gelişmiştir. Paris’te Pierre-Alexandre Vignon’un Madeleine Kilisesi, Jean Chalgrin^in Zafer Takı (Arc de Triomphe de l’Etoile) ve Charles Percier ile Pierre Foritaine’in Zafer Takı (Arc de Triomphe du Carrousel) ve Vendôme ...

Devamını Oku »

A B D U R R A H M Â N BİN M EH Dİ

Basra’da yetişen büyük hadîs ve fıkıh âlimi. Tebe-üt-Tâbi- înin büyüklerindendir. İsmi, Abdurrahmân bin Mehdî bin Hassan el-Basrî el-Anberî’dir. Künyesi Ebû Saîd’dir. İnci ticâretiyle meşgûl olduğu için El-Lü’lüî nisbesiyle bilinir. 752 (H. 135) senesinde Basra’da doğdu. 813 (H.198) senesinde Basra’da vefât etti. Küçük yaşta ilim tahsîline başlayan Abdurrahmân bin Mehdî, Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Kı- râat yâni Kur’ân-ı kerîmi okuma ilmini öğrendik ...

Devamını Oku »

ABDURRAHMÂN-II

W “ r k î » w /ı 1 ; t I t> ■ Ji Jftm , – % 7 3 ı< — . ■ , • •’ ‘Ş£İ/t *. * j -• •• fpm^ • • ■ W * ; S ABDURRAHMÂN-II ; Endülüs Emevi Devletinin dördüncü sultanı. 792 (H.176) senesinde Tu- leytula’da doğdu. Babası Birinci Hakem’in vefâ- tı ...

Devamını Oku »

ABDURRAHMÂN-I

Endülüs Emevî Devletinin kurucusu. 731 (H.113)de Şam’da doğdu. Emevî halîfelerinden, Hişâm’ın torunudur. Emevîler yıkılıp, idâre Abbâsîlere geçince ka-:* çarak beş sene kendisini gizledi. Bu süre zarfında Filistin, Mısır ve Afrika’da kendisine taraftar bulmaya çalıştı. Sonra Mısır yoluyla Fas’a ve oradan Endülüs’e geçti. Burada Berberi Zenata kabilesi ile Yemen’den gelip yerleşen kabileleri etrâfında topladı. 756 senesinde Endülüs Vâlisi Yûsuf el-Fihrî’yi yenerek ...

Devamını Oku »

ABDULLAH-I İLÂHİ

Anadolu’da yetişen ev- liyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah’tır. Molla İlâhî, Şeyh-i Simâvî olarak da bilinir. O zamanki Germiyan vilâyetinin (Kütahya’nın), Simav kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1490 (H. 896) senesinde Rumeli Vardar Yenice- si’nde vefât etti. Kabri oradadır. İlk öğrenimini doğum yerinde yapan Abdullah- ı İlâhî daha sonra İstanbul’a giderek Zeyrek Medresesine girdi. Zamânın en meşhûr âlimlerinin derslerinde bulundu. Hocası Alâüddîn ...

Devamını Oku »

A B D U LLA H -I EN SÂRİ

tefsir, hadis, fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah, babasının ismi Ebû Mansur Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî, künyesi Ebû İs- mâil’dir. Eshâb-ı kirâmdan Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin soyundandır. 1006 (H. 396) se nesinde Herât’ta doğdu, 1088 (H. 481)de orada vefât etti. Dört yaşındayken ilim öğrenmeye başladı. Dokuz yaşından îtibâren Kâdı Ebü’l-Mansûr ve Carûzî’nin derslerine devâm etti. Zamânının ...

Devamını Oku »

ABDULLAH’I DEHLEVİ

Hindistan’da yetişen âlimlerin ve evliyâmn büyüklerinden. İnsanlara hak yolu anlatan ve kendilerine “Silsile-i aliy- ye” adı verilen büyük âlim ve velîlerin yirmi se- kizincisidir. Peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Gulâm-ı Ali diye bilinir. Babasının ismi Abdüllatîftir. 1745 (H. 1158)te Hindistan’ın Pencap eyâletinin Bitale kasabasında doğdu. 1824 (H. 1240) senesinde Delhi’de vefât etti. Babası Abdüllatîf Efendi, rüyâsında hazret-i Ali’yi görerek onun ...

Devamını Oku »

ABDULLAH ZÜHDf EFENDİ

OsmanlIların son devrinde yetişen meşhûr hattâtlardan. İsmi, Abdullah Zühdî’dir. Babası, 1835 (H. 1251) senesinde Şam’dan Kütahya’ya gelen Temîm-i Dâ- rî sülâlesinden Nabluslu Abdülkâdir Efendidir. Bu sebeple yazılarının altına;” Abdullah Zühdi min Sülâleti Temîm-i Dârî” yazardı. Şam’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1878 (H. 1296) târihinde Mısır’da vefât etti. Kurâfe Kabristanında İmâm-ı Şâfiî’nin (rahmetullahi aleyh) kabri ci- vârma defnedildi. Abdullah Zühdî Efendi, ...

Devamını Oku »

ABDULLAH REFET BEY

on sekizinci yüzyıl Osmanlı şâir ve hattâtlarından. İsmi, Abdullah Refet olup, babası Râmî Mehmed Paşadır. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1774 (H. 1157) târihinde hac dönüşü Vâdî-i Fâtımâ denilen yerde vefât etti. Abdullah Refet Bey, küçük yaşta ilim tahsiline başlayıp, Osmanlı terbiyesi ile büyüdü. Önce Çinicizâde Abdurrahmân Efendiden sülüs ve nesih yazıyı öğrendi. Sonra zamâmnın en değerli hattâtlarından Mehmed Râsim ...

