wiki

wiki

Davidson, Randall Thomas, Baron Davidson (Lambeth)

(d. 7 Nisan 1848, Edinburg – ö. 25 Mayıs 1930, Londra), Anglikan Canterbury başpiskoposu. Toplam 25 yıllık görev süresi boyunca Parlamento’da, ahlaki ve ulusal sorunlar üzerine yaptığı konuşmalarla ün kazanmıştır. 1875’te papazlığa atanan Davidson iki yıl sonra Canterbury başpiskoposu Archibald C. Tait’in özel rahibi oldu. Kısa sürede Kraliçe Victoria’nın güvenini kazandı; bu sayede 1883’te Winsdor Katedrali başpiskoposluğu, 1891’de Rochester piskoposluğu ...

Devamını Oku »

Davidson, John

(d. 11 Nisan 1857, Barrhead, Renfrewshire, İskoçya – ö. 23 Mart 1909, Penzance, Cornwall, İngiltere),İskoçyalı şair ve oyun yazarı. En iyi yapıtlarınıöykülü lirik balad türünde vererek bu türün ustası olduğunu ortaya koymuş; şiirlerinde yaşadığı dönemde moda olan “yüzyılın sonu” umutsuzluğunu yansıtmıştır. Edinburg Üniversitesi’ni bitirdikten sonra öğretmen oldu. Bu sırada açık ölçüyle(*) birçok oyun yazdı, ama ilgi görmedi. 1890’da Londra’ya yerleşerek ...

Devamını Oku »

Davidson, Bruce

(d. 1933, Oak Park, Illinois, ABD), ABD’li fotoğrafçı. Çoğunlukla insanların yalnızlığını ve dışlanmışlığını yansıtan duyarlı, duygu yüklü fotoğraflarıyla tanınmıştır. ilk önemli fotoğraf dizisi, Yale Üniversitesi’nde öğrenciyken sınıf projesi olarak gerçekleştirdiği “Tension in the Dressing Room” (Soyunma Odasında Gerginlik) oldu. Üniversitedeki bir futbol maçında çektiği bu fotoğraflar Life dergisinde basıldı. Askerlik izni sırasında Paris’te gerçekleştirdiği “The Widow of Montmartre” (Montmartre’ın Dul ...

Devamını Oku »

Davidovic, Ljubomir

(d. 24 Aralık 1863, Vlasko Polje, Sırbistan – ö. 19 Şubat 1940, Belgrad), daha sonra Yugoslavya adını alan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığfnda iki kez başbakanlık yapmış (1919-20; 1924) siyaset adamı. 1901’de Sırbistan Parlamentosu’na girdi. Aynı yıl Bağımsız Radikal Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve 1912’de bu partinin başkanlığına seçildi. Nikola Pasic’in koalisyon hükümetinde (1914-17) ve ilk Yugoslav hükümetinde (1918) eğitim bakanı olarak ...

Devamını Oku »

Davidescu, Nicolae

(d. 1888, Bükreş – ö. 1954), Rumen şair ve romancı. Inscriptiı deki (1916) ilk şiirlerinde Baudelaire’in etkisi görülür. Düzyazı yapıtlarından Zâna din fımdul lacului (1912; Gölün Dibindeki Peri) adlı romanı simgeci bir deneme, Viora muta ise (1928; Sessiz Keman) sosyal psikoloji alanında bir çalışmadır. Cântecul omului (1928-37; İnsanın Şarkısı) adlı destanı, dünya tarihini yeniden yaratmayı amaçlar Share This:

Devamını Oku »

Davies, Samuel

(d. 3 Kasım 1723, New Castle County, Delaware – ö. 4 Şubat 1761, Princeton, New Jersey), Amerika’daki İngiliz kolonilerinde görev yapan Presbiteryen din adamı. Büyük Uyanış olarak bilinen dinsel canlanma hareketinin Güney’de yayılmasına katkıda bulunmuştur. Davies, Pennsylvania’da öğrenim gömükten sonra 1747’de papazlığa atandı. Büyük Uyanış sırasındaki çalışmalarını Virginia’da yoğunlaştırdı. Resmi kilisenin önderlerince Ingiltere Kilisesi’ne karşı olmakla suçlanan Presbiteryenler bu bölgede ...

Devamını Oku »

Davies, (William) Robertson

(d. 28 Ağustos 1913, Thamesville, Ontario, Kanada), Kanadalı oyun yazarı ve romancı. Yapıtları Kanada yaşam tarzının taşralı niteliği ve dar ahlakçılığı üzerine keskin gözlemler içerir. İngiltere’de, Oxford’da öğrenim gören Davies, Old Vic tiyatrosunda oyunculuk, yönetmenlik ve sahne amirliği konularında deneyim kazandı. Başlıca oyunları, Eros at Breakfast (1949; Eros Kahvaltıda) ve At My Heart’s Core (1950; Gönlümün Derinliğinde) toplumsal değerlere ve ...

