Aylık Arşiv: Kasım 2017

Kullanılışı

Kullanılan kısımları kökleridir. T oprakaltı kısmı sonbaharda topraktan çıkarılır, sıı ile yıkanarak tem izlenir ve gölgede kurutulur. Etli depo kökleri topraktan çıkarıldığı zam an sarım sı-bevaz renklidir. K urum a esnasında karekteristik esmer rengini alır. 3-4 cm. çapında ve 8-10 cm. uzunluğundadır. Üstü buruşuk ince köklerle kaplıdır. Tadı acı, tozu şiddetli aksırtıcı- dır. Bileşiminde nişasta, şekerler ve reçineden başka 20 ...

Devamını Oku »

Süsleme

Eski zam anlarda, süsleme toprak kabın üzerine elle veya kazım ak suretiyle, veya üzerine çeşitli renkte kil sürülm ekle yapılm akta idi. D aha sonra, çeşitli renkler ve desenler sırrın altına veya üzerine sürülerek süslemeler yapılmaya başlandı. Çömlekçiliğin tarihi, yapılan kazılardan M .Ö. 5000- 4000 yıllarına kadar dayanm akta olduğu anlaşılmıştır. H er medeniyette çömlekçilik san’atı kendine has hususiyet ve ...

Devamını Oku »

Renk

Kil’in birleşimi çok çeşitli maddelerden olduğu için fırınlanınca türlü renkler alır. İlk çömlek süslemeciliği bu usulden idi. D aha sonra sır kullanılm aya başlandı. Boya, sım n içine kanştınlır veya sım n üzerine ve altına sıvanm ak suretiyle yapılır.

Devamını Oku »

Sırlama

T oprak kabın üstüne sürülen sır kil, kireç, kurşun, çakm aktaşı, broks ve bazı m addelerle karıştırı­ lır. Sır kabı süslemek için hem de su geçirmemesi için kullanılır. Su ile tem as edince erimez.

Devamını Oku »

Fırınlama

Eski usullere göre yapılan çöm lekler güneşte kurutulurdu. D aha sonra ateşte pişirilmeye baş­ lanırdı. 18. yüzyılda çömlekçi fırınları yapılm aya, 19. yüzyılda ise tünel şeklinde fırınlar yapılm aya başlandı. Çöm lek taşıyan arabalar çöm leklerin pişeceği ölçüde fırın içinden geçerek soğum a yerinde bir m üddet bekletilir ve daha sonra işi bitip kavrulm uş olan çöm lekler çıkarılır. Y ...

Devamını Oku »

ÇÖMLEKLİK

Yeni usullere göre, kil bol su içinde ıslatılarak sıvılaş­ trılır, süzülür. Süzülen bu sulu çam ur belirli bir kıvama gelinceye kadar kurutulduktan sonra çeşitli biçimlerdeki cisimler yapılır veya kalıplara dökülür.

Devamını Oku »

Sungurlu

1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfusu 100.000 kişi olup, 24 bin 309 kişi kentlerde, 75 bin 691 kişi köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 2604 km 2, yükseklik 780 m.dir. Sungurlu m erkez ilçesine bağlı 116 köy, Boğazkale bucağına bağlı 15 köy vardır. N üfus yoğunluğu 38’dir. Ç orum ’un en hızlı gelişen en büyük ilçesidir. Ekonom isi tarım a ...

Devamını Oku »

Osmancık

1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfus 63.018 kişi olup, bunun 15.477’si kentlerde ve 47.541’i köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 1403 km 2dir. N üfus yoğunluğu 45 kişidir. O sm ancık ilçe m erkezine bağlı 48, Kamil bucağına bağlı 12 köyü vardır. N üfusun çoğu köylerde yaşar. E konom isi tarım a dayanır. Tahıl, baklagiller, sebze ve meyve yetişir. 430 ...

Devamını Oku »

Ortaköy

1980 nüfus sayım ına göre toplum nüfusu 12.240 kişi olup, bunun 2.712’si ilçe m erkezinde, 9.708’i köylerde yaşam aktadır. Y üzölçüm ü 242 km 2dir. O rtaköy ilçesine bağlı 15 köy vardır. N üfus yoğunluğu 51 kişidir. N üfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. 1959 yılında ilçe olm uştur. 720 m. yüksekliğindedir. N üfus bakım ından en küçük ilçedir. Ekonom ...

Devamını Oku »

Mecitözü

1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfusu 34.911 kişi olup, bunun 5.959 kişisi ilçe m erkezinde ve 28,952’si köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 959 km 2dir. N üfus yoğunluğu 43 kişidir. M ecitözü ilçesine bağlı 55 köy vardır. Yüksekliği 680 m etredir. E konom isi tarım a dayanır. Tahıl, baklagiller, şekerpancarı, kenevir, keten, pam uk, sebze ve meyve yetişir. Ç ...

