ALLAH DOSTLARI

NÛREDDİN CERRÂHÎ

NÛREDDİN CERRÂHÎ; evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah’tır. 1671 (H.1082) senesinde İstanbul’da Cerrahpaşa Câmiinin karşısındaki Yağcızâde Konağında doğdu. 1720 (H.1133) senesinde İstanbul’da vefât etti. Fâtih Câmiinde kalabalık bir cemâat topluluğu tarafından kılınan cenâze namazından sonra Kara- gümrük’te kendi adıyla anılan tekkeye defnedildi. Nûreddîn Cerrâhî’nin soyu, Ebû Ubeyde bin Cerrâh’a (radıyallahü anh) ulaştığı’için, Cerrâhî denilmiştir. Cerrahpaşalı olduğu için böyle denildiği de ...

Devamını Oku »

ZİYAÜDDİN ABDÜRRAHMAN KERKÜKİ

ZİYAÜDDİN ABDÜRRAHMAN KERKÜKl: Evliyâmn büyüklerinden. İsmi Abdürrahmân Hâlis, nisbesi Ker- kükî Tâlibânî olup, lakabı Ziyâüddîn’ dir. Şeyh Ahmed Tâlibânî’nin oğludur. 1212 (m. 1797) senesinde Irak’ta, Kerkük şehrinin yakınında bulunan Tâlibân köyünde doğdu. Orada yetişti. Bunun için Tâlibânî nisbesiyle de tanınmıştır. 1275 (m. 1858) senesinde Kerkük’de vefât etti. Ziyâüddîn Abdürrahmân, tasavvufta Kâdiriyye yoluna mensûb idi. Evliyâmn en büyüklerinden Gavs-ı la’zam Seyyid ...

Devamını Oku »

YUSUF YANYAVİ

YUSUF YANYAVİ: Evliyâmn büyüklerinden. ismi Yûsuf Efendi olup, Rumeli’de bulunan Yanya beldesin- dendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1245 (m. 1829) senesinde vefât etti. Bey-zâde Mustafa Efendi’nin önde gelen halifelerinden olan Yûsuf Yan- yavî Efendi, Nakşibendî yolunun büyüklerindendir. Hocası Bey-zâde Mustafa Efendi, Ahıska’da doğdu. İstanbul’da ilim tahsîl etti. 1200 (m. 1785) senesinde Hicaz’da Cidde’ye yakın bir yerde vefât etti. Kabri, hazret-i Havvâ vâlidemizin ...

Devamını Oku »

YÂSİNCİ-ZÂDE SEYYİD ABDÜLVEHHÂB EFENDİ:

YÂSİNCİ-ZÂDE SEYYİD ABDÜLVEHHÂB EFENDİ: Osmanlı âlimlerinden. Yüzikinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. ismi, Abdülvehhâb olup, sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) temiz soyundandır. Sultan ikinci Selim Hân devri âlimlerinden, Sinop’ta medfûn bulunan Seyyid Bilâl hazretlerinin soyundan, Osman Efendi’nin oğludur. Büyükbabası Sinoplu Seyyid Mustafa Efendi, Ayasofya Câmii’nde devamlı Yâsîn sûresi okuduğundan, “Yâsinci- zâde” diye bilinirdi. 1172 (m. 1758) senesinde İstanbul’da doğdu. 1249 (m.1833) senesinde İstanbul’da vefât etti. ...

Devamını Oku »

YAHYA MUAMMER MEZURİ İMÂDİ

YAHYA MUAMMER MEZURİ  İMÂDİ: Fıkıh âlimi, tasavvuf ehli velî. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin büyüklerinden idi. Doğum ve vefât târihi kesin belirli değildir. Hicrî onüçüncü asnn ikinci yansında yüz yaşlannda iken vefât edip, Bağdat’ta Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri civânnda defnedildi. Yâhya Mezûrî hazretleri, küçük yaşta iken ilim tahsili ile meşgûl oldu. Bağdat’ta, Seyyid Âsim Hayderî ve Sâlih Hayderî gibi âlimlerden din ...

Devamını Oku »

VENAİ (Ali bin Abdülber)

VENAİ (Ali bin Abdülber): Şâfiî mezhebi fikıh âlimlerinden. İsmi, Ali bin Abdülber bin Ali el-Hüseynî el- Venâî olup, künyesi Ebü’l-Hasen’dir. 1170 (m. 1756) senesinde Mısır’ın Venâ köyünde doğdu. 1212 (m. 1797) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Venâî, tahsilini Mısırda yaptı. Zamâmn büyük âlimlerinden olan Şemsüddîn Muhammed bin Ali Şin- vânî, Seyyid Muhammed Murtazâ ve başkalarından ilim öğrendi. Muhammed Murtazâ’dan hadîs ...

