wiki

wiki

çökerten

çökerten, f İd e k ö k ç ü r ü k l ü ğ ü ya da f İd e b a y g in l iö i olarak da bilinir, fideliklerde, tohum ya da toprak yoluyla fidelere bulaşan Rhizoctonia solani ve Aphanomyces cochlioid. es ile Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium, Cylindrocladium, Diplodia, Phoma ve Alterrıaria cinsinden mantarlann yol açtığı ...

Devamını Oku »

çökeltmeyle sertleştirme

çökeltmeyle sertleştirme, metal alaşımların bileşenlerinden birinin çökeltilmesiyle sertleştirilmesi işlemi. Metal alaşımlarda görülen yaşlanma(*) olayının hızlandırılarak bir işlem halinde uygulanması nedeniyle, kimi zaman yapay yaşlandırma olarak da adlandırılır. Aşın doymuş katı çözeltiler oluşturabilen alaşımlarda yararlanılan bu yöntemlerde, çökeltilecek bileşenin alaşım içinde yüksek sıcaklıktaki çözünürlüğünün düşük sıcakhktakinden yüksek olması gerekir. Çökeltmeyle sertleştirme işleminde alaşım önce ısıtılarak tek faz haline getirilir ve çözünebilir ...

Devamını Oku »

çökelme

çökelme, toprak mekaniğinde, suyun içinde asılı durumdaki katı parçacıkların dibe çökmesiyle oluşan tortulaşma olayı. Çökelme hızı, parçacıkların boyutuna, biçimine, yoğunluğuna ve suyun ağdalılığma bağlıdır. Parçacıkların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında bazen bunların göreli çökelme hızlarından yararlanılır. Çökelme, aynı zamanda, derin yumuşak kil yataklarının üstünde yer alan yapıların hareketini de tanımlar. Bu hareket, belirli bir yapının oluşumu tamamlandıktan sonra birkaç yıl daha sürebilir. ...

Devamını Oku »

çökelek

çökelek, e k ş îm İ k ya da k e s Ik olarak da bilinir, yağı alınmış süt ya da ayranın kaynatılmasıyla elde edilen bir tür peynir. Çökelek yapılacak sütün önce,yağı alınır, sonra harlı ateşte kaynatılır. İçindeki su yavaş yavaş buharlaşır, asıl süt katılaşıp dibe çöker. Bunu hızlandırmak için sütün içine bir parça limon sıkılır ya da limon tuzu ...

Devamını Oku »

ç e v g â n

ç e v g â n ya da ç e v g e n olarak da bilinir, at üzerinde top ve ucu eğri uzun sopalarla oynanan eski bir spor. Çöğen, topu çelmeye yarayan sopanın da adıdır. Ortaçağda Üzakdoğu ve Yakındoğu’da çeşitli halklann oynadığı çöğen, Haçlı Seferleri sırasında Batı’ya da geçerek polo ve golfa 517 çökeltme tankı kaynaklık etmiştir. Günümüzde Anadolu’ ...

Devamını Oku »

Çoybalsan

Çoybalsan, b a y a n t ü m e n olarak da bilinir, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin doğu kesiminde, Dornod (Doğu) ilinin (aymag) yönetim merkezi kent. Kerulen Irmağı üzerinde yer alır. Bir manastır merkezi olarak kuruldu ve zamanla Sibirya-Çin yolu üzerinde bir ticaret merkezi durumuna geldi. Adı, 1921’deki devrimin komünist kahramanlarından Khorloghiyin Çoybalsan onuruna verildi. 1939’da Trans-Sibirya Demiryolu’ nun bir ...

Devamını Oku »

Çorum Suyu,

Çorum Suyu, Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünde, Çekerek Çayının önemli bir kolu olan akarsu. Uzunluğu 121 km’dir. Çorum’un kuzeybatısındaki Köse Dağının yamaçlarından, Kızılırmak yakınlarından doğar. Güneye doğru akarak Çorum’un batısından geçer. Güneybatıdan gelen Ahilyas Deresini, sonra da güneyden gelen Alaca Suyunu alıp kuzeydoğuya yönelir. Daha sonra Mecitözü ilçe topraklarım akaçlayan Tanözü Suyunu alır ve Amasya Ovasının tam güneybatısında, Yeşilırmak’a boşalan Çekerek ...

