wiki

wiki

İçiro Hatoyama

İçiro Hatoyama Japon devlet adamı (Tokyo 1883-ay.y. 1959). Milletve­killiğine seçilen (1915) İçiro Hatoyama, Eğitim bakanlı­ğına (1931) ve başbakanlığa (1954) getirildi. Ülkesinin SSCB’yle savaşını sona erdiren antlaşmayı imzalayıp (Ekim 1956), Japonya’yı Birleşmiş Milletler’e soktu (Aralık 1956). Share This:

Devamını Oku »
Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan Sultan İbrahim’in eşi, Mehmet IV’ün annesi (öl. 1682 ya da 1683). Rus kökenli olan, Kösem Sultan tarafından oğlu İbrahim’e odalık verilen Hatice Turhan Sultan, eşi­ni büyük ölçüde etkisine aldı. Sultan İbrahim tahttan in­dirilip, 7 yaşındaki oğlu Mehmet IV tahta çıkırılınca, eşi­nin döneminde olduğu gibi ülkeyi yönetmek isteyen Kösem Sultan’ın Mehmet IV’ü öldürtmek planlarını ha­ber alıp, komplo gecesi ...

Devamını Oku »

Hatice

Hatice Hz.Muhammed’in ilk eşi, ilk kadın müslüman (Mekke 555-ay.y. 619). Esed kabilesinden Hüveylit’in kızı olan Hatice, ölen ilk iki eşinden kalanlarla ticaret yaparken, Hz. Muhammed’le evlendi (595).Hz.Muhammed pey­gamber olunca, ona ilk inanan kadın oldu. Yaşamı bo­yunca Hz. Muhammed’i destekleyip, peygamberden altı çocuğu oldu (dört kız, iki erkek). Share This:

Devamını Oku »
hator

Hathor

Hathor Mısır mitolojisinde Güneş tanrı Re’nin kızı. Gökyüzü, aşk, güzellik, verimlilik tanrıçası Hathor’un, dünyanın yaratıcı gücünü temsil ettiğine inanılır, çoğunlukla inek başlı olarak canlandırılırdı. Share This:

Devamını Oku »

İb­rahim Hatemi

Hatemi, İbrahim Türk şairi (Edirne -ay.y. 1595). Divane Mahmut Çele­bi’nin oğlu olan İbrahim Hatemi’nin sipahi sınıfından olduğu, Selim ll’nin sarayında bulunduğu dışında bilgi yoktur. Bazı belgelerde, sonradan “şairliğe ve kalen­derliğe” vurarak gezilere çıktığı belirtilmiştir. Yaşadığı dönemde şiirlerinin zarifliğiyle ün salan İb­rahim Hatemi’nin atasözü niteliğindeki “Tiz-¡ reftar ola­nın payine damen dolaşır/Erişir menzil¡ maksuduna aheste giden” beyti, günümüze kadar gelmiştir. Divan’ı basılmamıştır. ...

Devamını Oku »

hata

hata Bilimde ve matematikte doğru bir değerden sapmayı belirten terim. Sözgelimi gerçek değeri bilinmeyen bir p niceliğinin yaklaşık değeri X olarak hesaplanırsa, X değerinin hatası-yani, eğer varsa, p’den sapması-X-p farkıdır. Hata, yaklaştırmanın başarısıyla ilgili bir ölçü Mühendislikte ve bilimde birçok nicelik, sayısal değeri tam olarak belirlenemeyen matematiksel denk- lemlerle belirtilir. Sözgelimi, p, cebir yöntemiyle ÇÖ- zülemeyen bir dizi karışık denklemin ...

Devamını Oku »

Haşmet

Haşmet Türk şairi (İstanbul -Rodos 1768). Kazasker Abbas Efendi’nin oğlu olan Haşmet(asıl adı Mehmet tir), medrese öğrenimi görüp, müderrislikte en üst dereceye kadar yükseldi, □önemin ünlü şairlerinden Koca Ragıp Paşa’yla yakın dostluk kurup, yazdığı hicivler(J761) yüzünden önce Bursa’ya, sonra Rodos’a sürüldü. Adı Ragıp Paşa ve Fitnat Hanım’la birlikte Edebiyat tarihine geçen Haşmet’in derbeder؛bir yaradılıştaoldu- ğu tezkirelerde belirtilmiştir. Kaside ve gazellerini ...