Devamını Oku »

TURŞUCU-ZÂDE AHMED MUHTAR EFEHDİ:

TURŞUCU-ZÂDE AHMED MUHTAR EFEHDİ: Son devir Osmanlı âlimlerinden. Yüzonikinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ahmed Muhtar olup, Safranbolulu Behâüddîn Efendi’ nin torununun oğlu, Hâcı Muhtar Efendi’nin torunu, Turşucular kethü- dâsı Îbrâhim Ağa’nın oğludur. Turşucu-zâde diye bilinir. 1238 (m.1822) senesinde İstanbul’da doğdu. 1292 (m, 1875)senesinde İstanbul’da vefât etti. Karacaahmed kabristanında, babasının kabri yanına defnedildi. Çocukluğundan i’tibâren ilim tahsîline yöneldi, ilk tahsilini babasından gördükten ...

Devamını Oku »

TERZİ BABA:

TERZİ BABA: Anadolu’da yetişen evliyâmn büyüklerinden, ismi Muhammed Vehbî’dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1195 (m. 1780) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-evliyâ, Esmâ-ül-müellifîn adlı eserlerde Erzurum’da, diğer ba’zı eserlerde ise, Erzincan’da doğduğu yazılıdır. 1264 (m. 1847) senesinde Erzincan’da vefât etti. Dergâhının olduğu yere defnedildi. Bugün burası Terzi Baba mezârlığı diye amlmakta, mezârlığın ortasında türbesi bulunmaktadır. Terzi Baba temel din bilgilerini tah- ...

Devamını Oku »

TAHTÂVİ (Seyyid Ahmed bin Muhammed)

TAHTÂVİ (Seyyid Ahmed bin Muhammed): Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin îsmâil Tahtâvî’dir. Seyyid Muhammed Tokâdî’nin Boyundandır. Mısır’da Sa’îd-i Ednâ yakınındaki Tahtâ nâhiyesinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1231 (m. 1816)senesi Receb-i şerîf ayının onbe- şinde Cum’a gecesi Mısır’da vefât etti, önceden bizzat kazdırıp hazırlattığı Karâfe kabristanındaki Şeyh Ebî Ca’ fer Tahâvî kabri yakınındaki yere defnedildi. Babası Muhammed bin ...

Devamını Oku »

TAHA’İ HAKKÂRİ

TAHA’İ HAKKÂRİ: Osmanlılar zamâmnda Anadolu’da yaşayan evliyâmn en büyüklerinden. İnsanlan Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin otuzbirincisi- dir. Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin on birinci torunudur. Ya’nî Peygamber efendimizin (s.a.v.) soyundan olup, seyyiddir. Hâlid-i Bağdâdî’nin talebelerinin büyüklerindendir. Rûh bilgilerinin mütehassısı, Rabbânî ilimlerin hazînesidir. Mevlânâ Hâlid’in talebesi olan Seyyid Abdullah’ın kardeşi ...

Devamını Oku »

ŞİHÂBÜDDİH ARUSİ (Ahmed bin Müsa)

ŞİHÂBÜDDİH ARUSİ (Ahmed bin Müsa): Şâfiî mezhebi fikıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Mûsâ bin Dâvûd Arûsî’dir. Künyesi Ebü’s-Salâh olup, lakabı Şihâ- büddîn’dir. 1133 (m 1721) senesinde Mısır’da doğdu. 1208 (m 1793) senesinde Mısır’da vefât etti. Câmi-ul-Ezher’de büyük bir kalabalık tarafından cenâze namazı kılındı. Şeyh Uryân’m kabri yanma defnedildi. ‘ Arûsî, Ezher’de tahsil yaptı. Zamâ- mn büyük âlimlerinden olan Şeyh Ahmed Melevî’den ...

Devamını Oku »

ŞEYH ŞÂMİL

ŞEYH ŞÂMİL: Meşhûr Kafkas kahramânı, âlim ve velî. Rusların, Kafkasya’da ortadan kaldmnak istediği îslâmiyeti, tekrar ihyâ etmek, yaymak için uğraşan, Kafkas-Rus mücâdelesinin en unutulmaz simâsı ve düzenli Rus orduların dize getiren büyük mücâhid. 1212 (m. 1797) senesinde Dağıstan’ın Gimri köyünde doğdu. Babası Muhammed, ona Ali ismini verdi. Küçük yaşta ağır bir hastalığa yakalanan Ali’ye, âdetlerine uyarak, Şâmil ismini de verdiler ...

Devamını Oku »

ŞEYH MUHAMMED İHSÂN

ŞEYH MUHAMMED İHSÂN; Hindistan evliyâsından. îsmi Muhammed îhsân’dır. Hâfiz Muhammed Muhsîn’ in oğludur. Abdülhak-ı Dehlevî’nin Boyundandır. Silsile-i aliyyeden olan Mazhar-ı Câıı-ı Cânân hazretlerinin olgun halîfelerindendir. Doğum ve vefât târihleri kat’î olarak bilinmemekte ise de, onüçüncü asnn ortala- nnda vefât ettiği bilinmektedir. Muhammed îhsân, gençliğinde tahsil görmemiş, yetişmemişti. Bu sebeple, lüzumsuz ve uygunsuz işlerle meşgûl oluyordu. Bir gece rü’yâsında Mazhar-ı Cân-ı ...