Devamını Oku »

Çorum Olayları

Çorum Olayları, Temmuz 1980’de Çorum’da sağ-sol ayrımı temelinde, mezhep çatışması biçiminde çıkan kanlı olaylar. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan yardımcısı Gün Sazak’ın 27 Mayıs 1980’de öldürülmesi üzerine Çorum’da da gerginlik arttı. Alevi ve Sünni mahalleler arasına barikatlar kuruldu ve sokağa çıkma yasağına karşın, çatışmalar oldu. 4 Temmuz’da Alaeddin Camisi’nin bombalandığı yolunda çıkarılan söylentiler üzerine, Alevi mahalleleri saldırıya uğradı, evler ...

Devamını Oku »

Çorum depremi

Çorum depremi, 26 Kasım 1943’te, Çorum, Samsun, Ladik ve Vezirköprü’yü kapsayan bir alanı etkileyen yersarsıntısı. Richter ölçeğine göre 7,2 şiddetinde 20 sn kadar süren deprem, Çorum kentine büyük zarar vermiş, 2.554 evin yıkılmasına, 618 kişinin ölümüne ve 217 kişinin de yaralanmasına neden olmuş, ayrıca 5.375 hayvanın da ölümüne yol açmıştır. Konumu 41° 05′ kuzey enlemi, 33° 72′ doğu boylamı ve ...

Devamını Oku »

Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu

Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu, Karadeniz Bölgesi’nin doğu ve orta bölümlerinde, kıyıya paralel iki dağ sırasını birbirinden ayıran vadi sistemi. Kelkit ile Bayburt arasındaki düz tabanlı çöküntü alanında Çoruh doğuya, Kelkit ise batıya yönelir. Daha doğuda ve daha batıda Çoruh ile Kelkit ırmakları gittikçe gömülürler. Oluğun en, çok derinleşen kesimi Çoruh Vadisinde, İspir yöresindedir. Kelkit Vadisinde yer yer genişleme ve darlaşma noktalan ...

Devamını Oku »

Çoruh-Kelkit Dağları

Çoruh-Kelkit Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümünde, kıyıya paralel iki dağ sırasından iç kesimde kalana verilen genel ad. Çoruh-Kelkit Vadi Oluğu ile Kuzey Anadolu Dağlannın kıyı sıradağlanndan ayrılır. Kuzeydoğudaki Yalnızçam Dağlanndan başlayıp İspir’in güneyindeki Mescit Dağında 3.239 m’ye kadar yükselir. En batıda Kop Dağı (2.918 m) ile sona erer. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan dağlar, Paleozoyik (Birinci) Zamana (y. 570-225 .milyon yıl önce) ...

Devamını Oku »

Çoruh Irmağı

Çoruh Irmağı, Anadolu’dan doğup Karadeniz’e dökülen akarsuların en doğuda olanı. Uzunluğu 466 km’dir ve bunun 442 km’si Türkiye sınırları içindedir. Çoruh Çoruh Irmağı Oral Ül kümen Irmağı, Erzurum-Kars Platosunun kuzeybatısındaki Mescit Dağının batı yamaçlarından doğar. Başlangıçta doğu-batı doğrultusunda akarken Bayburt önlerinde bir yay çizerek kuzeye yönelir. Bayburt’un içinden geçer ve hemen kuzeydeki Düzüker Övasında, batıdan Gökçedere ile Beşpınar Deresinin birleşmesiyle ...

Devamını Oku »

Çoruh Havzası

Çoruh Havzası, Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümünde havza. Çoruh Irmağı ve kollarıyla akaçlanır. Su toplama alanı 19.900 km2’dir. Karadeniz Bölgesi’nin doğu kıyısındaki sıradağlar ile Karadeniz’den aynlır. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda kabaca dikdörtgen biçiminde uzanır. Doğu sınınnı Yalnızçam Dağlarının oluşturduğu havza kuzeyde SSCB sınırına kadar uzanır. Güneyde ise Erzurum ili sınırları içine sokulur. Yıllık su boşaltım hacmi yaklaşık 4 milyar 880 milyon m3’tür. Share ...

