Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aylık Arşiv: Ekim 2017

Ağzı veren rabbim azığınıda verir..

Devamını Oku »

Yaşar Gibi

En çokta vakite içerliyosun Severken geçen zaman özlerken geçmiyor ! Bazen geçiyor gibi geliyor hevesleniyosun, unutuyorum artik bitti diyosun ama aci azalmiyor iste. Acı içten içe büyüyor. Bazi sarkilar vardır onlari dinleyene kadar sürer unutma planlarin. Sonra istemsizce denk geliyorsun o sarkilara Gunlerden de gece ise Migdene bir ağrı giriyor Burnunun ucuna bir sızı boğazına bir düğüm Izahı yok bunun ...

Devamını Oku »

Sen Aşkın Normal Halimisin Sahi

Sen aşkın normal halimisin sahi ? Aşk böyle bişeymiş mi yani Kalbin patlayacak kadar sevmekmiş öyle mi Off trip bile atamamakmiş yani.. Nefes alamadan yaşayabilmekmiymiş Yokluğunu düşünememek.. Onsuz boşluk olduğunu düsunmekmiymis Amann ne kadar sacma Bu hissler sacma gelsede yasamakmiymis bu hisleri yani.. Inanamadigin o devasa aşka inanmakmiymis Kavgalari bile sacmaymis bu ask denilen şeyin.. Küs olmak aci veriyomuş yaaa. ...

Devamını Oku »

Fatiha Suresinin Tefsiri

îlim adamları, BESMELE’nin Fâtiha’dan bir âyet olup olmadığında ihtilâf etmişlerdir. Bazısına göre, Besmele, Fâtiha’- dan bir âyet değildir. Başka sûrelerin başındaki besmeleler de böyle.. Bu ancak sûrelerin arasını ayırmak için teberrüken konulmuştur. Ebû Hanîfe bu görüştedir. Ona tabi’ olan âlimler de aynı görüşü benimsemişlerdir. Bunun için Hanefî mezhebinde namazda Besmele açıktan okunmaz. Bazı âlimlere göre, Besmele Fâtiha’dan ve her sûreden ...

Devamını Oku »

FÂTİHA’NIN İSİMLERİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLER

Fâtiha’nın otuz ismi olduğu rivâyet edilmiştir. İsimlerin çokluğu şüphesiz ki ismi alan şey’in şerefine delâlet eder. İ. FÂTİHATÜ’-KİTÂB Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz: «Fâtihatü’l-Kitab, Ümmü’l- Kur’ân = Kur’ân’m aslı ve anasıdır. O yedi ikilidir.»822 Fâtiha’ya bu ismin verilmesi, mushaf lara onunla başlandığı, Kur’ân okunduğu, öğretildiği ve namaz kılındığı zaman onunla açış yapıldığı içindir. Bazısına göre, ilk inen sûre olduğu için ona bu ...

Devamını Oku »

PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ’E KUR’ÂN’DAN İLK İNEN FÂTİHATÜ’L-KİTAB’DIR

Müfessir Zemahşerî’nin Keşşâf adlı tefsirinde İbni Abbas’- daıı (R.A.) ve Mücâhid’den naklettiğine göre; ilk inen sûrenin İKRA’ BİSMİ RABBİKE olduğu belirtiliyor. Birçok müfessir- ler de ilk inen sûrenin Fâtiha-i Şerife olduğu görüşündedirler. İbni Hacer el-Askalanî diyor ki: «Ümmetin âlimlerinin benimsediği birinci görüştür. Birçok müfessirlere isnad edilen ikinci görüş ise bu ölçüde değildir, sadece çok az kimsenin görüşüdür. O halde ikinci ...

Devamını Oku »

KUR’ÂN’IN BİR KISMININ DİĞER BİR KISMINDAN ÜSTÜN OLDUĞU HAKKINDA İLİMDE DERİNLEŞMİŞ ÂLİMLERİN İHTİLÂFI

îmam Süyûtî el-ltkan adh kitabında diyor ki: Kur’ân’m bir bölümünün diğer bir bölümünden üstün olduğu hakkında ilim adamları görüş ayrılığı içinde bulunuyorlar, isim yapmış bazı ilim adamları böyle düşünmenin doğru olmadığım savunarak bunu men’etmişlerdir. Çünkü Kur’ân’m hepsi de Allah kelâmıdır. Ebû Haşan el-Eş’arî de bu görüştedir. Hem bir kısmım üstün tutmak diğer kısmını nakz etme vehmini doğurabilir Bu bakımdan da ...

