(1)Tevhit ilmine giriş

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İslâmiyetin akaidine, ahlâkiyatına, muamelâtına dair dini ilimler teessus etmiş, bu hususta yüzbinlerce kıymetli eserler tasnif edilmiştir ki, bunlar ötedenberi islâmiyet âleminin, belki de bütün şark ve garbın kütüphanelerini tezyin edip durmaktadır.
Müslümanlıkta en büyük esas, akaidi islâmiyedir. Nezih, hikmet karin islâmi akideler ile ruhunu, vicdanını tenvire muvaffak olamamış bir kimse hakiki, indallah makbul, akıl ve hikmete muvafık olan bir dine nail olabilmek için islâm itikadiyatına ait mes’eleleri velev icmalen olsun, bilip tasdik etmek icap eder.
İslâm akaidinin esas kaidelerini havi olan şerayi’ ve ahkâm ilimlerinin mebnası bulunan ilme “İlmüttevhid vessıfat” denilmiştir. İnsanlar bu ilim sayesinde şek ve şüphe felâketinden, evhamı batile zulmetlerinden halâs olurlar. Cenabı hakkın şerîk ve nezirden münezzeh, bütün sıfatı kemâliye ile müttesif olduğunu delileriyle bilerek onun tevhîd ve tenzihe çalışırlar ve:
“Ki yekî hestü diger nist”
“Vahdehû lâşerîke illâhû,”
diyerek lisanı ubudiyetlerini tezyine kalplerini tenvire muvaffak olurlar.
Evet, bir hâlıkı zişan vardır, başkası yoktur. O birdir. Onun için ortak yoktur, ancak o vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.