Devamını Oku »

Haşimi sülalesi

Haşimi sülalesi Hicaz, ¡ran ve Ürdün’de kral ailesi. ٠٧٧ Kureyş’in Haşimi ailesinin Zevu Avn koluna dayanan Haşimi sülalesinin (Haşimilerde denir) temsilcilerinden Hüseyin Bin Ali ile oğullan Ali, Abdullah ve Faysal, ١ 894’te güvenlik gerekçesiyle İstanbul’a getirildiler, ikinci Meşrutiyet ilan edilince, Hüseyin Bin Ali Mekke şerifliğine atandı (908ا). Faysal’ın Faysal I unvanıyla Irak kralı olmasın- dan (1921) sonra, soyundan gelenlerden Faysal ...

Devamını Oku »

Mehmet Ha­şim Efendi

Mehmet Ha­şim Efendi Türk hattatı ve tuğrakeşi (öl. İstanbul 1845).Celi sülüs ile tuğrada ve hat tarihinde ünlü Mustafa Rakım’ın evlatlığı Rakım Efendi’den yazı ve tuğra öğrenen Mehmet Ha­şim Efendi, Sikkei Hümayun’da ressamlık, Divanı Hü- mayun’da öğretmenlik yaptı. Darphane sersikkezenli- ğine atandı. İstanbul’daki Nusretiye camisinin (1826) ve Mahmut II türbesinin yazılarını yazıp, Mahmut ll’nin ve Abdülmecit’in tuğralarını çizdi. Haşimi, Seyit Mehmet ...

Devamını Oku »

Müezzinbaşı Ha­şim Bey

Haşim Bey, Müezzinbaşı Türk bestecisi (İstanbul 1815-ay.y. 1868). Mahmut II döneminde Enderun’a giren (1823) Müezzinbaşı Ha­şim Bey, Dellalzade İsmail Efendi ile Dede Efendi’den ders aldı. Sultan Abdülmecit’in musahipliğine getirilip (1849), serhanende sıfatıyla Saray Fasıl Heyeti’ni yö­netti. Abdülaziz tahta çıkınca başmüezzinliğe getirilip (1862), pek çok öğrenci yetiştirdi. Beste, ayin, semai ve şarkı olarak seksene yakın yapıtının günümüze kalması­nın yanı sıra, şarkı ...

Devamını Oku »

Hüseyin Haşim Bey

Haşim Bey, Hüseyin Türk hattatı ve şairi (Yenişehri Fener, Rumeli 1861-İs­tanbul 1920). Yenişehir eşrafından Şerif Abdülkadir Efendi’nin oğlu olan Hüseyin Haşim Bey (Yenişehri Fe- nari de denir), Yenişehri Fener Yunanlılara bırakılınca ailesiyle İstanbul’a göçüp (1879), Babıali kalemlerin­den birine memur girdi. Bir yandan da, hem medrese öğrenimi gördü; hem de Sanayii Nefise Mektebi’nden diploma aldı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından (1908) son­ra Harbiye ...

Devamını Oku »

Üsküdarlı Haşim Baba

Üsküdarlı Haşim Baba Türk şairi ve haşimiye tarikatinin kurucusu (İstanbul 1717- ay.y. 1783). Bandırmalı Şeyh Seyit Yusuf Nizamettin’in oğlu olan Üsküdarlı Haşim Baba (asıl adı SeyitMustafa’da), babasının yerine şeyh olup, celveti tari­katının haşimiye kolunu kurdu. Üsküdar’daki tekkesin­de 32 yıl şeyhlik yapıp, dört yıl kadar da Hacı Bektaş tekkesinde dedebaba olarak bulundu. Üsküdar’daki tekkesinin yanına gömüldü. Şiirlerinde Yunus’un, melamiliğin ve bektaşi ...

Devamını Oku »

haşhaş

haşhaş Gelincikgiller ailesinden bitki cinsi (Bil. a. Papaver). Bir, iki ya da çokyıllık bitkiler olan haşhaş cinsinin yaklaşık elli türünden otuz kadarı Türkiye’de yetişir. Bunların en önemlisi cinsin adını taşıyan, kapsülünden “afyon” adlı uyuşturucu, tohumlarından da “haşhaş yağı” adı verilen yenilebilir yağ çıkarılan haşhaştır (Papaver ram). Haşhaş türü, yazların sıcak geçtiği, orta derecede yağış alan yerleri sever, ve ülkemizde örta ...

Devamını Oku »

HASTANE ÇEŞİTLERİ

HASTANE ÇEŞİTLERİ Hastanelerin büyük bölümü genel tıbbi ve cerrahi hizmet veren hastanelerdir; ayrıca bazı özel hastalara hizmet veren hastaneler (kemik hastaneleri, kalp-akciğer hastaneleri, vb.) vardır. Hastaneler mülkiyet açısından devletin, özel kişi ya da şirketlerin ve belirli kurumlarındır. □evlet hastanele- rinde genellikle kâr amacı güdülmez. Belirli kurumların (Sosyal Sigortalar Kurumu, vb.) hastanelerinde de ilke olarak kâr amacı güdülmemektedir. Hastaneler sundukları hizmetin ...