Devamını Oku »

ŞÂH RAÜF AHMED:

ŞÂH RAÜF AHMED: Hindistan’da yetişen evliyâmn büyüklerinden. îsmi Şâh Raûf Ahmed bin Ahmed bin Muhammed Şeref bin Radıyyüddîn bin Zeynel’âbidîn bin Muhammed Yahyâ bin Imâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî olup, Imâm-ı Rabbânî hazretlerinin küçük oğlu Muhammed Yahyâ’mn neslindendir. 1201 (m. 1786) senesi Muharrem ayının ondördüncü günü Hindistan’ın Mustafaâbâd beldesinde doğdu. 1253 (m.1837) senesinde hacca giderken, Yemen’de denizde ...

Devamını Oku »

SÜMMÂNÎ-ZÂDE ÖMER HULÛSl EFENDİ

SÜMMÂNÎ-ZÂDE ÖMER HULÛSl EFENDİ: Osmanlı âlimlerinden. Dok- sandördüncü Osmanlı şeyhülislâmı dır. îsmi Ömer Hulûs! olup,ulemâdan Hüseyn Efendi’nin oğludur. Sümmânî-zâde diye bilinir. 1140 (m.1727) senesinde İstanbul’da doğdu. 1?27 (m.1812) senesinde İstanbul’da vefât etti. Fâtih Câmii civânnda, Otlukçu yokuşundaki mezânna defnedildi. tik eğitim ve öğrenimini babasından gördükten sonra, zamâmmn âlimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Şeyhülislâm Îsmâil Efendi-zâde Mehmet Es’ad Efendi’nin ...

Devamını Oku »

SÜLEYMAN SIDKI EFENDİ:

SÜLEYMAN SIDKI EFENDİ: İstanbul’da yetişen evliyâdan. ismi Süleymân Sıdkı olup, Izzî Efendi-zâde diye bilinir. 1210 (m. 1795) senesinde İstanbul’da Sütlüce semtinde doğdu. 1259 (m. 1843) senesinde İstanbul’da vefât etti. Sütlüce’deki Sa’dî Dergâhı bahçesine defnedildi. Cdleymân Sıdkı Efendi, babasımn terbiye ve himâyesinde yetişti. Aklî ve naklî ilimlerde üstün bir dereceye yükseldi. Son derece cömert, kerîm ve zarîf bir zât idi. Dünyâmn ...

Devamını Oku »

SÜLEYMAN RÜŞDİ EFENDİ

SÜLEYMAN RÜŞDİ EFENDİ: Ege Bölgesinde yetişen büyük velîlerden. . Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum târihi belli değildir. Nâzilli’nin Karamullu köyünde doğdu T250 (m.1834) senesinde Nâzilli’de vefât etti. Süleymân Rüşdî Efendi, önce Karamullu köyünün efesi idi. Halk kendisinden çok korkardı. Daha sonra, Nâzilli’de Mehmed Zühdî Efendi’yi görüp, ona talebe oldu. Mehmed Züiıdî Efendi’nin yamnda kemâle eren Süie„ mân Rüşdî Efendi, ...

Devamını Oku »

SÜLEYMÂN CEMEL

SÜLEYMÂN CEMEL: Mısır’da yeti şen âlimlerin büyüklerinden. îsmi, Süleymân bin Ömer bin Mansûr el- Uceylî Ezherî olup, Cemel diye bilinir. Mısır’ın garb cihetinde Meniyyet-ü Uceyl denilen köyde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1204 (m. 1789) senesi Zilka’de ayının onbirinci günü Kâhire’de vefât etti. Süleymân Cemel; muhterem ve fazilet sâhibi bir zât idi. Şeyh Hafnî’ nin sohbetlerinde yetişti. Kendisinden fıkıh ve diğer ...

Devamını Oku »

SIDDİK-ZÂDE AHMED REŞİD EFEHDİ

SIDDİK-ZÂDE AHMED REŞİD EFEHDİ: Osmanlı âlimlerinden. Yüzüçünçü Osmanlı şeyhülislâmıdır, îsmi Ahmed Reşîd olup, Sultan Birinci Afcdülhamîd Hân devri kadıaskerle- rinden Mehmed Sıddîk Efendi’nin oğludur. Sıddîk-zâde diye bilinir. 1171 (m. 1757) senesinde İstanbul’da doğdu. 1250 (m.1834) senesinde İstanbul’da vefât etti. Eğrikapı yakınında, Tokludede kabrinin yakınında medfûndur. Çoçukluğundan i’tibâren ilim tahsiline çok arzulu idi. İlk eğitim ve öğrenimini babasından gördü Zamâmnın diğer ...

Devamını Oku »

SIBGATULLAH ARVASİ

SIBGATULLAH ARVASİ: OsmanlIlar zamâmnda Anadolu’da yaşayan evliyâmn en büyüklerinden. “Gavs-ül a’zam” ve “Gavs” lakablan ile meşhûrdur. Seyyid olup, Abdürrahmân Kutb hazretlerinin torunudur, tnsanlan Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin otuzbirincisi olan Seyyid Tâhâ-i Hakkâri hazretlerinin talebesidir. 1287 (m. 1870) senesinde vefât etti. Kabri Gayda’dadır. Seyyid Sıbgatullah’m babası ...

Devamını Oku »
bool(false)