Devamını Oku »

ŞİİLİK

ŞİİLİK, Alın. Schıa (f), Schıismus (m). Fr. Chiisme (m). İng. Shiism Yetmişiki fırkadan birinin adı. Şiî (veya şia) fırkasına mensup olanların yolu. Şiîlik, Abdullah İbni Sebe’ adında birinin ortaya çıkardığı, daha çok siyasî yönü bulunan ve hurufî inancından olan dinî bir fırkanın, grubun adıdır (Bkz. Hurufilik). Bu fırkaya, mensup olanlara “Şiî” veya “Şia” denir. Şiî ve Şia, lügâtta, bir insanı ...

Devamını Oku »

ŞİBLİ

ŞİBLİ, Evliyânın büyüklerinden ve İslâm âlimlerinden. Mâliki mezhebinde idi. Asıl ismi Ebu Bekir Câfer bin Yunus olup, Ebu Bekir Şiblî de denir. 861 (H. 247)’de Bağdat’a yakın Samarra’da doğmuş, 945 (H. 334)’de Bağdat’ta vefat etmiştir. Kırk yaşma kadar çeşitli görevlerde bulunmuş, bu arada valilik veya vali naipliği yapmış­ tır. Kırk yaşında iken âlim Hayr-un-Nessac’la karşılaşdı. Hayrun-Nessac’ın sözleri ve davranışları kendisine ...

Devamını Oku »

ŞEYTAN OTU (Ferula)

ŞEYTAN OTU (Ferula), Al m. Weisser Stechapfel (m), Fr. Herbe (I) du diable, İng. White datura. Familyası: Maydanozgiller (Umbelliferae). Türkiye’de Yetiş­ tiği Yerler: Doğu, Orta, Güney ve Güney Doğu Anadolu. Gövdeleri silindir şeklinde veya köşeli, sarı renkli çiçekler açan yüksek boylu otlar. Yapraklar büyük, çok parçalı ve parçalar iplik şeklindedir. Çiçekler şemsiye şeklindeki durumlarda toplanmışlardır. Memleketimizde onyedi ferula türü tabiî ...

Devamını Oku »

ŞEYTAN

ŞEYTAN, Alın. Salan, Fr. Satan İng. Satan, devil. Allahü teâlâ’nın yarattığı mahlûklardan biri. Şeytan, kibir ve gururu sebebiyle Allahü teâlânın rahmetinden uzaklaştırılan İblis’in ve ona tâbi olanların bir sıfatıdır. Bu sıfat, ilk defa İblis için kullanılmış olduğundan, onun adı olarak da meşhur olmuştur. Şeytan, birine muhalefet etmek, toprağa girmek, iple bağlamak… gibi manaları yanında, “uzak olmak” manasına da gelir. En ...

Devamını Oku »

ŞEYH-UL-İSLÂM

ŞEYH-UL-İSLÂM, İslâm devletlerinde ilmiye sınıfı­ nın en yüksek makam sahibi. Ulemanın reisi. Fetvâ müessesesinin başkanı. Kendisine sorulan umumî ve hususî, şer’î ve hukukî mes’elelere, dinî hükümlere uyarak fetva veren kimse. İslâmiyetin ilk yıllarında fetvâ işlerine bizzat Peygamberimiz (s.a.v.) kendileri bakarlardı. Ondan önceki devirlerde de her peygamber, kendi zamanındaki insanların fetvâ işlerine bakarlardı. Peygamberimizin (s.a.v.) vefatından sonra dört halife (Hz. Ebû ...

Devamını Oku »

ŞEYHÎ

ŞEYHÎ, Onbeşinci asır divan şairi. Asıl ismi Yusuf Sinaneddin’dir. Bir müddet Kütahya’da eğitim gördükten sonra, bilgisini arttırmak için İran’a gitti. İran’da Seyid Şerif Cürcânî ile ders arkadaşı olan Şeyhî, tasavvuf, edebiyat ve tıp sahasında yetişmiş olarak Anadolu’ ya döndü. Ankara’ya uğrayarak Hacı Bayram-ı Velî’ye talebe oldu. Bunun için eserlerinde tasavvufî terim ve mazmunlara bol bol yer verdi. Şiirlerinde Şeyhî mahlasını ...