Devamını Oku »

BESMELE’NİN BAZI FAZİLETLERİ

Besmele her sûrenin evvelinde yazılıdır. Onu yazmanm özelliklerinden biri de: Kim Besmele’yi bir kâğıda yirmi bir defa yazıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asarsa, o korku ondan giderilmiş olur. Allah’ın izniyle Besmele te’sirli olur. Veya çocukların korunması için yazılırsa onlar bütün âfetlerden korunmuş olurlar. Kim de Besmele’yi otuz beş defa bir kâğıda yazıp evine asarsa o eve ne şeytan, ne de ...

Devamını Oku »

BESMELE’Yİ YAZIP TAŞIMANIN ÖZELLİKLERİ

Resûlüllah (SA.V.) Efendimiz bu konuda buyurdular ki : «Kalem’in ilk yazdığı şey, Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim olmuştur. O halde bir kitap yazdığınızda onun başma Besmele’yi yazınız.» Diğer bir rivâyette ise: «Bir şey yazdığınızda Bismillâhi’r- rahmâni ’r-Rahîm ’i o yazdığınız şeye yazınız. Onu yazarken de dil ile de telâffuz ediniz.» «Kim Bismillâhi’r-Rahmâni ’r-Rahîm ’i yazar da onun (mimlerinin gözlerini) kapatmazsa Allah ona bir milyon ...

Devamını Oku »

BESMELE’NİN BAZI ÖZELLİKLERİ DAHA

Besmele’yi kim bir zâlimin ya da haksızlık ve adâletsiz- lik yapan hâkimin yüzüne karşı elli defa okursa, o zalim ve o hâkim ona karşı baş eğer ve onun korkusu kalblerine girer; okuyana bir heybet verir ve onu onların şerrinden güven içinde bırakır. Yağmur yağması için hâlis bir niyetle yetmiş bir defa okunursa nerede olursa olsun, (Allah’ın izniyle) yağmur yağar. Herhangi ...

Devamını Oku »

BESMELE’NİN ÖZELLİKLERİ VE ESRARI

Harf bakımından Besmele ondokuz harftir. Bu da zebanilerin sayısına denktir. Zebaniler bilindiği gibi cehennem kapısında görevlendirilmişlerdir. Allah hepimizi onlardan koruyup kurtarsın! Kim Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’i söylerse ve bunu çokça anıp vird hâline getirirse, Allah onu bu zebânîler- den koruyup kurtarır. Kim de Besmele’yi herhangi bir ihtiyacı konusunda çokça anar (söyler)se, özellikle nzıklan celbetmekte, Cenâb-ı Allah ona rızkı kolaylaştırır, ummadığı yerden nzık verir. ...

Devamını Oku »

CENÂB-I HAKK IN ÜÇ BİN İSMİ

Bil ki Allahü Teâlâ’nın üç bin ismi vardır. Bin ismini sadece meleklere öğretmiştir, başkasına değil. Bin ismini de yalnız peygamberlere öğretmiştir. Üçyüz ismi Tevrat’ta, üçyüz ismi Incil’de, üçyüz ismi Zebur’da, doksan dokuz ismi de Kur’- ân-ı Kerîm’de mevcuttur. Bir ismini de Cenâb-ı Hak kendine seçip ayırmıştır. Bahsedilen üç bin isminin mânası şu üç isimde toplanmıştır: Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Kim bunu öğrenir ve ...

Devamını Oku »

BESMELE’Yİ OKUMANIN ÖZELLİKLERİ VE BU OKUMANIN SAYISI

Tefsîr-i Kebîr’de Ebû Hüreyre (R.A.)’den yapılan riv&yet- te deniliyor ki: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz: «Yâ Ebâ Hüreyre! Abdest aldığın zaman Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm de.. Seni koruyan melekler (Hafaza) abdestin bitinceye kadar senin için iyilik ve sevab yazarlar. Kannla temas etmek istediğinde Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm söyle. Seni koruyan melekler senin için iyilikler yazarlar. Gusledinceye kadar buna devam ederler. Bu temastan sana bir çocuk olursa, o çocuğun ...

Devamını Oku »

BESMELE-İ ŞERİFE İLE İLGİLİ BAZI MES’ELELER

Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’den yapılan rivâyete göre, buyurmuşlar ki: «Kalem’in ilk yazdığı şey, Bismillâhi’r-rah- mâni’r-rahîm’dir. Siz de bir kitap yazdığınızda başına Beşme – le’yi yazınız. Besmele gökten inen her kitabın anahtarıdır. Cebrâîl (A.S.) Besmele’yi bana indirdiğinde onu üç defa tekrarladı ve dedi kİ: Bu sana ve senin ünunetinedir. Onlara emredip de ki: Hiç bir işlerinde Besmele’yi terketmesinler. Çünkü ben onu bir ...