Devamını Oku »

HASTANE Örgütlenmesi

HASTANE Örgütlenmesi Hastanelerde, tıbbi personelin ve çeşitli tıbbi servislerin şeflerinin başı olan başhekim, genellikle hastanen yönetiminden sorumludur. Tıbbi personel genellikle iç hastalıkları, cerrahi, çocuk hastalıkları, kadın-doğum gibi alt bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün bir şefi var.   Teşhiste görüntüleme ve tarama yöntemleri (“ültrason, anjiyografi”, vb.), teşhis tekniklerini büyük ölçüde iyileştirmiş, bir yandan da hastane olanaklarından daha çok yararlanmayı zorunlu duruma getirmişlerdir ...

Devamını Oku »

Menteşeoğulları Beyliği

Menteşeoğulları Beyliği Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türk beyliği. Merkezi bugünkü Muğla vilâyeti olan, bu beyliğin hâkimiyeti on üçüncü yüzyılın ortalarından on beşinci yüzyılın başlarına kadar devâm etti. Anadolu’ya bütünüyle sâhip olup, askerî ve siyâsî hâkimiyetlerini iskân siyâsetiyle de pekpekiştirmek isteyen Selçuklular; gazâ akınları için, Moğol zulmünden kaçan Türk boylarını batıya yerleştiriyorlardı. Menteşe Beyin kumandasındaki Türkler de, BizanslIların Karya, OsmanlIların Menteşe ...

Devamını Oku »

Gerhard Herzberg

Herzberg, Gerhard Alman asıllı Kanadalı fiziksel kimyacı (Hamburg 1904). Darmstadt Teknoloji Enstitüsü’nde asistanlık yapan Gerhard Herzberg, Naziler tarafından sınır dışı edilince Kanada’ya yerleşti. Saskatchevvan Üniversitesi’nde ve Chicago (ABD) Yerkes gözlemevinde profesörlük ya­pıp, atom ve molekül tayfölçümü alanında çalışarak, helyum, vb. atomlarının çeşitli enerji durumlarını ince­ledi. Molekül tayfölçümünde özellikle metil kökü (CH3) gibi serbest kökler ile iki atomlu ve çok atomlu ...

Devamını Oku »

Ejnar Hertzsprung

Ejnar Hertzsprung DanimarkalI astronom (Frederiksborg 1873-Töllöse 1967). Kimya mühendisliği yaparken astronomiye me­rak saran (1902) Ejnar Hertzsprung, Leiden Üniversite­sinde astronomi dersleri verdi ve kent gözlemevini yönetti (1944). RusselNa aynı anda, tayf örnekleri aynı olan yıldızların aydınlatma gücü ve sıcaklık bakımından birçok sınıfa ayrılabileceğini savunan bir kuram ortaya attı (1905). Bu sınıflandırmayı gerçekleştirirken hazırla­dığı diyagrama Hertzsprung-Russell diyagramı adı ve­rildi (bu diyagram, yıldızların ...

Devamını Oku »

Moğul İmparatoru Cengiz Han’ın Torunu Gâzân Han İslâmiyet’i kabul etti

İLHANLILAR ZAMANINDA TEBRİZ’DE MUHTEŞEM BİR VAKIF ESERİ Şenb-i Gazan KULLIYESi Dünyayı harabeye çeviren Cengiz Han’dan 70 yıl sonra, torunlarından Gâzân Han İslâmiyet’i kabul etmiş, tlhanlı mülkü yeniden hayat bulmuştu. Gâzân Han, bir hayır ve kültür müessesesi olarak, içinde binlerce insanı barındıran, muhteşem bir külliye yaptırmıştı.., Moğol istilâsı dünya tarihinin gördüğü en büyük yağma, katil ve tahrip hareketlerinden birisidir. Moğollar tarafından katledilen insanların ...

Devamını Oku »

Menkul Kıymetler

Menkul Kıymetler Aim. Börsenpaplere, Fr. Biens Meubles, İng. Securities. Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden orta ve uzun vâdeli yatırım aracı olarak kullanılan, mislî nitelikle çok sayıda ve serî hâlinde çıkarılan, aynı ibareleri taşıyan kıymetli evrak. Menkul kıymetler sâbit gelirli ve değişken gelirli olabilir. Klasik tahviller ve çeşitleri, hisse senediyle değiştirilebilen tahviller, ipotekli borç ve irat senetleri, ...

Devamını Oku »
bool(false)