Devamını Oku »

Kargı

1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfusu 31.247 kişi olup, bunun 5.229’u ilçe merkezinde, 26.008’i köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 1301 k n rd ir. Kargı ilçe m erkezine bağlı 49, H acıham za bucağına bağlı 9 köyü vardır. Nüfı™ yoğunluğu 24 kişidir. Yüksekliği 450 metredir. Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, sebze ve meyve yetiştirilir. Kıl ve tiftik keçisi çoktur. Sam ...

Devamını Oku »

İskilip

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 72.569 kişi olup, bunun 16.846’sı kentlerde, 55.723 kişi köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 1678 k n rd ir. N üfus yoğunluğu 43 kişidir. Ç orum un en eski ilçesidir. M erkez ilçeye bağlı 70 köyü vardır. Ekonom isi tarım a dayanır. K üçük el sanatları, dericilik ve kunduracılık yaygındır. Lise ve hastanesi vardır.

Devamını Oku »

Bayat

1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfusu 31.957 kişi olup, bunun 5.366 kişisi ilçe m erkezinde 26.591 kişisi de köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 784 k n rd ir. Kilom etrekareye 41 kişi düşm ektedir. Bayat ilçe m erkezine bağlı 36 köyü vardır. Ekonom isi tarım ve hayvancı­ lığa dayanır.

Devamını Oku »

İlçeleri

Ç orum ilinin biri m erkez (Ç orum ) olm ak üzere 8 ilçesi vardır. M erkez: 1980 nüfus sayım ına göre toplam nüfusu 168 bin 985 olup, bunun 75 bin 726’sı kentlerde ve 93 bin 259’u köylerde yaşar. Y üzölçüm ü 2478 km 2 ve nüfus yoğunluğu 68’dir. M erkez bucağına bağlı 136, Cemil Bey Bucağına bağlı 22, Laçin ...

Devamını Oku »

Merkezde Olan Camiler

Ulu Câm ii (Câm ii Kebir): Ç orum ’un en büyük câmiidir. Ç orum birçok deprem ­ lere uğram ış, bazısında çok zarar görm üştür. Bu sebeple Çorum Camileri de bu deprem lerden zarar görm üş­ tür. Ulu Câm i’de zarar gören câm ilerden birisidir. M inberinin kapısı üstünde 706 senesi Safer ayının onuncu günü (1306) Ağustos yazısı bulunm aktadır. ...

Devamını Oku »

Tarihi ve Turistik Yerleri

Çorum tarihi eserler bakım ından gerçek bir hazinedir. B aşlıcaları şunlardır: B oğazköy (H attu şaş- H attuşa): A nadolum uz’da yaşayan Hitit devletinin başkentidir. Ç orum ’a (82) km., Sungurlu ilçesine (30) km. uzaklıktadır. Boğazköy (H attuşaş)rn çevresi 6-8 km. uzunluğunda büyük bir sur ile çevrilidir. 7 kapısı vardır. Bu kapıların üçü önemlidir. Kral kapı, Aslanlı kapı ve Yer ...

Devamını Oku »

Yetişen Meşhurlar

Ç orum ’da yetişen ünlüler; Akşem settin, asıl adı M ehm et Şemsettin olup Şamlıdır. 1390 yılında doğm uştur. O sm anlı İm paratorluğunun büyük bir din âlimi, aynı zam anda doktordur. (Bk. Akşemseddin) K oca M ehmed Paşa, Sultan ikinci M urad H an zam anında 10 yıla yakın baş vezirlik yapm ış olan K oca M ehm ed ...

Devamını Oku »

Eğitim

O kur-yazar nisbeti % 71 ’dir. Erkeklerde bu oran % 80, kadınlarda % 62’dir. Ç orum m erkez ilçede 248, A laca’da 105, Bayat’ta 50, İskilip’te 125, K argı’da 72, M ecitözü’nde 60, O rtaköy’de 19, O sm ancık’da 95, Sungurlu’da 138 adet ilkokul, toplam 8 adet temel eğitim , 26 adet lise, 23 adet te ortaokul vardır. Yüksek okul ...

Devamını Oku »

Atletizm

Rıza Kepçeli, 1950 yılında A tatürk Kır Koşusu O rtaokullar Türkiye Şam piyonu. K am ber D uran 1971-1972 yıllarında İlkokullar U zun ve Yüksek A tlam a Türkiye birincisi ve rekortm eni. Ç orum ’da A nadolu örneğine uygun olarak güreş, cirit, at yarışları, avcılık ve sinsin adı verilen çoğunlukla davul ve zurna çalınarak oynanan, halkın iştirakiyle gerçekleştirilen sporlar ...

Devamını Oku »

Halter

H asan Has (Mi’.li-Türkiye rekortm eni, Balkan İkincisi).

Devamını Oku »