Devamını Oku »

ŞEYH ŞÂMİL

ŞEYH ŞÂMİL, Dağıstanlı M eşhur İslâm kahramanı.. 1797 senesinde Dağıstan’ın Avar köyünde dünyaya geldi. Denge ailesi reisi Muhammed adındaki, zâtın oğludur. 4 Şubat 1871’de Medine’de vefat etmiştir. Şeyh Şâmil ilk tahsiline medreselerde başladı. Asil bir muhitte âzami gayret göstererek, tahsilini tamamlı­ yordu. İlk hocası meşhur Said Herakânî’dir. Otuz yaşlarına geldiği zaman iki metreyi aşkın boyu, sarsılmaz imanı ve keskin bakışlarıyla ...

Devamını Oku »

ŞEYH GALİB

ŞEYH GALİB, Onsekizinci yüzyıl divan şairlerinden. Asıl ismi Mehmed olan Şeyh Galib, 1757’de İstanbul’un Yenikapı semtinde dünyaya geldi. Babası Mustafa Reşit Efendidir. İlk tahsilini yalnız babasından almıştır. Galata Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Efendi’ den din ve tasavvuf; Şair Hoca Neş’et’ten de edebiyat dersi almış olduğu Divan’ındaki manzumelerinden anlaşılmaktadır. Mevlevî çevrelerde yetişti. Önce Esad, sonra da Galip mahlasıyla yazdığı şürleri toplayarak 24 ...

Devamını Oku »

ŞEYBANÎLER

ŞEYBANÎLER, Maveraünnehr’deki İslâm devletlerinden. Kurucusu Muhammed Şeybânî’den dolayı Şeybânîler, bölgeye ve devlete hakim Türk boyunun adından dolayı da Özbekler denir. Şeybânîler hanedanının kurucusu, 1429-1468 tarihlerinde Harezm’de hükümdarlık yapan Ebû’l-Hayr’m torunu Muhammed Şeybânî’dir. Şeybânî, Onaltmcı yüzyılın başında son Timurlulardan Maveraünr.ehr’i zabt etti. Şeybânîler, Ehl-i sünnet itikadında Hanefî olduklanndan İran’daki Safevîler ile devamlı mücadele ettiler. Batı komşulan Rafızî Safevîler ve Haçlı âlemiyle ...

Devamını Oku »

Yeniçeriler

Osmanlı Devleti’nin daimi ücretli ordusunun (Kapıkulu Ocağı piyade sınıfına verilen ad. Devlet merkezinde Osmanlı padişahlarının emir ve kumandaları altında ve onların şahıslarına bağlı olan, Kapıkulu denilen yaya ve atlı askeri ocaklar, maaşlı olup eyâletlerdeki topraklı veya tımarlı sipahi ile diğer eyâlet kuvvetlerinden tamamen ayrı idiler. Osmanlı Devletinin muvaffakiyetinde mühim bir amil olan ve ikibuçuk asır kadar pek muntazam bir teşkilât ...

Devamını Oku »

Yeni Zellanda

Güneybatı Pasifik Okyanusunda, iki büyük ada ve birçok küçük adalar üzerinde kurulmuş, (34°25’ – 47° 17’) güney enlemleri ve (166°27’ – 178°35’) doğu boylamlan arasında yer alan bir güney yanm küre ülkesi. Tarihi: Yeni Zelanda adalanna ilk yerleşenler 1500 yıl önce Doğu Pasifik Okyanusu adalanndan gelen Maorilerdir. Maoriler, bir Polinezya grubu kavimdir. Maorilerin adalara yerleşmesi ondördüncü yüzyıla kadar devam etti. ...

Devamını Oku »

Yeni Gine

Güneybatı Pasifik’te, Avustralya kıtasının kuzeyinde ve ekvatorun güneyinde, 0°-10° güney enlemleri ve 130°-150° doğu boylamları arasında yer alıp ve Yeni Gine adasının doğu yarısı, Bismarck Takımadası ve birçok bitişik ada gruplarını içine alan bağımsız bir ülke. Batısında Endonezya, güneyinde Avustralya Bölgede yaşayan ilk insanların kimler olduğu hakkında bilgiler kesin değildir. Bu adalar topluluğunda hayatın 10.000 yıl evvel başladığı kabul edilir. ...

Devamını Oku »

Yeni Camii

İstanbul Eminönü’ndeki Türk-İslârfi mimarisinin zarif muhteşem mabedi. Caminin bulunduğu yerde daha önceleri Sirkeci’ye doğru uzanan bir Yahudi mahallesi vardı. Sultan Üçüncü Murad’ın eşi Safiye Sultan burada camii yaptırmak isteyince binaların değeri iki misli olarak ödenerek istimlâk edildi. Osmanlı devletinin en büyük miman olan Koca Mimar Sinan’ın talebelerinden Başmimar Davud Ağa 1597’decaminin yapımına başladı. Davud Ağa’nın bir yıl kadar sonra vebadan ...

Devamını Oku »
bool(false)