Devamını Oku »

Çortiler

Çortiler, Guatemala’nın doğusunda, Honduras’ta ve El Salvador’un bu ülkelere komşu bölgelerinde yaşayan Maya Yerlileri. Dil bakımından Meksika’nın güneydoğusundaki Tabasco, Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde yaşayan Çollar ile Çontallara yakındırlar. Kültürel bakımdan ise batıdaki komşulan Pokomamlarla benzerlikleri daha çoktur. Değişik yüzey şekillerini banndıran bir bölgede yaşarlar. Düzlüklerde iklim sıcak ve nemlidir; yüksek kesimlerde ise serin hava giderek soğur. Çortiler tanm ve küçük ...

Devamını Oku »

Çorotegalar

Çorotegalar, İspanyol fethi sırasında Kosta Rika’nın kuzeybatı kesiminde yaşayan en güçlü Yerli kabilesi. Otomi-Mange dil kümesinden Mange dilini konuşan Çorotegalar, bugünkü Chiapas eyaletindeki anayurtlanndan, büyük olasılıkla İspanyollann gelişinden kuşaklar önce göç etmişlerdi. Mısır yetiştirirler, pazarda alışveriş ederlerdi. Şeflerin seçimle başa geçtiği yan-demokratik bir toplumsal yapılan vardı. Komşu halklarla sık sık savaşırlardı. Savaşta pamukla doldurulmuş kumaşlar giyerek korunurlar, ok, yay, tahta ...

Devamını Oku »

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi

Çorlulu Ali Paşa Külliyesi, İstanbul’da Çarşıkapı semtinde, Yeniçeriler Caddesi üzerinde, II. Mustafa’nın damadı ve III. Ahmed’in sadrazamı Çorlulu Ali Paşa’nın (ö. 1711) 1708-09’da yaptırdığı külliye. İki avlusu vardır, her ikisine de caddeden girilir. Soldaki avlunun kuzey kenan boyunca bir sıra halinde medrese odaları sıralanır. Bunlann önündeki revakın üzeri, Çorlulu Ali Paşa Külliyesi, İstanbul ABC Ajansı başhklan baklavah sütunlann taşıdığı tekne ...

Devamını Oku »

Çorlu

Çorlu, Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümünde, Tekirdağ iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.132 km2’dir. Kuzeyden Kırklareli ili ile Saray ve Çerkezköy ilçeleri, doğudan İstanbul ili, batıdan Tekirdağ Merkez ve Muratlı ilçeleri, güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir. Çorlu topraklan, Trakya’nın en verimli ve büyük havzalarından Ergene Havzasr içinde yer ahr. Genel olarak hafif engebeli bir düzlük niteliği taşır. İlçenin ...

Devamını Oku »

çorbacı

çorbacı, Osmanlı Döneminde Yeniçeri Ocağı’nm bölük zabitlerine, Tanzimat’tan sonra ise gayrimüslimlerin yerel ileri gelenlerine verilen unvan. Önceleri İstanbul Acemi Ocağı’nı oluşturan 31 bölüğün komutanları ve yeniçeri yaya bölükbaşları için bir lakap olarak kullanılan “çorbacı”, 16. yüzyıldan sonra ocak unvan ve rütbeleri arasına girdi. Orta zabitleri çorbacı olarak adlandırılırken, bunların en kıdemlilerine “yayabaşı”, bölük çorbacılarının en kıdemlisine de “başbölükbaşı” denirdi. Her ...

Devamını Oku »

çorap

çorap, genellikle ayakkabı içinde ayağa giyilmek üzere, elde ya da makinede örülerek üretilen giysi. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için kısa ve diz altı, kadınlar için uzun ve külotlu türleri vardır. Eski Yunanlı şair Hesiodos, (ü. İÖ 8. yy) hayvan kılından örülen bir ayakkabı astanndan (piloi) söz eder. Romalıların ayaklanna, bileklerine ve bacaklarına meşin ya da kumaş bantlar sardıklan bilinir. İlk ...

Devamını Oku »

Çoorg

Çoorg, k o d a g u (Kanar dilinde “sarp yer”) olarak da bilinir, Hindistan’ın güneyinde Karnataka (eskiden Mysore) eyaletinde il. çorap 512 Batı Gatlarm güney ucunda yer alır. Yüzölçümü 4.104 km2’dir. Çok yağışlı ve ılıman bir iklimin görüldüğü engebeü ve dağlık bir alanı kaplar. Karnataka Platosundan başlayan gür ormanlı dağlar genellikle 1.500 m’den yüksektir. 1.600 m’yi geçen doruklardan en ...

Devamını Oku »
bool(false)