Devamını Oku »

ABDULLAH HAN

Mâverâünnehr bölgesinde kurulan Şeybânî Hânedânlığının büyük hüküm- dârlanndan. İsmi, Abdullah bin İskender bin Ebü’l- Hayr’dır. 1533 (H.940) senesinde Aferinkend’de doğdu. Doğduğu zaman babası İskender Han, du- âsını almak için büyük âlim Ubeydullah-ı Ah- râr’ın talebesi ve zamânın âlimi Hâce Kâsım Kâ ‘ —————i—— —- Abdullah Hanın Buhara’da 1588-1590 seneleri arasında yaptırdığı, kendi adıyla anılan medresesi. şânî’ye götürdü. Hâce Kâşânî, Abdullah ...

Devamını Oku »

A B D U L L A H C E V D E T

Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyâset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakkî Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Kâtibi Ömer Vasfı Efendi olup, 9 Eylül 1869’da Arapkir’de doğdu. 1932’de İstanbul’da öldü. İlk tahsilini Arapkir’de ve Hozat’ta yaptıktan sonra Mâmüretü’l-Azîz (Elazığ) Askerî Rüşdiye- sini bitirdi. Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdîsinden de mezûn olduktan sonra Mekteb-i Tıbbiyeye girdi. ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Eshâb-ı kirâmdan. Aşere-i mübeşşereden, yâni dünyâdayken Cennet’le müjdelenen on Sahâbî’den biri de Zübeyr bin Avvâm’ın oğludur. Annesi, hazret-i Ebû Bekr’in kızı Esmâ’dır. 624 (H. 2) senesinde Medîne’de doğdu. Hicretten sonra doğan ilk çocuktur. Adını Peygamber efendimiz koydu. 692 (H. 73)de Mek- ke-i mükerremede vefât etti. Yedi yaşındayken babası tarafından Peygamber efendimize getirilen Abdullah bin Zübeyr ra- dıyallahü anh, O’na bîat ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ZEYD

Ezân-ı Muhamme- diyyenin okunuşunu rüyâsında görüp, Peygamber efendimize haber veren ve Sâhib-ül-ezân lakabı ile meşhûr olan sahâbî. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih’tir. Künyesi Ebû Muhammed, annesinin ismi Sâde binti Küleyb bin Yesâf bin İne- be bin Aıîır’dır. Medine’nin ileri gelen kabilelerinden Hazrec’e mensup olduğu için Hazrecî, Medîneli ilk Müslümanlardan olduğu için Ensârî nis- beleriyle bilinir. Mîlâdî 591 senesinde ...

Devamını Oku »

A B D U L L A H BİN ÜM M İ M E K TÛ M

Eshâb-ı kirâmın ilk îmân edenlerinden. Resûlullah’ın ikinci müezzini ve Medîne vâlisidir. İsmi, önceden Husayn iken, Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. İsminin Amr olduğu da rivâyet edilir. Annesi Ümmü Mektûm Âtike binti Abdullah el-Mahzûmiyye’dir. Mekke’de ilk vahyin gelmesinden önce doğdu. 636 (H. 15) senesinde ve- • fât etti. İlk Müslümanlardan olan Abdullah bin Ümm- i Mektûm, Mekke’de kâfirlerin zulüm ve eziyetleri ...

Devamını Oku »

A B D U L L A H BİN S A ’D BİN EB l SER H

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden ve Afrikiye diye anılan, Kuzeybatı Afrika’nın fâtihi, büyük komutan ve vâli. İsmi, Abdullah bin Sa’d bin Ebî Serh bin Hâris bin Hubeyb el-Kureşî el-Âmirî olup, künyesi Ebû Yahyâ’dır. Osman bin Affân’ın (ra- dıyallahü anh) süt kardeşidir. Resûlullah efendimizle (sallallahü aleyhi ve sellem) Medîne’ye hicret etti. Ayrıca, vahy kâtibiydi. Sonra dinden dönerek, müşrik oldu. Mekke’ye geri döndü. Mekke’nin ...

Devamını Oku »

A B D U L L A H BİN R E V Â H A

Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı içinde en çok sevdiği şâirlerinden. Mûte Harbinde şehîd düşen üçüncü kumandan. İsmi Abdullah, künyesi Ebû Muhammed olup, Hazrec kabîlesinin, Benî Hâris kolundan, Revâha bin Sa’lebe’nin oğludur. Annesi Keb- şe binti Vâkıd’dır. Medîneli olup, doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 629 (H. 8) senesinde Mûte Muhârebesinde şehid düştü. Şâirliğinin yanısıra çok etkileyici bir hitâbet gücüne de sâhib olan ...

Devamını Oku »

A B D U L L A H BİN ÖM ER

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden; fıkıh, tefsîr, hadîs ilminde en üstün olanlarındandır. En çok fetvâ veren ve “Fukahâ-i Seb’a” adı verilen yedi Sahâbîden biridir. Babası hazret-i Ömer, annesi Zeynep binti Maz’ûn Cü- meyhî’dir. Hicretten on dört yıl önce 608’de Mek- ke-i mükerremede doğdu. Peygamber efendimize ilk vahiy geldikten üç sene sonra doğduğu da bildirilmiştir. 692 (H. 73)de aynı yerde vefât etti. Kabri ...

Devamını Oku »