Devamını Oku »

BAHRÜ’L-ULÛM ADLI KİTABDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE BESMELE’NİN TEFSİRİ

Ebû Hüreyre (R.A.)’in rivâyetine göre, Resûlüllah (S.A.V). Efendimiz buyurdu ki: «Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahim, Kur’ân’m anasıdır ve o yedi ikilidir.» Bu da, Besmele’nin Kur’ân’da olan mâna külliyatını kapsadığı içindir. Çünkü Besmele’den maksad, başlangıç ve sonuca irşâd etmek ve ikisi arasmdakini (yâni dünya ile âhireti ve bu ikisi arasındaki teklîf yurdunu ve bununla birlikte, Allah’ın zâtına, azametine, sıfatına, güzel güzel nimetlerine, çokça bağışlarına, kemâl ...

Devamını Oku »

BESMELE-t ŞERÎFENİN FAZİLETİ HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLER

«Cebrâil bana vahiy ile geldiğinde ilk gönlüme ilka ettiği şey, BÎSMİLLÂHlRRAHMÂNÎRRAHÎM oldu.»587 Yapılan sahîh rivâyete göre, Hazret-i Osman (R.A.), Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’den sordu. Resûlüllah (SA.V.) ona şu cevabı verdi: «Bismillâh, Al- lah’m isimlerinden bir isimdir. Bununla Allah’ın en büyük s- mi arasındaki yakınlık, gözün beyazıyla siyahı arasındaki yakınlık gibidir.»888 Şa’bî’den yapılan rivâyette buyuruluyor ki: «Allah’ın en büyük ismi, YÂ ...

Devamını Oku »

Babam Okulun En Çalışkanı

Babam Okulun En Çalışkanı kitabı okudum Herkeze tavsiye ederim arkadaşlar, Kitapta çok ilginç bir şekilde baba ile oğlu yer değiştiriyorlar ve oğlu pek çalışkan olmadı için babası onun yerine çocuk oldu için okula gitmek zoruna ve okulun en çalışkanı oluyo oğluda babasının yerinde oldu için işe gidiyor babasını daha önce hazırladığı çizimleri o işyerinde sunuyor ve bedenleri düzelincede oğlu okulun ...

Devamını Oku »

IĞINMA) HAKKINDA VÂRİD OLAN ÂYETLER VE SAHİH HADÎSLER VE BUNUN HASSALARI

Bil ki, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-râcîm demekteki hikmet, izin almak, kapıyı çalmaktır. ‘ Bir hükümdarın kapısına gelen, izin almadıkça nasıl içeri giremezse, bunun gibi Kur’ân-ı Kerîm’i okumak isteyen kimse en samimi dostuyla münacatta bulunmak için içeri girmek arzusundadır. Bu bakımdan dil temizliğine muhtaçtır. Çünkü lüzumsuz konuşmakla, şuna buna yalan, iftira atmakla onu murdar etmiş bulunuyor, TEAVVÜZ He temizlenmesi gerek.. Ma’rifet ehli ...

Devamını Oku »

İSTİĞFARA DEVAM ETMEK HAKKINDA ALLAH VE RESULÜNÜN EMİRLERİ VE BU KONUDAKİ HADÎSLER

İstiğfar konusunda birçok âyet-i kerîmeler vardır. Bunlardan birkaçını teberrüken yazıyoruz : «Bil ki, Allah’tan başka (hak) ilâh yoktur. Kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile (istiğfar et). Allah, gezip dolaştığınız ve duracağınız yeri bilir.»1531 «Rabbini hamdederek tesbîh et. O’ndan istiğfarda bulunarak bağışlama dile. Çünkü O, tevbeleri çokça kabul edendir.»832 «Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı, babamı ve mü’minleri bağışla.Konumuzla ...

Devamını Oku »

Ve kadın

Ve Kadın Kandini güvende hissettiği yere AİT, sürekli huzursuz hissettiği yerin ise misafiridir. Kendini yalnız ve caresiz hissettiği anda; “bana artık müsade” demekten asla kaçınmaz. Avi gibi hissettiği yüreğin HERŞEYİ, yüreğini doyurmayan kimseninde hiçkimsesi olmaz.

Devamını Oku »